Gå videre til innhold
Fylkestingets vedtak viser at politikerne i Troms vet hva de snakker om, og det opprettholder en bred og tverrpolitisk forståelse for drosjenes viktige rolle i samfunnet, skriver Øystein Trevland.
Fylkestingets vedtak viser at politikerne i Troms vet hva de snakker om, og det opprettholder en bred og tverrpolitisk forståelse for drosjenes viktige rolle i samfunnet, skriver Øystein Trevland.

Nyhet -

Vi skal ikke være politisk kasteball

I skrivende stund vet vi ikke i detalj hva samferdselsministeren vil foreslå som ny yrkestransportlov, men brevet til Troms fylkesting fra statssekretær Anders B. Werp (H) viser at vi ikke kan forvente så mye. Taxi overalt, alltid skal avskaffes, og det er ”mer konkurranse” som skal løse problemet med for mange sentraler og løyver i Oslo-området og andre byer.

Det er jo et tankekors, som kanskje ikke har streifet statssekretæren, at han i brevet til Troms henviser til det totalt inkompetente og inhabile Delingsøkonomiutvalget som grunnlag for lovarbeidet, mens det var Troms som avleverte den meste knusende kritikken av utvalget i sin høringsuttalelse.

Fylkestingets vedtak viser at politikerne i Troms vet hva de snakker om, og det opprettholder en bred og tverrpolitisk forståelse for drosjenes viktige rolle i samfunnet. Mot dette kompetente vedtaket fra 33 av 36 representanter fra alle partier, har statssekretæren bare formaliteter og svada å svare med.

Det er ingen saklig grunn til at drosjenæringen skal være gjenstand for politisk konflikt og dragkamp. Det burde være selvsagt enighet om så vel samfunnsoppdraget, som levelige vilkår i næringen. Da kan det også være enighet om lovgrunnlaget, og om endringer som kan sikre kvalitet og kundevennlighet bedre enn i dag.

I stedet for å høre på uberlobbyistene i egne rekker, burde politisk ledelse i departementet derfor høre på Troms. De burde også ta lærdom av de åpenbart mislykkede resultatene av frislippet som i realiteten kom i Oslo-markedet fra 1999 av. Behovsprøvingen har aldri vært reell her.

Det knappe politiske flertallet fikk det de ville ha – drosjepriser som styres av markedet. Derfor er det 128 prosent forskjell på billigste og dyreste tur fra Gardermoen til Oslo sentrum.

Hvis dette ikke er greit, må politikerne som vedtok det, kanskje evaluere sin egen politikk. Det skulle faktisk gjøres etter to år, i følge bystyrets vedtak. Men det ble ”glemt”.

I alle avsporingene rundt Uber, delingsøkonomi, nye teknologi, nye foretningsmodeller, har vi stolt på at saken ville komme ned på jorda. I departementet sitter ekspertisen, og grundigheten i norsk lovarbeid borger for kunnskap og grundighet.

Nå er vi ikke så sikre lenger. Vi ser at statsråden sier det skal være gode og ordnede forhold i næringen, men løsningene som foreslås går i motsatt retning. Departementet har ikke beskrevet hvilket problem de skal løse, snur opp ned på en konklusjon fra 2016, og svekker tilliten til seg selv ved å bruke ESA som påskudd og Delingsøkonomiutvalget som viktigste referanse.

Det er ikke mangel på konkurranse som er problemet. Mer konkurranse vil ikke føre til lavere priser, med mindre man aksepterer sosial dumping.

Den grundige prosessen som førte fram til regjeringens vedtak høsten 2016, er reversert fordi liberalistene vant den interne kampen etterpå. Alt har dermed handlet om å legge til rette for ”nye aktører”, som kan trekke verdiskapingen bort fra dem som gjør jobben, og over til skatteparadiser.

Dette har vi jo sett er målet for sentrale stortingspolitikere i regjeringspartiene. Derfor ble samfunnsoppdraget i den forrige regjeringserklæringen fjernet. Derfor fjernet Høyre og Venstre også drosjene fra transportkapitlene i sine programmer og overførte dem til ”delingsøkonomi”.

Det er egentlig utrolig at borgerlig politikk i 2018 ikke anerkjenner verdien av selvstendige drosjeeiere som eier sentralene i fellesskap, men ivrer etter å la utenlandsk finanskapital overta markedsmakt og pengestrøm.

Så får vi se hva som kommer. Fortsatt kan vi håpe statsråden og Regjeringen lytter mer til Troms enn Werps brev kan tyde på. Saken er uansett ikke vedtatt med et høringsforslag.

Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund

("Øysteins hjørne" i bladet TAXI nr 5, 2018).

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.