Pressemelding -

​Statskog begrenser vinterjakt på rype

Statskog setter strenge begrensninger på vinterjakt på rype. Store områder stenges for jakt, og de åpne jaktområdene reguleres med kvoter. Samtidig er det rom for å opprettholde lokale jakttradisjoner.

- Vi bruker den kunnskapen vi har, og legger til grunn et føre-var-prinsipp. Samtidig vet vi at vinterjakt er viktig for lokale jegere og har begrenset innvirkning på rypebestanden. Løsningen vi har falt ned på balanserer jaktinteressene, tradisjoner og en bærekraftig forvaltning, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.

Vurderingen av vinterjakt på rype hviler hovedsakelig på to kilder: rypetelling før jakta og antallet ryper rapportert skutt under høstjakta.

- Med 1700 kilometer med takseringslinjer har Statskog mest informasjon i landet når det gjelder utviklingen i rypebestanden. Tellingene gir oss en viktig pekepinn, og vi holder tellingene opp mot antallet ryper som blir skutt i de samme områdene, sier Eiken Olsen.

Åpen og stengt

Statskog konkluderer med å stenge store områder for vinterjakt. De begrensede områdene som holdes åpne reguleres med kvoter på en til to ryper.

I Troms stenger Statskog vinterjakta i om lag halvparten av Statskogs areal. I fjor var alle områdene åpne, og dette er dermed en sterk tilstramming. Dagskvoten settes til to ryper per jeger, hvorav inntil en lirype.

I Salten blir store områder sentralt i regionen stengt, mens noen jaktfelt i nord og sør blir åpne for vinterjakt. Dette er en oppmyking i forhold til fjoråret, da alle områder i Salten var stengt. For å begrense jaktuttaket settes dagskvoten til en rype per jeger.

Mens alle områder i Helgeland var stengt for vinterjakt i fjor, åpnes det for jakt i nordlige deler av regionen. For å begrense jaktuttaket settes dagskvoten til en rype per jeger.

Illustrasjonen viser hvor jegerne kan jakte rype i vinter på Statskogs grunn i Nordland og Troms. De grønne områdene viser hvor det er åpent for vinterjakt, mens jaktfeltene med rød farge er stengt vinteren 2017.

På statsgrunn utenfor statsallmenning i Midt-Norge og Sør-Norge er det etter en helhetsvurdering konkludert med å stenge for vinterjakt. Et unntak er et område i Namsskogan som forvaltes sammen med det lokale fjellstyret, hvor det åpnes for vinterjakt med dagskvote på en rype per jeger.

- Vi har hatt en god dialog med fylkeslagene i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Vi har en føre-var-preget og kunnskapsbasert rypeforvaltning, men har samtidig kommet fram til løsninger som ivaretar lokale jegeres tradisjoner. Vi vil følge utviklingen tett framover for å sikre at også framtidige generasjoner jegere har en livskraftig bestand å høste av, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.

Nedgang i Troms

Gjennomgangen av rypebeskatning i årets jakt på Statskogs areal viser kraftig nedgang i Troms, målt mot samme periode i fjor. Uttaket er nesten halvert. Dette henger sammen med rypetellingene som viste en lavere tetthet av fugl i Troms, samtidig som det ble satt lavere kvoter for årets høstjakt.

Både i Salten og i Helgeland er det skutt noe flere ryper i 2016. Hovedforklaringen er at fjorårets høstjakt hadde strengere begrensninger enn i år.

Også i Midt-Norge og Sør-Norge er det skutt flere ryper i år. Dette henger sammen med takseringsresultatene som viste større rypetetthet i disse områdene.

Oversikt over rypebeskatning i høstjakta 2016 per 1. november*

Oversikt over rypebeskatning i høstjakta 2016 per 1. november

 * Tallene tar ikke med seg hele jaktsesongen 2016, men representerer 90-95 prosent av høstens jaktuttak. Tallene for 2015 inkluderer vinterjakta.

Kontaktpersoner

Kristian Eiken Olsen tlf 905 33 793
Fungerende fagsjef jakt og fiske i Statskog

Lars Frihetsli tlf 916 22 026
Utmarkskonsulent Troms

Arne Johan Gravem tlf 911 30 147
Utmarkskonsulent Salten

Gustav Busch Arntsen tlf 901 47 127
Jakt- og fiskekonsulent Helgeland


Vedlagt bilder og kartillustrasjoner. Kartillustrasjonene viser åpne og stengte jaktområder for hhv Nordland, Troms og begge fylker samlet.

Related links

Emner

  • Jakt, fiske

Tags

  • småviltjakt
  • vinterjakt
  • rypekvoter
  • rypejakt
  • jakt

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Pressekontakt

Trond Gunnar Skillingstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 916 93 826

Anne Berit Flo

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 922 69 371

Relatert materiale