Gå videre til innhold
Selv om samfunnet nå gradvis åpner opp, vil det likevel ta lang tid å få omsetningen opp på et minimumsnivå, og enda lengre til man er tilbake på normalnivå, skrev direktør Hanne Skåle Thowsen i NTs høringsuttalelse.
Selv om samfunnet nå gradvis åpner opp, vil det likevel ta lang tid å få omsetningen opp på et minimumsnivå, og enda lengre til man er tilbake på normalnivå, skrev direktør Hanne Skåle Thowsen i NTs høringsuttalelse.

Nyhet -

Uforståelig kort utsettelse

Stortingsflertallet vedtar i dag endelig utsettelse av ny yrkestransportlov til 1. november. Mindretallet stemte for ett år. - En utsettelse av loven i bare fire måneder er uforståelig og uten reell effekt på problemet, skrev NT i sin høringsuttalelse.

Regjeringen og det borgerlige stortingsflertallet ville heller ikke denne gangen høre på næringen og fylkeskommunene.

I et brev om gyldighet av kjøresedler, skrev Samferdselsdepartementet dette: ”Ifølge FHI ligger smittetoppen foran oss, og vi vet ikke hvordan kapasiteten hos politiet og helsevesenet vil utvikle seg”. Også i andre sammenhenger understreker regjeringen usikkerheten, og hvor lang tid det vil ta før samfunnet er tilbake på normalen. Derfor ville både NT og mange andre ha en lengre utsettelse:

Norges Taxiforbund vil (derfor) på det sterkeste protestere mot en utsettelse med så kort horisont, som vil være en ytterligere byrde for alle næringens etablerte utøvere, og sette i spill investeringer og inntektsgrunnlag i en helt annen størrelsesorden enn for «nye aktører», skrev direktør Hanne Skåle Thowsen i NTs uttalelse.

Mest hensyn til nye

Hensynet til ”nye aktører” var tydelig i departementets høringsnotat, for en kort utsettelse. Om dette skrev NT:

De nye aktørene påberoper seg investeringer som grunnlag for raskere ikrafttredelse, men det er høyst uklart hva disse investeringene går ut på. Det er et poeng for disse selskapene at de selv ikke skal eie biler og ha ansvar for driften. I realiteten er dette forretningsmodeller som legger all risiko hos innleide løyvehavere, og det er disse som inviteres til å investere på egen risiko i et marked som er sterkt svekket”.

I uttalelsen fra NT pekes det ellers på den sterke nedgangen i trafikken som kom etter 12. mars. - Det har nesten ikke vært etterspørsel etter persontransport, men drosjenæringen har opprettholdt minimumsbemanning på grunn av pålagt beredskap.

Selv om samfunnet nå gradvis åpner opp, vil det likevel ta lang tid å få omsetningen opp på et minimumsnivå, og enda lengre til man er tilbake på normalnivå. Vi viser til regjeringens egne utsagn om at kampen mot Covid-19 viruset vil bli langvarig, og at restriksjoner på samfunnsaktiviteter vil vare lenge. På ubestemt tid gjelder derfor restriksjoner på reisevirksomhet, bespisning, større arrangementer, konserter mv., med store og langvarige konsekvenser for blant annet persontransport med taxi.

Det er naivt å tro at situasjonen vil være normalisert innenfor 2020, og etter en normalisering av markeder og trafikk, vil det fortsatt være store økonomiske etterslep for løyvehavere.

Julebordsesongen vil kunne hjelpe noe, men vil heller ikke kunne bli normal i dette året. Norges Taxiforbund finner det derfor uforsvarlig å sette i verk et frislipp så raskt, hvor det er åpenbart at den eksisterende næringen fortsatt vil være på minussiden i stort omfang, og hvor man i tillegg vil måtte

konkurrere med nye aktører i en periode hvor man ellers kunne hatt inntjening og blitt konkurransedyktig.

Fylkeskommunene tydelige

Det var tre fylkeskommuner (Troms og Vestland sammen, og Møre og Romsdal i egen henvendelse) som tok initiativ til å få en utsettelse av loven, som skulle tre i kraft 1. juli. Departementet ba alle fylkene om synspunkter, og fikk klare svar om at utsettelse var nødvendig, varierende fra et halvt til halvannet år.

Innlandet gikk lengst og anbefalte utsettelse til 1. januar 2022. Vestfold/Telemark, Rogaland og Agder anbefalte et halvt år, til 1. januar 2021, Det samme sa Trøndelag, men med alternativ 1/1 2022. Vestland sa også minst et halvt år; «men sannsynlegvis vil det vera trong for lengre utsetjing når ein ser korleis situasjonen utviklar seg og kor lenge ekstraordinære tiltak må halda fram».

Viken, Nordland og Troms og Finnmark anbefalte ett år. Møre og Romsdal sa «til forberedelsene er avklart». Oslo kommune spesifiserte ingen tid, men sluttet seg til fire måneder i den endelige høringen.

Utsatt om eneretter

Flere påpeker forsinkelser i arbeidet med mulige eneretter:«I arbeidet knyttet til eneretter skal Troms og Finnmark fylkeskommune kartlegge drosjemarkedet i fylkets 39 kommuner. Dette er et tidkrevende arbeid som nå blir nedprioritert til fordel for blant annet søknader om fritak fra driveplikt samt andre problemstillinger som har oppstått som følge av virusutbruddet».

Viken, som har utsatt en planlagt høring om eneretter i mange kommuner, skrev at eventuell samordning av enerettskontrakter med kontrakter for skoleskyss tidligst kan iverksettes fra skoleåret 2021/22. Det skoleskysskontrakter må fornyes ved skolestart 2020/21 vil dette bli uten kontrakter om eneretter. En utsettelse til 1. november vil ikke endre dette. Viken mener tiden fram til 1. november ”er for kort for eksisterende drosjenæring til å komme på fote igjen”.

Organisasjoner for utsettelse

Også Blindeforbundet, Handikapforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Pensjonistforbundet og LO uttalte seg for en lengre utsettelse.

På motsatt side rykket Abelia ut på vegne av Uber, og det samme gjorde Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet, som ”i utgangspunkt ikke kan se at koronakrisen gir grunn til å utsette moderniseringen”.

Også Norgestaxi gikk hardt ut mot en utsettelse, noe flere av deres egne løyvehavere reagrte kraftig på. 

(Utdrag fra bladet TAXI nr 3, 2020, oppdatert)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.