Skip to main content

SpareBank 1 Østlandet med godt kvartalsresultat og planer om børsnotering i juni

Nyhet   •   mai 04, 2017 12:51 CEST

Konsernet SpareBank 1 Østlandet oppnådde et resultat etter skatt (fjorårstall i parentes*) på 274 (169) millioner kroner første kvartal. Børsnotering ventes i første halvdel av juni 2017, blant annet avhengig av markedsforholdene.

Den 1. april fusjonerte Sparebanken Hedmark med Bank 1 Oslo Akershus. Ny felles ledelse er på plass og teknisk sammenslåing vil bli gjennomført i oktober. Nå planlegger banken børsnotering.

- Dette er siste fase i en prosess som har pågått i tre år, sier Richard Heiberg, konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet.

- Vi har gått fra å være en bank uten eiere, til å konvertere deler av egenkapitalen til egenkapitalbevis, for deretter å fusjonere med Bank 1 Oslo Akershus og nå børsnotere egenkapitalbevisene. Vi er glad for at vi er kommet så langt at vi kan søke om å bli børsnotert i juni, sier Heiberg. Se offentliggjøringen som i dag er meldt Oslo Børs her.

Bakgrunn for børsnoteringen

- Børsnoteringen vil gi SpareBank 1 Østlandet tilgang til egenkapitalmarkedet, noe som gir økt fleksibilitet med tanke på kapitalsituasjonen og mulighet for lønnsom vekst i markedsområdet.

Børsnoteringen gjør det også mulig å ta en aktiv rolle i den fremtidige strukturutviklingen i banknæringen på Østlandet. I tillegg vil børsnoteringen gi kunder, ansatte og eksterne investorer mulighet til å bli medeiere i banken, noe som blant annet sikrer bredt eierskap og forankring av lokale interesser.

Ytterligere kunngjøringer i forbindelse med prosessen vil bli gjort når det blir aktuelt og oppdatert informasjon om børsnoteringen blir tilgjengelig blant annet via bankens nettsider.

Resultatet første kvartal

- Det er også gledelig å kunne rapportere om et godt resultat for første kvartal, sier Heiberg.

Egenkapitalavkastningen ble 9,3 (7,7) prosent. Ren kjernekapitaldekning var 16,7 (16,9) prosent, mens kapitaldekningen ble 19,3 (18,8) prosent.

God underliggende bankdrift i hele konsernet, samt avvikling av ytelsespensjonsordningen i Bank 1 Oslo Akershus bidro positivt. Kostnadsbildet for øvrig er preget av fusjonen, hvor fremdrift og kostnadsbruk er i tråd med plan. Bankens tap er fortsatt lave og i første kvartal er gruppevise nedskrivninger redusert med 27 millioner kroner.

Utlånsveksten siste tolv måneder har vært stabil i begge bankene. I morbanken Sparebanken Hedmark var den på 9 (9,2) prosent og i Bank 1 Oslo Akershus var utlånsveksten 9,7 (11,4) prosent (inklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt.) Innskuddsveksten har gått noe ned siste tolv måneder og var 6,4 (8,4) prosent i morbanken Sparebanken Hedmark og 9,5 (15) prosent i Bank1 Oslo Akershus.

Nøkkeltall

* Fjorårstallene i parentes er ikke direkte sammenlignbare med årets resultat. I konsernregnskapet for første kvartal er Bank 1 Oslo Akershus fullt ut konsolidert inn med 100 prosent eierandel.

  • Resultat etter skatt 274 (169) millioner kroner. 
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 9,3 (7,7) prosent.
  • Netto renteinntekter, 464 (297) millioner kroner.
  • Kapitaldekning 19,3 (18,8) prosent.
  • Ren kjernekapitaldekning 16,7 (16,9) prosent.
  • Utlånsvekst Sparebanken Hedmark 9,0 (9,2) prosent inkl. overføringer.
    I Bank 1 Oslo Akershus var utlånsveksten 9,7 (11,4) prosent.
  • Innskuddsvekst Sparebanken Hedmark 6,4 (8,4) og Bank 1 Oslo Akershus 9,5 (11,4).

Vedlagte filer

PDF-dokument