Gå videre til innhold
Ny nasjonal transportplan 2022 - 2033

Nyhet -

Ny nasjonal transportplan 2022 - 2033

Fredag 19.mars sendte Samferdselsdepartementet ut med en pressemelding i forbindelse med at ny nasjonal transportplan har blitt lagt frem. «En ambisiøs og troverdig transportplan» lyder overskriften.

- Vi lever i en tid med store endringer. Nasjonal transportplan 2022–2033 skal løse mange av de transportutfordringene vi allerede kjenner, og samtidig gi oss fleksibilitet til å møte ukjente utfordringer. Dette er en ambisiøs plan, som i milliarder er større enn noen gang, men den er også realistisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen fra Regjeringen.

Totalt har regjeringen lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å utvikle det de beskriver som et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Statsminister Erna Solberg sier i pressemeldingen av penger brukt på samferdsel bidrar til det viktigste målet for Norge fremover: Skape mer, og få flere i arbeid.

Fremhever flere satsingsområder

I pressemeldingen fremheves flere satsingsområder.

Fleksibilitet i forhold til ikke å låse detaljer i prosjektene for tidlig med tanke på teknologi og utvikling.

Trygge veier
over hele landet er en viktig satsing. – Veiene våre er livsnerven i folks hverdag og næringslivets konkurranseevne. Derfor er vi avhengig av å ha trygge og velfungerende veier i hele landet. I ny Nasjonal transportplan satser vi derfor videre på veinettet. Vi starter opp flere nye utbyggingsprosjekter i perioden, og tar vare på det vi har gjennom vedlikehold og satsing på utbedringstrekninger, sier Hareide.

Mål om færre drepte i trafikken. Trafikksikkerhet er viktig for alle trafikanter. Regjeringen skriver i pressemeldingen at de har en ambisjon om å komme enda nærmere nullvisjonen. trygge veier Derfor er vi avhengig av å ha trygge og velfungerende veier i hele landet. I ny Nasjonal transportplan satser vi derfor videre på veinettet.

En grønnere transportsektor.
Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, sammenlignet med 2005.

Dette vil regjeringen gjøre gjennom blant annet å følge opp handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser, redusere det totale arealbeslaget fra samferdselsprosjekter gjennom både å gjenbruk og optimalisering av veistrekninger. Regjeringen ønsker også å legge bedre til rette for at flere kan sykle, gå eller reise kollektivt, fase ut dieseltog, og legge til rette for flere null- og lavutslippsbiler, -ferger og fly. – Verden står overfor en klimakrise, og transportsektoren må ta noen av de største utslippsreduksjonene. Vi er nødt til å levere på dette, og vi skal ta i bruk nye løsninger og arbeide målrettet for å redusere utslippene både fra byggingen og bruken av transportinfrastruktur, sier Hareide.

Forbundet vil gå grundig gjennom ny NTP og se hvordan denne planen påvirker taxinæringen.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.