Gå videre til innhold
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg legger fram resultatet for første kvartal 2019.
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg legger fram resultatet for første kvartal 2019.

Nyhet -

Solid resultat for SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet fikk et meget godt konsernresultat etter skatt på 757 (314)* millioner kroner i første kvartal. Egenkapitalavkastningen ble 21,2 (9,9) prosent. Ekstraordinære inntekter, bidrag fra deleide selskaper og inntektsføring av tap er hovedårsaken til den sterke resultatveksten.

Konsernresultatet er meget godt sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til den sterke resultatøkningen er blant annet gevinsten fra DNBs oppkjøp i Fremtind Forsikring AS, noe som for SpareBank 1 Østlandets del utgjorde 291 millioner kroner i resultatført gevinst i første kvartal. Dette gir en isolert effekt på egenkapitalavkastningen på 8,2 prosentpoeng.

God respons på kundeutbytte
I mars informerte banken kundene om en utbetaling av kundeutbytte på 222 millioner kroner for inntektsåret 2018. 
- Utbetalingen er nå gjennomført og det er gledelig å registrere at responsen fra kundene nok en gang har vært svært god, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Skatteetaten ga i januar en bindende forhåndsuttalelse om at utbetalt kundeutbytte er skattemessig fradragsberettiget. Dette gir en reduksjon av skattekostnaden for første kvartal på 55 millioner kroner.

Deleier i BN Bank ASA
SpareBank 1 Østlandet inngikk i februar en avtale om å bli deleier i BN Bank ASA i forbindelse med at SpareBank 1-bankene endrer eiermodell i selskapet. SpareBank 1 Østlandet får med dette en eierandel i både BN Bank ASA og B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS på 9,99 prosent til en samlet pris på 504 millioner kroner. Eierendringene betinger godkjennelse fra Finanstilsynet.

Redusert risiko
Utlånsveksten siste tolv måneder var noe lavere enn på samme tid i fjor 6,5 (8,8) prosent (inkludert overførte lån til kredittforetakene). Innskuddsveksten siste tolv måneder var 9,5 (5,3) prosent. Av konsernets samlede utlån, inkludert lån overført til kredittforetakene, består 74 prosent av utlån til personmarkedet, hovedsakelig boliglån. Bedriftsmarkedsporteføljen er i liten grad eksponert mot syklisk industri og har lav risiko. Konsernet hadde i første kvartal en netto inntektsføring av tap på 33 (kostnad på 5) millioner kroner grunnet redusert risiko i utlånsporteføljen.

Kostnadsfokus
Bankens driftskostnader ble 494 (449) og økningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader ved økning i antall årsverk i datterselskapene. Ansattemisjonen i januar og restruktureringskostnader i forbindelse med nedbemanning i morbanken bidrar også til økningen. Banken har iverksatt en prosess for å redusere kostnadsveksten i morbanken i 2019.

Nøkkeltall i konsernet per 1. kvartal 2019*(*Fjorårstall i parentes.)

- Resultat etter skatt: 757 (314) mill. kroner.

- Egenkapitalavkastning: 21,2 (9,9) prosent.

- Resultat per egenkapitalbevis: 4,50 (1,97) kroner.

- Netto renteinntekter: 508 (495) mill. kroner.

- Netto provisjons- og andre inntekter: 341 (323) mill. kroner.

- Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 423 (45) mill. kroner.

- Driftskostnader: 494 (449) mill. kroner.

- Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 33 (kostnad på 5) mill. kroner.

- Ren kjernekapitaldekning: 16,9 (16,2) prosent.

Kvartalsrapport

Kvartalspresentasjon

For mer informasjon:

Richard Heiberg, konsernsjef, tel: 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør, tel: 918 82 071
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tel: 958 46 991

Emner


SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har om lag 357.000 kunder, 1.139 årsverk, 37 kontorer og en forretningskapital på nær 193 milliarder kroner.

Pressekontakt

Siv Stenseth

Siv Stenseth

Pressekontakt Konserndirektør kommunikasjon SpareBank 1 Østlandet 95 84 69 91
Bjørnar Mickelson

Bjørnar Mickelson

Pressekontakt Informasjonssjef, SpareBank 1 Østlandet 45025376