Pressmeddelande -

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i 3L System AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april 2005, klockan 16.00 på Solna Strandväg 78 7tr, Solna. Vid bolagsstämman serveras lättare förtäring. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast fredagen den 15 april, 2005. dels senast onsdagen den 20 april 2005, klockan 16.00 skriftligen ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen per brev under adress 3L System AB, Box 4034, 171 04 Solna; per telefax 08-705 38 10; eller per e-post bolagsstamma@3lsystem.se Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 15 april 2005, då sådan införing skall vara verkställd. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Val av en eller två justeringsmän. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande och godkännande av dagordning. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om: a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning, b. disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt nyval av revisorssuppleant. 12. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. Årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Solna Strandväg 4, Solna, fr.o.m. tisdagen den 12 april 2005, och skickas samtidigt ut till aktieägarna som angivit adress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. 8b. Disposition av Bolagets fria egna kapital Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 1 krona och 50 öre per aktie. Årets vinst samt balanserat fritt eget kapital föreslås disponeras så att 3 405 000 kronor (1,50 kr x 2 270 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden balanseras i ny räkning. I det fall stämman beslutar om utdelning kommer avstämningsdagen för utdelning att vara fredagen den 29 april 2005. Utbetalning till aktieägare kommer att ske onsdagen den 4 maj 2005. 9-11. Val av styrelse m.m. Aktieägare, familjen Richter som fungerat som nomineringskommitté, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 9-11 på ovanstående dagordning, kommer att ställa sig bakom följande förslag: 9. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, föreslås vara fyra (4) ordinarie ledamöter ingen suppleant. 10. Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utgå med sammanlagt 225 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare utgå enligt separat räkning. 11. Följande styrelse föreslås: · omval av ordinarie ledamöterna Hans Richter, Joakim Richter och Martin Carlesund · nyval av Per Strömberg Följande revisorssuppleant föreslås: · nyval av My Bolin Solna i mars 2005 Varmt välkommen Styrelsen 3L System AB 3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.

Ämnen

  • Företagande