Skip to main content

Artikkelserie om drift og hverdagen på VHSS (1/10)

Nyhet   •   mar 29, 2019 09:51 CET

I noen artikler fremover vil vi presentere vår drift og hverdag gjennom små innblikk i avdelinger og områder som er av betydning for at våre pasienter skal bli best mulig ivaretatt mens de er hos oss.

VHSS er en ideel stiftelse som har gitt tilbud innen spesialisert (re)habilitering for personer i alle aldre helt siden 1982. Med våre om lag 100 ansatte gir vi tilbud til nærmere 900 pasienter hvert år. Vi har 92 sengeplasser og er en av få rehabiliteringsinstusjoner som ikke krever egenandel.

Organisering
Stiftelsens styre består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Brukermedvirkning står sentralt hos oss. I henhold til Lov om spesialisthelsetjenester er det etablert et Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg. I tillegg har vi et eget Brukerutvalg som består av 8 personer med relevant erfaring som pasient eller pårørende innenfor fagfelt hvor VHSS har et tilbud. Utvalgene skal fungere som rådgivende organ for direktøren. Mens Brukerutvalget er sammensatt av personer som har vært pasienter eller pårørende innen det fagfeltet VHSS har tilbud, er Kavlitets- og pasientsikkerhetsutvalget sammensatt av både representanter fra brukerorganisasjoner og ansatte.

Strategisk ledelse ved senteret består av direktør, økonomisjef, overlege/FOU-leder, overlege/medisinskfaglig ansvarlig, klinikksjef og kvalitets-/sikkerhetsansvarlig. I utvidet lederteam er alle avdelingsledere involvert.
Bilde: VHSS organisasjonskart 2018

Våre avtaler
Våre avtaler med Helse Nord RHF omfatter tilbud til både barn, unge og voksne. Vi gir blant annet rehabiliteringstilbud innen nevrologi, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, sykelig overvekt, intensiv habilitering og arbeidsrettet rehabilitering.

Et helhetlig menneskesyn
Vårt tilbud ivaretar en helhetlig tilnærming til rehabiliteringsprosessen. Vi legger særlig vekt på aktivitets- og deltakelses-aspektet, som er av vesentlig betydning for alle menneskers fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Vi møter den enkelte med sine problemstillinger og mål.

Vi fokuserer først og fremst på individets funksjonevne og mulighetsperspektiv, mindre på selve dignosen/sykdommen. Vårt ønske er at de som kommer på opphold hos oss skal oppleve mestring - noe som er avgjørende for videre motivasjon og engasjement. Noen gjenvinner funksjon innen enkelte aktiviteter - kanskje ved hjelp av et aktivitetshjelpemiddel. Andre får kjennskap til nye spennende aktiviteter i prosessen - aktiviteter som virker positivt inn på helsa, og som kan ha betydning for livet videre.

Tilpasset fysisk aktivitet
VHSS ligger i naturskjønne omgivelser ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark. I tillegg til aktiviteter innendørs, er uteaktivitet og friluftsliv en viktig del av rehabiliteringstilbudet. Vi er opptatt av å formidle friluftsliv som et lavterskeltilbud med stort mangfold og ønsker å skape gode naturopplevelser for de som kommer til oss. Enkelt sagt menes tilpasset fysisk aktivitet at vi gjør fysiske, psykiske og sosiale tilpasninger ut fra den enkeltes forutsetninger og mål. Læring av aktiviteter kan være et mål i seg selv. Det gir økt fysisk kapasitet, men samtidig vil mestringen av disse aktivitetene gi en vel så stor behandlings- og helsegevinsten gjennom positive bivirkninger av den økte fysiske aktiviteten.

Tilbudene
Erfaring forteller oss at rehabilitering i grupper sammensatt av personer med ulike utfordringer har god effekt. Tilbudene for barn og unge består av både diagnosebaserte opphold, intensive habiliteringsopphold i blandet gruppe eller temaopphold med ulikt aktivitetsfokus. For voksne og unge voksne tilbys det både diagnosebaserte opphold, opphold i blandede grupper og opphold med ulike tema. Eksempler på temaopphold hos oss er; friluftsliv (barmark og snø/is), vinteraktivitet, tilpasning og bruk av aktivitetshjelpemiddel (barmark og snø/is), vanntilvenning og svømming, ridning, øve sykkelferdigheter, padling og øve ferdigheter med manuell rullestol. I tillegg har vi tilbud om opphold med fokus på arbeid og utdanning, samt noen familieopphold.

Sentrale komponenter i alle våre rehabiliteringsopplegg er veiledning, stimulering, opplæring og motivering. Ønsket er at den enkelte blir bevisst de ressursene en selv har og hvordan aktivitetsgrensene kan eller må flyttes på for å gi bedret livskvalitet. Det settes fokus på aktivitet knyttet opp mot å lære, erfare og mestre, for på den måten hente motivasjon og glede i et aktivt liv som kan påvirke helsa positivt.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.