Gå videre til innhold
Det kan bli minimalt med enerettsavtaler for taxi i distriktene, og da står drosjene fritt til å stenge om nettene og se bort fra stasjoneringssted,
Det kan bli minimalt med enerettsavtaler for taxi i distriktene, og da står drosjene fritt til å stenge om nettene og se bort fra stasjoneringssted,

Nyhet -

Minimalt med eneretter for taxi

Ingen fylker har ennå avklart omfanget av enerettsavtaler fra 1. juli, unntatt Møre og Romsdal og Agder, som ikke vil ha noen. Antagelig blir det svært få også i de andre fylkene.

Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde vedtak om ikke å innføre eneretter på drosjetransport allerede den 9. desember i fjor. Saken skal vurderes på nytt etter ett år, og det skal lages en forskrift i beredskap, dersom behovet viser seg å oppstå i 2021.

NTs fylkesavdeling sa i forkant av vedtaket at de ikke ønsket eneretter, da det er uklart hva det innebærer.

Nei i Agder

Heller ikke Agder vil ha eneretter. Fylkeskommunen har ikke tatt stilling til dette, men det vil heller ikke bli fremmet noen sak om det, sier rådgiver for strategi og mobilitet, Ann Sherin Skollevold. Derfor er det heller ikke vurdert hvilke kommuner det eventuelt skulle omfatte.

Fylkesleder i Aust-Agder, Oddrun Gjeruldsen tror ingen løyvehavere i småbyer og grisgrendte strøk i hennes område ønsker enerett. - De regner rett og slett med at det ikke er noen fordeler ved det. Jeg tror aldri fylkeskommunen vil gi økonomisk støtte, om ikke enkelte kommuner kommer til å kreve det.

Ingen i Nordland

- Vi har ikke utredet eneretter i noen kommuner, og vil se hvordan markedet etablerer seg før vi eventuelt vurderer det, skriver samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth i Nordland til TAXI.

I møte med NTs fylkesavdeling 5. februar sa representantene fra fylkeskommunen at handlingsrommet er svært begrenset og at kriteriene som er satt for eneretten, fremstår som krevende.

Uavklart i Rogaland

- Rogaland har ikke bestemt hvilke kommuner som er aktuelle for enerett. Vi er i starten med å innhente informasjon for å kunne vurdere behovet for eneretter i fylket, sier Reidun Olufsen Hokstad i fylkeskommunen.

Det er sendt ut høringsskriv til de kommunene der det ikke er etablert drosjesentraler. Vi har også sendt ut høringsskriv til løyvehaverne som driver sin virksomhet i disse kommunene. Norges Taxiforbund avd. Rogaland er også bedt om innspill i saken, sier hun.

Uavklart i Trøndelag

Det er ikke gjort noen politiske vedtak i Trøndelag fylkeskommune knyttet til lovendringen fra 1.juli.

Planen var å gjennomføre et drosjeseminar den 1.april der Hovedutvalg for transport skulle møte næringen. Det blir ikke noe av, men fylkesrådmannen vil utarbeide en orienteringssak om det fylkesrådmannen vurderer som lokalt handlingsrom framover. Det tas sikte på en endelig politisk behandling av dette i mai/juni.

- Det er ikke realistisk at Trøndelag fylkeskommune vil ha klar en lokal forskrift som ivaretar utdeling av eneretter fra 1. juli 2020, opplyser seksjonsleder Rolf Granlund.

Uavklart i Innlandet

- Vi skal ha orientering/sak i samferdselsutvalget den 1. april, og de vil da avgjøre om vi eventuelt skal ha et prosjekt om enerett, svarer Grethe Blystad i Innlandet fylkeskommune.

- Det er ikke sett på hvilke kommuner som kan være aktuelle, og det er heller ikke gjort utkast til eventuelle anbud. Først må det lages en forskrift.

Fylkesleder i Oppland, Øystein Skoglund, har oppfattet det slik at administrasjonen ikke ser noen grunn til å innføre eneretter, og signalene fra drosjeeierne er at heller ikke de ser nytten av det. Spesielt bopelsløyvehavere ser ikke på enerett som noen fordel. Noen småsentraler kan være nysgjerrige på hva det innebærer.

Troms og Finnmark mot frislipp

Heller ikke det nye fylket lengst i nord har avklart saken. Divisjonsdirektør for samferdsel, Bjørn Henrik Kavli, sier det vil bli fremmet en sak for politisk behandling i fylkestinget i juni. Han mener selv at enerett ikke er svaret, men at en samordning av alle offentlige kontrakter kan være det. Uten dette har ikke enerett noe for seg.

Til fylkestinget i Troms og Finnmark den 10. mars forelå forslag til en uttalelse som sier klart nei til frislipp av drosjer i fylket. «Troms og Finnmark fylkesting forlanger at det ikke blir frislepp på taxi-løyver i vårt distrikt» er konklusjonen, fremmet av Ap, Sp og SV.

Fordi tinget ble forkortet, ble ikke uttalelsene behandlet, men videresendt til fylkesrådet, som vil vedta den.

Viken med høring

- Det er per 19. mars ikke gjort vedtak om hvilke kommuner som er aktuelle for eneretter. Forslag til forskrift om eneretter i Viken sendes på høring til næringen og andre berørte når den er ferdig behandlet i fylkesrådet i løpet av våren, der vi vil be om tilbakemeldinger på hvilke områder som er mest aktuelle for eneretter, skriver Kristoffer Robin Haug (MDG),fylkesråd for kollektivtransport i Viken.

I høringsforslaget kommer trolig et forslag om å innføre en god del eneretter i Viken, slik fylkesrådet har sagt i sin politiske plattform.

Uten substans i Vestland

Løyvehaverne i gamle Sogn og Fjordane var kalt inn til møte med samferdselskontoret om eneretter den 11. mars, men det ble avlyst. Fylkesleder i NT, John Terje Hamre, sier at han i uformelle samtaler har fått vite at administrasjonen ikke vil anbefale enerett i mer enn et par kommuner. De mener ordningen er uten substans.

Hamre deler dette synet. - Den fremstår som et pålegg uten innhold, og setter mottakeren av eneretten i sjakk matt i et ellers åpent taximarked, sier han.

TAXI har ikke fått svar på spørsmål om status for enerettsspørsmålet fra Vestland fylkeskommune, heller ikke Vestfold og Telemark.

Utdrag fra artikkel i TAXI nr 2, 2020. AH

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.