Gå videre til innhold
Sterkt resultat, styrket bankdrift og god kundevekst

Nyhet -

Sterkt resultat, styrket bankdrift og god kundevekst

SpareBank 1 Østlandets foreløpige konsernresultat for 2019 ble rekordhøyt med 1 928 (1 414) millioner kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen ble 12,8 (10,5) prosent. Styret foreslår et kontantutbytte på 5,72 kroner per egenkapitalbevis og 266 millioner kroner i kundeutbytte.

Konsernresultatet isolert for fjerde kvartal ble noe svakere enn forventet med 291 (322) millioner etter skatt og en egenkapitalavkastning på 7,3 (9,1) prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert bidrag fra SpareBank 1 Gruppen og finansielle poster. Netto renteinntekter viste god økning og ble 584 (544) millioner kroner, mens driftskostnadene ble 490 (506) millioner kroner. Konsernet hadde i kvartalet noe høyere tap enn i samme kvartal året før 33 (11) millioner kroner, men tapsnivåene anses som lavere enn normaliserte nivåer.

Rekordhøyt årsresultat på 1 928 millioner kroner
- Dette er et årsresultat jeg er stolt av, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet. Han kan nå se tilbake på 25 år i den stadig voksende banken, hvorav 10 år i sjefsstolen og 15 år i styret. - Det er også en glede å kunne starte vårt 175-årige jubileumsår med et så solid resultat, sier han.

God bankdrift og godt netto resultat
Det sterke årsresultatet for konsernet er i hovedsak et produkt av en vesentlig forbedring i den underliggende bankdriften og netto resultat fra eierinteresser. - Positiv samhandling mellom bankens medarbeidere og kundene gir utslag. Vi har kundevekst på fem prosent til tross for omfattende og krevende kundekontroll dette året. Både kundeutbyttet og avtalen med LO som preferert bank, har i tillegg bidratt med mange nye kunder gjennom året, sier Heiberg. 

Netto renteinntekter ble 2 166 (2 074) millioner kroner. Utlånsveksten og innskuddsveksten siste 12 måneder har vært stabil og høy, både i person og bedriftsmarkedet. Boliglånsveksten er sterkest i tettsteder og sentrale områder. Banken har fortsatt lave tap.

Utbytte til eiere og kunder
Resultatet per egenkapitalbevis ble 11,55 (8,46) kroner for året. Styret foreslår et kontantutbytte på 5,72 (4,12) kroner per egenkapitalbevis, tilsammen 663 (477) millioner kroner. Videre foreslår styret et kundeutbytte på 266 (222) millioner kroner. Kundeutbyttet til den enkelte kunde avhenger av størrelsen på deres engasjement i banken.

Bankens profil og fortrinn
-Kundeutbyttet blir svært godt mottatt i markedet. Dette, samt avtalen om gunstig prisede førstehjemslån til LO-kunder, er viktige fortrinn i et sterkt konkurransepreget marked. Den digitaliserte låneløypa bidrar til stadig mer effektive låneprosesser. Samtidig ønsker mange kunder fortsatt rådgivning når de endrer livssituasjon eller trenger gode råd om sin privatøkonomi. Vår driftsmodell med økt digitalisering kombinert med lokal tilstedeværelse fungerer meget godt, sier konsernsjefen.

Offensive bærekraftsmål for 2020
SpareBank 1 Østlandet har satt som mål å være en offensiv pådriver for bærekraftig utvikling i markedsområdet. Bankens ambisjon er å tenke bærekraft i store og små beslutninger, og integrere bærekraftarbeidet i hele virksomheten, deriblant i kredittgivningen. Dette er vi godt i gang med. Banken har grønne boliglån og grønne landbrukslån, og SpareBank 1-bankene oppfattes som bærekraftige av kunder. Det er lav fysisk klimarisiko i markedsområdet, og banken har en portefølje med lavt CO2-avtrykk.

Offensive finansielle måltall og gode framtidsutsikter
Styret har satt offensive finansielle mål for banken i 2020 og fremover, med en egenkapitalavkastning på minst 11 prosent, en utbytteambisjon på 50 prosent og et revidert mål for ren kjernekapitaldekning på 16,8 prosent.

-Målene er uttrykk for at banken er solid, at vi opererer i landets mest stabile region og har en utlånsportefølje med god kredittkvalitet. Vårt fokus er å balansere soliditet, lønnsomhet og vekst til det beste for regionen, kundene, eiere og ansatte. Dette har vært bankens ambisjon og en rød tråd i bankdriften opp gjennom tidene. Banken er godt rustet til å fortsette å vokse som en sentral aktør på Østlandet, sier Heiberg.

Rapporten for 4. kvartal finner du her

4. kvartal 2019 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2018)

 • Resultat før skatt: 406 (347) mill. kroner
 • Resultat etter skatt: 291 (322) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 7,3 (9,1) prosent
 • Netto renteinntekter: 584 (544) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 333 (313) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 11 (7) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 490 (506) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 33 (11) mill. kroner
 • Utlånsvekst inklusiv overførte lån til kredittforetakene, i kvartalet var 2,3 (0,7) prosent
 • Innskuddsveksten i kvartalet var 2,1 (1,8) prosent

Foreløpig årsregnskap 2019 (Konserntall. Tall i parentes gjelder 2018)

 • Resultat etter skatt: 1 928 (1 414) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 12,8 (10,5) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 11,55 (8,46) kroner
 • Netto renteinntekter: 2 166 (2 074) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1 388 (1 286) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 735 (291) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 1 930 (1 881) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 32 (35) mill. kroner
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,2 (16,8) prosent
 • Utlånsveksten i 2019 inklusiv overførte lån til kredittforetakene: 7,5 (8,2) prosent
 • Innskuddsvekst i 2019: 9,8 (8,4) prosent
 • Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 5,72 (4,12) kroner per egenkapitalbevis, totalt 663 (477) mill. kroner. I tillegg foreslås et kundeutbytte på 266 (222) mill. kroner, og en avsetning på 26 (6) mill. kroner til gaver.

Emner

Pressekontakt

Siv Stenseth

Siv Stenseth

Pressekontakt Konserndirektør kommunikasjon SpareBank 1 Østlandet 95 84 69 91
Bjørnar Mickelson

Bjørnar Mickelson

Pressekontakt Informasjonssjef, SpareBank 1 Østlandet 45025376

Relatert materiale