Gå videre til innhold
Det vil ta tid før det kan vurderes om det fysiske taksameteret kan erstattes av rene nettbaserte løsninger. Ingen app i dag tilfredsstiller kravene som er fastsatt for taksameter. (Arkivbilde)
Det vil ta tid før det kan vurderes om det fysiske taksameteret kan erstattes av rene nettbaserte løsninger. Ingen app i dag tilfredsstiller kravene som er fastsatt for taksameter. (Arkivbilde)

Nyhet -

Mulig å erstatte taksameter, men ikke straks

Justervesenet mener det er mulig å sette krav til en skybasert app som kan brukes som alternativ til dagens taksameter i drosjer, men mange avklaringer av krav og teknologi må gjøres før det kan skje. Ubers app tilfredsstiller ikke kravene som stilles til taksametre i dag.


Justervesenet har nylig levert en utredning til oppdragsgiveren, Nærings- og fiskeridepartementet, som Justervesenet ligger under. Rapporten heter ”Funksjonelle krav til mobile applikasjoner som eventuelt kan brukes som alternativer til taksametre”. Avdelingsleder Eli Mogstad Ranger har vært prosjektleder for rapporten.

Hun sier til TAXI at det så sette krav til en app som skal ivareta de samme hensynene som ligger bak dagens taksameterregelverk, reiser helt nye problemstillinger, spesielt knyttet til sikker lagring og overføring av data. - Å sette krav til en app er noe ganske annet enn å sette krav til et fysisk måleinstrument.

Mye må avklares

Justervesenet har tatt utgangspunkt i at nye løsninger skal ivareta de samme hensynene som ligger til grunn for dagens regulering av taksametre, som er et fysisk måleinstrument. Det måler strekning basert på antall hjulomdreininger i bilen.

Utviklingen i Europa må følges nøye, slik at man er bevisst hvordan aktuelle direktiver praktiseres, på det tidspunktet et nasjonalt regelverk eventuelt sendes på høring, skriver Justervesenets arbeidsgruppe bak rapporten. Regulering på dette området kan også endres i Europa.

Uber-app holder ikke

En endring krever også beslutninger som ligger utenfor Justervesenets virkeområde. De foreslår derfor et samarbeidsprosjekt med relevante myndigheter, som sammen vurderer hva som må til før et fullstendig kravsett utformes.

Dagens forskrift bygger på EUs måleinstrumentdirektiv (MID). Hensikten bak reguleringen er å bidra til korrekt grunnlag for beregning av skatt, avgifter og sosiale ytelser, korrekte målinger for økonomisk oppgjør, og bidra til tillit til drosjenæringen.

Diskusjoner internasjonalt gir inntrykk av at de fleste land i dag ønsker å definere taksametre som en fysisk enhet som er montert fast i bilen, og ikke kan ta imot signaler utenfra. Dette kan imidlertid endre seg.

Uberappen tilfredsstiller ikke kravene til et taksameter slik disse er fastsatt i MID, og hvis appen ble definert som taksameter, ville den bli nektet markedsadgang for ikke å tilfredsstille kravene”, heter det i rapporten. Ubers prisberegning foregår ikke i bilen, men på en server hos Uber i et annet land.

Nøyaktighet

Et forhold som må vurderes, er om kravene til nøyaktighet i målingene bør senkes for å benytte en annen teknologi.”Det må i så fall vurderes hvilken nøyaktighet som er tilstrekkelig for at det økonomiske oppgjøret skal bli tilstrekkelig korrekt. Det må også utredes om et mildere nøayktighetskrav til apper enn taksametre får konsekvenser, eksempelvis for konkurransen i markedet og tillit til bransjen”.

Mange krav

Rapporten ramser opp 12 krav som er satt til dagens taksametre,for at regelverkets hensikt skal i varetas. Blant disse er krav til målenøyaktighet for tid og strekning, krav til stabilitet mot ytre påvirkninger, korrekt behandling av økonomiske oppgjør for oppdrag, sikker og ikke manipulerbar lagring av data om oppdrag og økonomiske oppgjør, sikker overføring av data til sentral og skattemyndigheter, krav til at kundene ser resultatet av målingen og parametrene som avgjør turens pris. Systemet skal ikke være manipulerbart og skal kunne kontrolleres av tilsynsmyndighet.

Avklaring med andre myndigheter må skje før nytt regelverk kan utarbeides. ”Det må derfor beregnes noe tid for å få avklart disse problemstillingene før en eventuelt kan fastsette krav til apper”, heter det i rapporten som Nærings- og fiskeridepartementet nå skal vurdere, formodentlig i samarbeid med Samferdselsdepartementet.

AH

Bladet TAXI nr 6, 2017.


Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.