Gå videre til innhold
Ny høring om alternativ til taksameter

Nyhet -

Ny høring om alternativ til taksameter

Samferdselsdepartementet (SD) sendte i samråd med Finansdepartementet (FIN) og etter innspill fra med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i dag ut "Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje."

Forslag om endringer i fem forskrifter

Forskriftene hvor det er foreslått endringer er:

- forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre

- forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

- forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

- forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven

- forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysninger for varer og tjenester

Samlet skal forslaget til endringer legge til rette for at drosjenæringen kan ta i bruk andre teknologiske løsninger enn taksameter, skriver de i høringsbrevet. Videre er det tatt en vurdering på at løsningene skal så langt som mulig ivareta de hensynene som taksameter gjør i dag. 

To forslag

Det er utarbeidet to ulike alternativ for rammeverk på området. Begge alternativene er teknologinøytrale.

Alternativ 1 åpner for at taksameter kan erstattes av en heldigital løsning. I praksis innebærer dette at det vil bli mulig å erstatte taksameteret med en løsning hvor all informasjon og GNSS-signaler blir ivaretatt av kontrollutrustningen. Dette kan for eksempel være en mobil applikasjon.

Alternativ 2 legger, på samme måte som alternativ 1, til rette for å ta i bruk digitale løsninger, for eksempel en mobil applikasjon. I tillegg er det for denne løsningen stilt krav om at loggføringen av drosjeturer skal skje via en enhet som er fastmontert i kjøretøyet, for eksempel en kjørebok. Kontrollutrustningen vil kommunisere med den fastmonterte enheten.

Alternativ 1 antas å være vesentlig mindre kostnadskrevende enn alternativ 2, og vil i størst grad bidra til å senke etableringsbarrierene i drosjenæringen ved at de som ønsker å utøve yrket som løyvehaver ikke må foreta dyre investeringer i taksameter.

Alternativ 2, med krav om en fastmontert enhet i kjøretøyet er dyrere enn alternativ 1. Det kan ikke utelukkes at løsningen, i alle fall i en startfase, vil være like kostnadskrevende som taksameterkravet. På den annen side kan alternativ 2 bidra i større grad enn alternativ 1 til å ivareta sikkerheten for passasjer og sjåfør ved at det er en fastmontert enhet for sporing i kjøretøyet. Den fastmonterte enheten gjør at det er vanskeligere å omgå sporing.

Både høringsnotater fra dagens og SDs og FINs felles høring av 12.juni 2020 vil danne grunnlag for det rette alternativet til taksameter. 

Fristen for høringsuttalelser i saken er 02.10.20. Norges Taxiforbund vil selvsagt sette seg ned og se på denne umiddelbart etter ferien.

Her finner du alt om høringen: "Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje."

Les også direktør Hanne Skåle Thowsen i Norges Taxiforbund sin frykt rundt fjerning av taksameter. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Relatert innhold

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.