Gå videre til innhold
RESULTATPRESENTASJON: Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg la fram resultatet for andre kvartal den 5. august 2020.
RESULTATPRESENTASJON: Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og konsernsjef Richard Heiberg la fram resultatet for andre kvartal den 5. august 2020.

Pressemelding -

Høy kundeaktivitet, sterk utlånsvekst og spisset kostnadsambisjon

SpareBank 1 Østlandets resultat etter skatt ble 438 (471) millioner kroner i andre kvartal 2020. 
- Dette er et godt resultat tatt i betraktning den krevende perioden vi fortsatt er inne i, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

I likhet med andre virksomheter har SpareBank 1 Østlandet de siste månedene blitt utfordret i sin ordinære drift. Banken iverksatte som følge av koronakrisen en rekke ekstraordinære tiltak med økt grad av digital kommunikasjon, reduserte utlånsrenter, avdragsutsettelse på lån, utdeling av ekstraordinære midler til lag og foreninger, formidling av statsgaranterte likviditetslån og andre løsninger for sine kunder.

Stor omstillingsevne og digitale løsninger bidro positivt
- Koronakrisen påvirker naturlig nok dette kvartalets konsernresultat, men gode digitale løsninger og stor omstillingsevne hos både privatpersoner, bedrifter og medarbeidere har likevel ført til et høyt aktivitetsnivå gjennom hele perioden. Vi opplever selv om vi er i en krisesituasjon å ha meget god kundetilvekst og volumvekst. Dette viser at bankens markedsposisjon og kundetilbud står seg godt også i en krevende situasjon, sier Richard Heiberg.

Økte utlån til bolig og prosjekter
Utlånsveksten i konsernet inklusiv overførte lån til kredittforetakene de siste tolv månedene var høyere enn på samme tidspunkt i fjor med 9,4 (6,5) prosent. Innskuddsveksten var også høyere med 10,5 prosent (9,5). I andre kvartal isolert var utlånsveksten 2,7 prosent og innskuddsveksten 7,0 prosent.

-De fleste bedriftskundene som er berørt av koronaen har startet normalisering av driften og banken opplever fremdeles lave mislighold og konkursnivåer. Kundehenvendelser om avdragsutsettelser har avtatt. Nå tar våre privatkunder i hovedsak kontakt for å få bistand til ordinære forhold som finansiering av bolig, sparing og forsikring. Bankens medarbeidere har hele denne perioden stått på for å bistå våre kunder. Enkelte familier og bedrifter vil fortsatt ha behov for tettere oppfølging og våre medarbeidere står klar til å bistå for å finne gode løsninger, sier Heiberg.

Spisset kostnadsambisjon
Resultatutviklingen i den underliggende bankdriften og datterselskapene er preget av perioden samfunnet har vært gjennom. Netto renteinntekter dette kvartalet ble 498 (520) millioner, en betydelig reduksjon fra forrige kvartal. Store og raske rentereduksjoner bidro til lavere renteinntekter før vi fikk tilsvarende reduksjoner i bankens innskudds- og obligasjonsrenter.

Banken fikk betydelige gevinster på verdipapirer og fra eierinteresser som følge av den sterke oppgangen i finansmarkedene. Kostnadskontrollen er god og kostnadene i første halvår ble 50 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kostnadsambisjonen spisses nå ytterligere og styret har uttalt en målsetting om nullvekst i kostnadene for morbanken i 2020.

-De realiserte tapene i konsernet er fremdeles lave, men fortsatt usikkerhet i makro fremover gjør at banken styrker tapsavsetningene. Med mindre vi får et tydelig negativt omslag i økonomien, ser vi for oss en gradvis normalisering av tapsnivåene fremover.

Lysere framtidsutsikter
Den norske og regionale økonomien ser nå lysere ut enn ved starten av dette kvartalet. Finansmarkedene har vært igjennom en historisk rask retur mot tidligere nivåer. Dette medfører en forventning og et håp om at krisen vil bli mindre gjennomgripende enn fryktet ved utgangen av forrige kvartal. SpareBank 1 Østlandet har solid kapitaldekning og god likviditet, betydelig over krav og målsettinger i en normalsituasjon.

-Likevel anses usikkerheten i både internasjonal, norsk og regional økonomi som betydelig framover. Banken har derfor fortsatt et sterkt fokus på å dempe midlertidige effekter av krisen for våre kunder, sier Heiberg. 

2. kvartal 2020 (Konserntall.* Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)

 • Resultat etter skatt: 438 (471) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 11,3 (12,8) prosent
 • Netto renteinntekter: 498 (520) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 300 (364) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 314 (198) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 447 (489) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 130 (8) mill. kroner

Se vedlagt kvartalsrapport og presentasjon.

Kontaktinformasjon:

Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel +47 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans | CFO, tel.: +47 918 82 071 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

High customer and lending growth, sharpened cost ambitions

SpareBank 1 Østlandet's profit after tax was NOK 438 (471) million in the second quarter of 2020.
“This is a good result considering the challenging period we are still in,” says Richard Heiberg, CEO of SpareBank 1 Østlandet.

Like other businesses, SpareBank 1 Østlandet has faced challenges in its operations in recent months. As a consequence of the coronavirus crisis, the Bank implemented a number of extraordinary measures such as increased digital communication, reduced lending rates, deferred instalments on loans at customers’ requests, extraordinary financial support to local voluntary associations, facilitating state-guaranteed liquidity loans and other support for its customers.

Industry leading digital solutions and an adaptive organisation contributed to business as usual 

“The coronavirus crisis naturally affects this quarter's consolidated results, but industry leading digital solutions and great adaptability among private customers, companies and employees have nevertheless contributed to a high level of activity throughout the period. Even in this crisis situation we have experienced solid growth in customers and volumes. This shows that the Bank’s market position and customer offerings are very attractive in a challenging situation,” says Richard Heiberg.

Gaining market share

Lending growth in the Group, including mortgages transferred to covered bond companies in the last twelve months was higher than at the same time last year at 9.4 (6.5) per cent. Deposits grew by 10.5 per cent (9.5). In the second quarter alone, lending growth was 2.7 per cent and deposit growth 7.0 per cent.

These numbers imply that the Bank grows faster than the market, still gaining market share.
“Most of the affected corporate customers have started a normalisation of operations and the Bank is still experiencing low levels of defaults and bankruptcies. Customer enquiries for payment holidays have slowed considerably. Today our retail customers mainly get in touch for assistance with ordinary matters such as application for home mortgages, saving schemes and insurance products. The Bank's employees have been working diligently throughout this period to assist our customers. Some retail and corporate customers will still need close attention going ahead and our employees are ready to assist in finding good solutions,” says Heiberg.

Sharpened cost ambitions

Underlying banking operations and profit contribution from subsidiaries reflect the special circumstances of the period. Net interest income this quarter was NOK 498 (520) million, a significant decrease from the previous quarter. This was due to major changes in interest rates, where a rapid decrease in lending rates reduced interest income faster than corresponding reductions in the Bank's deposit and funding rates. The Bank made significant gains on securities and from ownership interests, as a result of the strong rebound in the financial markets. Cost control is good and costs in the first half of the year were NOK 50 million lower than in the same period last year. Cost ambitions are now refined further and the Board of Directors has stated a target of zero growth in costs in the parent bank for 2020.

“The realised losses in the Group are still low, but continued uncertainty in future macroeconomic conditions implied the need for the Bank to further strengthening its loan loss provisions this quarter. Unless we experience a significant downturn in the economy, we envisage a gradual normalisation of loan loss provisioning going forward,” says Heiberg.

A more positive outlook

The Norwegian and regional economies now look brighter than at the beginning of this quarter. The financial markets have seen a historically rapid return to previous levels. This means that there is an expectation and a hope that the crisis will be less pervasive than was feared at the end of the previous quarter. SpareBank 1 Østlandet has solid capital and liquidity buffers, significantly above regulatory requirements and internal targets. “Nevertheless, the uncertainty in the international, Norwegian and regional economies is considered significant going forward. The Bank thus remains strongly focused on assisting in alleviating the effects of the crisis on our customers,” says Heiberg.

Second quarter of 2020 (Consolidated figures. *Figures in brackets concern the corresponding period in 2019)

 • Profit after tax: NOK 438 (471) million
 • Return on equity: 11.3 (12.8) per cent
 • Net interest income: NOK 498 (520) million
 • Net commissions and other operating income: NOK 300 (364) million
 • Net result from financial assets and liabilities: NOK 314 (198) million
 • Total operating costs: NOK 447 (489) million
 • Loan loss provisions: NOK 130 (8) million

See the Bank’s interim report and presentation.

Contact information:
Richard Heiberg, CEO, Tel.: +47 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, CFO, Tel.: +47 918 82 071 

Emner

Regioner


SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har om lag 354.000 kunder, 1.127 årsverk, 37 kontorer og en forretningskapital på 178 milliarder kroner.

Pressekontakt

Siv Stenseth

Siv Stenseth

Pressekontakt Konserndirektør kommunikasjon 95 84 69 91
Bjørnar Mickelson

Bjørnar Mickelson

Pressekontakt Informasjonssjef, SpareBank 1 Østlandet 45025376

Relatert materiale