Pressemelding -

132 kV kraftledning mellom Granvin og Voss

Olje- og energidepartementet har i dag gitt BKK Nett AS konsesjon til bygging og drift av en 132 kV kraftledning mellom Granvin og Voss i Hordaland fylke.

- Økt overføringskapasitet for strøm mellom Granvin og Voss er helt nødvendig for å sikre realisering av planlagt småkraft i områdene Samnanger, Voss og Hardanger. Dagens ledning gjennom området har ikke kapasitet til å ta imot ny produksjon. En forbedring av overføringskapasiteten nord for Hardangerfjorden er derfor en viktig forutsetning for ny utbygging av fornybar kraftproduksjon i området og vil samtidig bedre forsyningssikkerheten, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er endret på to strekninger.
Ved Opheim gård i Voss kommune blir ledningen lagt lengre øst, for å redusere konflikten mellom kraftledningen og gårdsdriften. Forbi stølen Skålsete i Granvin kommune har departementet vedtatt en alternativ trasé som øker avstanden mellom ledningen og stølsbygningene.

Departementet gjør ellers ingen endringer i NVEs konsesjonsvedtak. Vedtaket innebærer at den eksisterende 66 kV ledningen mellom Granvin og Voss rives. Byggingen av den nye ledningen vil skje på vilkår fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat i vedtak av 5. juli 2010.

Emner

  • Miljø, energi

Regioner

  • Hordaland