Pressemelding -

Dårlige utsikter for rypejakta

Jegere har gått over 1700 kilometer for å sjekke bestanden av rype og skogsfugl hos Statskog. Resultatet er nedslående for store deler av landet.

Fra Kongsvoll på Dovre i sør til Saltfjellet i nord ser det ut til å bli et normalår for rypebestanden. I resten av Norge ser det dårlig ut.

- Det er lokale variasjoner, men det store bildet viser en svak utvikling i rypebestanden i de fleste områdene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Takseringsresultatene er hentet inn i august i samarbeid med jegere over hele landet der Statskog forvalter jakt. Tall fra taksering og fangst over flere år gir Statskog et av verdens største datagrunnlag for rypeforvaltning.

- Å peke på enkeltfaktorer som forklarer utviklingen er vanskelig. Det er et samspill mellom værmessige faktorer som påvirker rypene og svingninger i presset fra predatorer, sier Breisjøberget.

En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni-juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger.

- Dette forklarer hovedtrekkene i utviklingen vi ser. Vi hadde imidlertid forventet forbedring i Troms. Hvorfor dette ikke skjer skal vi nå se nærmere på, sier Breisjøberget.

Svake tellinger på skogsfugl

Takseringsresultatene for skogsfugl følger samme trend som for rype.

- Det er desidert dårligst i østlige strøk, inn mot svenskegrensa. Det er noe bedre lenger vest, slik som i Finnemarka ved Drammen og Sølvverket i Kongsberg, sier Breisjøberget.

Vurderer jaktmulighetene

Høstens rypejakt reguleres etter et forvaltningsopplegg som Statskog innførte 2017. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før Statskog avklarer hvilke begrensninger som må innføres.

- Vi gjør disse analysene nå og drøfter høstens jakt med brukerorganisasjoner. Svake takseringstall vil innebære strengere regulering for å sikre bærekraftig forvaltning. Enkelte områder vil bli stengt for rype- og skogsfugljakt. Dette avklarer vi de nærmeste dagene, sier Breisjøberget.

Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning. Høstens rype- og skogsfugljakt starter 10. september.

Kontaktperson
Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114
Fagsjef jakt og fiske, Statskog

Emner

  • Jordbruk, landbruk, fiskeri

Kategorier

  • jakt
  • statskog
  • jeger
  • rypejakt

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Pressekontakt

Trond Gunnar Skillingstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 916 93 826

Anne Berit Flo

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 922 69 371