Gå videre til innhold
Politisk trykk mot taksameter

Nyhet -

Politisk trykk mot taksameter

Regjeringen har som mål å fjerne krav til taksameter i drosjer samtidig med frisplippet av løyver fra 1. november. – Uforsvarlig, sier direktør Hanne Skåle Thowsen i Norges Taxiforbund.

Samferdselsdepartementet har varslet at saken kommer på høring før sommerferien.

I Samferdselsdepartementets høringsnotat om utsettelsesforslaget er det eget avsnitt- ”Særlig om alternativ til taksameter” - der det står:

”For å fjerne etableringshinder i drosjenæringen har det vært arbeidet med å vurdere å åpne for alternativ til taksameter, og å fastsette et rammeverk for dette. Arbeidsgruppen for alternativ til taksameter leverte sin rapport 28. februar 2019. Departementet jobber, i samarbeid med andre berørte departement og etater, med å utarbeide forslag til regelverk med grunnlag i dette arbeidet. Forslag til regelendringer vil bli sendt på høring. Det er en målsetning at rammeverket er klart nærmest mulig i tid til iverksettelsen av øvrige endringer i drosjeregelverket”.

Konkurransetilsynet er også veldig opptatt av å fjerne taksameteret, for å legge til rette for ”de nye aktørene” i næringen. De legger i sin høringsuttalelse nesten all vekt på dette, og skriver blant annet:

”Et rammeverk som åpner for alternativ til taksameter er et viktig element for å kunne realisere målsettingen med reformen. Konkurransetilsynet understreker i sitt høringssvar derfor viktigheten av å få på plass et rammeverk som åpner for alternativ til taksameter så tett opp til den utsatte iverksettelsesdato som mulig”.

Skåle Thowsen sier det er greit å fjerne taksameterkravet hvis alternativet ivaretar de samme kravene til rapportering av data, men erfaringene så langt viser at dette ikke er tilfellet.

- Vi har grunn til å frykte at et politisk press på vegne av ”plattformselskapene” vil overstyre de strenge faglige kravene som må stilles, og åpner for mindre kontroll, mer svart arbeid og fare for skatteunndragelser.

I tillegg kan ingen drosjer fjerne taksameteret på kort varsel. Når saken først skal på høring, er det uforsvarlig å antyde en regelendring på dette fra 1. november eller tett på dette. Det blir ingen konkurranse på like vilkår, og det er derfor helt nødvendig med en overgangsperiode, sier Skåle Thowsen.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Relatert innhold

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.