Gå videre til innhold
Det er stor overkapasitet på drosjer i Oslo, skriver Politidirektoratet, og er bekymret for ytterligere frislipp.
Det er stor overkapasitet på drosjer i Oslo, skriver Politidirektoratet, og er bekymret for ytterligere frislipp.

Nyhet -

​Politiet bekymret for overkapasitet

Politidirektoratet ser med ”en viss bekymring på å fjerne den såkalte behovsprøvingen”. Overkapasitet i Oslo skaper ”anarki”.

Direktoratet har samlet inn synspunkter fra etatene, og det er Oslo Politidistrikt (OPD)som har gått grundigst inn i saken. Direktoratet slutter seg til deres vurderinger, som peker på mange utfordringer for politiet med departementets forslag.

Oslo-politiet slår fast at det er en betydelig overkapasitet av drosjer i Oslo, med unntak av én time mellom kl 03 og 04 om natten. - Mange av de faste holdeplassene fra tidligere er fjernet, og det er liten kapasitet på de som er igjen. Dette har medført ”stor sirkulasjon av tomme drosjer i indre sentrum og hard kamp om kundene”.

Mislykket frislipp

Flere løyvehavere, blant annet deltidssjåfører vil øke presset på svært pressede ressurser i politiet.

Slik Oslo Politidistrikt ser det er utfordringen for Oslo nødvendigvis ikke tilgang på antall drosjer, men bedre styring av de drosjer man har. Slik vi opplever det, har ikke det frislipp man har hatt av sentraler til nå, medført noen optimalisering av bransjen. Vi savner den styring/egenkontroll bransjen tidligere hadde. De gamle taxiinspektørene gjorde her en viktig og god jobb, skriver OPD.

”OPD er kjent med at konkurransen i vårt distrikt har medført at flere sjåfører tilbringer lenger tid i bilen enn tidligere for å oppnå ønsket inntjening”. Det er svært vanskelig å følge opp kontroll av arbeidstidsbestemmelser. Trøtte sjåfører er like farlige i trafikken som ruspåvirkede.

Anarki

Situasjonen beskrives som anarki. Mangel på holdeplasser og overkapasitet av tomme drosjer hindrer framkommelighet og skaper intriger mellom sjåførene, stor sirkulasjon og til dels trafikkfarlige situasjoner.

OPD ønsker et felles system for bransjen, som tilsier god flåtestyring og oppfølging ved alvorlige hendelser og andre behov.

Lykt og merke på alle

Som konklusjon ser altså OPD med bekymring på å fjerne behovsprøvingen. De stiller seg også uforstående til forslaget om å fjerne garantistillelse for løyve.

OPD ser en klar fordel med at ordningen med selskapsvogn bortfaller, og at det stilles samme krav som for drosjer med krav til både taksameter og merking. Dette vil forenkle kontrolloppgaven med tanke på å avdekke ulovlig virksomhet. OPD anbefaler at alle drosjer skal ha taklykt.

Politidirektoratet ønsker å ha kortere gyldighetstid for kjøreseddel enn ti år, slik at de kan fange opp eventuelle straffesaker undervegs. Politiet støtter kompetansekravene for sjåfør, men er uenig i overgangsreglene. Kravet må også gjelde de som alt har kjøreseddel. 

(Fra bladet TAXI nr 1, 2019)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.