Gå videre til innhold
Utstyr som ikke er fastmontert i bilen, kan lettere manipuleres.
Utstyr som ikke er fastmontert i bilen, kan lettere manipuleres.

Nyhet -

Møte om kontrollutrustning i drosjer

Norges Taxiforbund var i dag, 1. juni, invitert til samarbeidsmøte med representanter fra Samferdselsdepartementet, Skatteetaten og Justervesenet. Disse er med i arbeidsgruppe som arbeider med nye regler for kontrollutrustning og hadde invitert ulike representanter fra drosjenæringen til et digitalt møte om saken. 

Tilstede var også representanter fra NHO Transport og taksameterleverandørene og dette var det tredje møtet om temaet.

Oslo Economics er engasjert til å utrede hvordan en teknologinøytral innretning og heldigital løsning vil ha betydning for sårbare grupper som ikke bruker digitale innretninger, for eksempel psykisk utviklingshemmede, enkelte eldre mfl. Denne blir offentlig når høringen blir sendt ut.

Norges Taxiforbund fremhevet at uansett teknisk  løsning så er det viktig å stille strenge krav til rapportering, at data lagres for ettertiden og at en ny innretning bør være fastmontert i bilen for å kunne koble kjøretøy og inntjeningsdata. Dette er viktig for å kunne beholde en seriøs næring.

Arbeidsgruppen tar dette med i videre arbeid og har i tillegg fokus på hvordan rapportering fra tredjeparter skal kunne gjennomføres. De har foreløpig ikke truffet noen beslutning om hva de vil foreslå for politisk behandling, men tar med seg innspillene.

Arbeidsgruppen skal etter planen levere et høringsnotat etter dette arbeidet og Norges Taxiforbund blir høringsinstans.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.