Gå videre til innhold
På et møte i Samferdselsdepartementet la statsråd Jon Georg Dale (Frp) fram høringsforslaget for drosjenæringen. Foran til venstre, NT-leder Øystein Trevland.
På et møte i Samferdselsdepartementet la statsråd Jon Georg Dale (Frp) fram høringsforslaget for drosjenæringen. Foran til venstre, NT-leder Øystein Trevland.

Nyhet -

Uforutsigbart for kunder og næring

- Hvis forslaget vedtas slik det foreligger nå, vil drosje som samfunnstjeneste og yrke bli ødelagt, og det legges åpent for løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. Derfor vil forbundet kreve innstramminger som gjør at ikke markedet legges åpent for alle som har lyst til å kjøre drosje som hobby.

Det sier NT-leder Øystein Trevland om lovforslaget som Samferdselsdepartementet nå har sendt på høring, med uttalelsesfrist 31. desember. Landsstyret skal samles den 27. november for å vedta forbundets høringsuttalelse. Et fylkesledermøte 9. oktober diskuterte innholdet i forslaget, og prosessen videre.

Mens det er krigsstemning hos noen, mener andre at løpet er kjørt i forhold til ESA, og er opptatt av ikke å framstå som for negative. Sentralene får styringsrett, og blir herrer i eget hus. Men det er enighet om å kreve skjerping av kravene til løyvehavere, sjåfører og biler.

Provoserende

Forbundet forutsetter at det blir reelt like vilkår for alle.Trevland mener det er åpenbart at forslaget er lagt til rette for enkelt å kunne utføre drosjetransport, og synes det er provoserende at Regjeringen så åpenlyst legger Delingsøkonomiutvalgets innstilling til grunn.

- Dette var jo et utvalg uten transportfaglig kompetanse.

Vi må bare innse at vi har fått det vi har advart mot: En politikk basert på ideologi, ikke på kunnskap. Regjeringen ønsker ikke tverrpolitisk enighet, men skaper strid. De hører ikke på oss eller fagkunnskapen om hvordan markedet faktisk fungerer.

Det er skremmende at samferdselsministeren legger til grunn at økt konkurranse skal gi bedre og billigere tilbud, når all erfaring viser det motsatte, sier Trevland.

Kr.Fs valg avgjør

Næringens skjebne vil avgjøres av Kristelig Folkeparti. - Vi har hatt møte med Krf og de gir ikke noe klart svar, men følger antagelig den siden de velger å samarbeide med, tror Trevland. 2. november blir derfor en spennende dag også for drosjenæringen. En eventuell ny regjering med Ap og Sp, vil ikke legge fram det forslaget den sittende regjering har sendt på høring.

Da samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) la fram forslaget for næringen den 1. oktober, reagerte Øystein Trevland på at den overgangstiden som forgjengeren Ketil Solvik-Olsen hadde lovet, ikke var der.

Forslaget skal hastebehandles ved at det skal sendes til Stortinget like etter høringen, med sikte på behandling i vårsesjonen, og ikrafttredelse fra 1. januar 2020.

Det haster slik for Regjeringen at den vil gi fylkeskommunene mulighet til å gjøre vedtak om eventuell enerett i kommuner før loven er trådt i kraft, slik at de kan iverksettes samtidig med lovendringen.

Fylkeskommunene vil etter forslaget miste løyvemyndigheten, og sentraler eksisterer ikke i lovverket. Dermed faller alle deres drosjereglementer, og drosjeforskriften for Oslo fra 1. januar 2020. Trolig trengs ikke dette vedtas en gang, siden lovhjemmelen vil være borte fra dette tidspunktet.

Dårlig forankret

I pressemeldingen fra Norges Taxiforbund 1. oktober heter det at forslaget fra samferdselsministeren vil kunne gi kundene et dårligere tilbud og næringen mer uforutsigbarhet.

Forbundet ber om en grundig debatt, og om at høringsinstansene setter seg ordentlig inn i konsekvensene.

Taxiforbundet er sterkt kritisk til at det er ESA og Delingsøkonomiutvalget som så tydelig legges til grunn for forslaget. ”Samfunnsoppdraget” og drosjenes plass i kollektivtransporten er et perspektiv som forsvant etter at regjeringen ble utvidet.

- Forslaget er derfor svært dårlig forankret i fagkunnskap og samfunnsperspektiv, sier forbundets leder, Øystein Trevland. – Nå diskuteres for eksempel ”Smart mobilitet” som et nytt steg i persontransporten, noe som tilsier en tettere integrasjon mellom taxi og øvrig kollektivtransport. I stedet går Dale motsatt vei, og legger til rette for en oppsplitting, og et kaotisk marked i byene.

Iveren etter å ”legge til rette for nye aktører” innebærer en aksept av forretningsmodeller som fremmer løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. – Dette bør bli ett av de viktigste debattpunktene i saken. Til syvende og sist handler det om hvorvidt taxi som yrke skal være til å leve av – som grunnlag for en seriøs næring, sier Trevland.

Ingen faglige krav

Forbundet er også kritisk til at alle faglige og økonomiske krav til løyvehavere fjernes. – Det må være den eneste næring der kompetansekrav fjernes, sier Trevland. – Det stilles riktignok noen krav for å få kjøreseddel som taxisjåfør, men disse ligger også så lavt at det heller kan bli et bidrag til et race mot bunnen, i stedet for en seriøs næring, som ministeren sier han vil ha.

- Et ubegrenset antall enkeltaktører i byene, kan rive grunnen under en profesjonell næring som kan fylle det samfunnsoppdraget som fortsatt er der, - som å kunne gi anbud på skole- og pasientkjøring, ha tilbud til funksjonshemmede etc.

Departementet foreslår at fylkeskommunene skal få frihet til å tildele eneretter i distriktene. – Det er jo en innrømmelse av et fritt marked ikke fungerer, og vi kan med dette faktisk få strammere regulering enn i dag i store deler av landet.

I byene blir det motsatt, og ”alles kamp mot alle”. Det er likevel slik at taksameterkrav, krav til drosjebiler og sjåfører vil opprettholde et skille mellom drosje og privatbiler, og dette bør komme enda tydeligere fram i et endelig lovverk, sier Øystein Trevland. – Hvis ikke er dette et opplegg for konkurranse på ulike vilkår og sosial dumping.

AH

Fra TAXI nr 6, 2018,


Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.