Gå videre til innhold
​Sterk kundevekst og styrket lønnsomhet i SpareBank 1 Østlandet

Pressemelding -

​Sterk kundevekst og styrket lønnsomhet i SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for tredje kvartal 2020 ble 438 (409*) millioner kroner etter skatt. – Vi har høy aktivitet i både morbank og døtre og opplever fortsatt sterk kundevekst, sier konsernsjef Richard Heiberg.

-  Konsekvensene av Covid-19 for privatpersoner og bedrifter i regionen ser ut til å bli mindre krevende enn tidligere fryktet. Vi ser at kundeaktivitetene gradvis stabiliserer seg på et høyt nivå med søknader om lån til oppussing, kjøp av bolig, bil og hytter. Forespørsler om avdragsutsettelser er kraftig redusert fra tidligere i år for både personkunder og bedrifter, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank1 Østlandet.

Fortsatt sterk utlånsvekst

Utlånene til bankens personkunder og bedrifter har hatt en samlet vekst isolert for dette kvartalet på 1,9 (2,1) prosent. Utlånsveksten siste 12 måneder var 9,3 (6,6) prosent. Innskuddsnivået var stabilt gjennom tredje kvartal, men innskuddsveksten siste 12 måneder var likevel på 11,2 (9,4) prosent. -Vi får også mange nye kunder. Det er gledelig å se at de finner veien til SpareBank 1 Østlandet for å søke lån, begynne sparing og andre tjenester, sier Heiberg.

Lavt rentenivå påvirker rentenettoen

Netto renteinntekter økte fra andre kvartal, men ble på grunn av det rekordlave rentenivået noe svakere enn i samme periode i fjor, 536 (554) millioner kroner.

Bankens netto provisjons- og andre inntekter har økt siste 12 måneder, noe som blant annet har sammenheng med kundenes økte kjøp av fondssparing, forsikring, samt høy aktivitet hos SpareBank 1 Østlandets eiendomsmeglerselskaper.

God utvikling i datterselskaper og felleskontrollerte virksomheter

Kvartalet preges også av gode resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen, samt bankens egne datterselskaper innen eiendomsmegling og regnskapstjenester. – Det er hyggelig å se at vi nå har positive resultatbidrag fra TheVIT på tross av et vanskelig marked, samt økte resultatbidrag og markedsandeler fra våre eiendomsmeglingsselskaper. Også SpareBank 1 Finans Østlandet bidrar med gode resultater, sier Heiberg.

God kostnadskontroll og lavere tapskostnader

Konsernets driftskostnader er 3 prosent lavere hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadene i tredje kvartal har økt noe fra samme periode i fjor 465 (457) millioner kroner, og reflekterer i stor grad økte personalkostnader i eiendomsmeglerselskapene som følge av det rekordhøye aktivitetsnivået.

Misligholdet er fremdeles lavt og banken vil også framover jobbe tett med kunder som trenger oppfølging og bistand. Nivået på nye tapsavsetninger er redusert fra foregående kvartaler og dersom situasjonen ikke blir forverret, forventer vi at behovet for ytterligere tapsavsetninger blir lavere framover. 

3. kvartal 2020 (Konserntall. *Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2019)

·         Resultat etter skatt: 438 (409) mill. kroner

·         Egenkapitalavkastning: 10,9 (10,7) prosent

·         Netto renteinntekter: 536 (554) mill. kroner

·         Netto provisjons- og andre inntekter: 392 (350) mill. kroner

·         Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 133 (103) mill. kroner

·         Sum driftskostnader: 465 (457) mill. kroner

·         Tap på utlån og garantier: 47 (24) mill. kroner

·         Ren kjernekapitaldekning 17,3 % (16,7 %)

 

Gå til bankens nettsider for kvartalsrapport og presentasjon

Kontaktinformasjon:

Richard Heiberg, konsernsjef | CEO, tel +47 902 06 018 

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans | CFO, tel.: +47 918 82 071 

Emner


SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har om lag 357.000 kunder, 1.139 årsverk, 37 kontorer og en forretningskapital på nær 193 milliarder kroner.

Pressekontakt

Siv Stenseth

Siv Stenseth

Pressekontakt Konserndirektør kommunikasjon SpareBank 1 Østlandet 95 84 69 91
Bjørnar Mickelson

Bjørnar Mickelson

Pressekontakt Informasjonssjef, SpareBank 1 Østlandet 45025376