Gå videre til innhold
Vi ønsker å markere fredelig, og uten å ramme kunder, så aksjonen består i at alle drosjer kjører ut i dette tidsrommet, i sentrale deler av byer og tettsteder over hele landet, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.
Vi ønsker å markere fredelig, og uten å ramme kunder, så aksjonen består i at alle drosjer kjører ut i dette tidsrommet, i sentrale deler av byer og tettsteder over hele landet, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Nyhet -

​Taxi-markering mot lovforslag

Taxi-næringen vil tirsdag 14.mai kl 18 – 20 ha en landsomfattende markering mot regjeringens forslag om deregulering av taxi.

Vi ønsker å markere fredelig, og uten å ramme kunder, så aksjonen består i at alle drosjer kjører ut i dette tidsrommet, i sentrale deler av byer og tettsteder over hele landet, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Det vil vise antallet drosjer som er tilgjengelig for publikum til alle døgnets tider, men at det blir feil om et ubegrenset antall skal hope seg opp i sentrum til enhver tid.

All erfaring med frislipp viser at det blir dårligere tilbud i utkanter, altfor mange i sentrum, og høyere priser når for mange skal forsøke å leve av yrket. Drosjemarkeder er ikke selvregulerende, slik det er med de fleste andre bransjer. ALLE dereguleringer i verden har derfor gitt høyere priser, motsatt av politikeres uttalte hensikt.

Det nye lovforslaget er ikke basert på en analyse av reelle utfordringer, men på en ideologisk basert PR-virksomhet for utenlandske plattformselskaper med sosial dumping som forretningsmodell.

Prosessen i saken svekker tilliten til politikk og forvaltning. Høringen viste massiv kritikk av forslaget fra mange hold, men alle blir overkjørt av regjeringen, som har ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten” som sitt eneste mål for taxipolitikken.

Her er ordlyden i et opprop om at saken sendes tilbake for bedre utredning og dialog med alle berørte parter:

Send taxiloven tilbake!

Vi krever at Stortinget sender forslaget til nye ”taxilov” tilbake til regjeringen. Den er altfor dårlig utredet og vil ha dramatiske konsekvenser for forbrukere og arbeidsvilkår i næringen.

  • 1.Saken er for dårlig utredet, blant annet påpekt av Regelrådet. ”Utredningen er mangelfull, sett i forhold til hvor omfattende forslaget er”. Erfaringer fra andre land er ikke omtalt. ”Deregulering i seg selv er ikke nødvendigvis synonymt med god konkurranse”.
  • 2.Saken bygger ikke på faglige kilder. TØIs rapport fra april 2019 viser at regjeringens forslag er det verst mulige alternativet for Oslo. Dette er også påpekt av Politidirektoratet, som er bekymret for enda mer overetablering i Oslo. De kaller dagens situasjon for anarki.
  • 3.Enerettsmodellen, som i følge regjeringen skal sikre samme tilbud i distriktene som i dag, vil ikke gjøre dette, men skape stor usikkerhet. Pasientreiser vil neppe delta, og ifølge Nordland fylkeskommune vil bare et fåtall kommuner være aktuelle for modellen. ”Taxi overalt alltid” avvikles, uten at det har vært en reell debatt om konsekvensene.
  • 4.Forslaget åpner for løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. Regjeringen kaller det for ”delingsøkonomi”. Arbeidsvilkårene for taxisjåfører vil bli dramatisk forverret. I motsetning til andre yrker, skal det bli flere deltidsjobber i drosjenæringen.
  • 5.Regjeringen påstår at reformen skal gi lavere priser. Ingen frislipp noe sted har ført til dette, tvert imot. De høyeste prisene i storbyene er en følge av tidligere liberalisering.
  • 6.Forslaget vil gi dårligere kontroll, mer byråkrati og økte kostnader: Norsk Øko-Forum skriver at «den foreslåtte liberaliseringen vil i stor grad reversere og sette næringen tilbake der de var med en svart og ukontrollerbar bransje. Det store omfanget av svart kjøring hos Uber-sjåførene er alene et bevis på at det er et stort arbeid og atskillige ressurser fra skattemyndigheter, politi og NAV som i så fall må brukes i bransjen for å få risikoen tilbake til dagens standard, dersom foreliggende forslag blir besluttet».
  • 7.Forslaget vil svekke tilbudet til funksjonshemmede: Rullestolbiler må brukes i ordinær taxidrift. Ingen kan investere i slike biler uten en sikkerhet for markedene. Organisasjonene frykter for kompetansen.
  • 8.Uhemmet antall enkeltløyver uten tilknytning til sentral vil bidra til å splitte markedene, og kan ødelegge grunnlaget for profesjonell drift. Det vil også svekke trygghet og sikkerhet.
  • 9.Drosjenes samfunnsoppdrag og plass i kollektivtransporten avlyses, uten en reell debatt. Fylkene mister innflytelse over en samlet politikk. ”Aktiv drosjepolitikk er det riktige svaret på utfordringene, ikke deregulering”, sier en enstemmig Trøndelag fylkeskommune.
  • 10.Regjeringen har som uttalt mål å legge til rette for utenlandske plattformselskaper, som driver med underskudd. Norsk drosjenæring bidrar med 3 mrd skattekroner årlig og må ha sunn forretningsdrift. Vi sier nei til løsarbeidersamfunnet og et amerikanisert arbeidsliv i Norge. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.