Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i A-Com AB (publ)

Dagens extra bolagsstämma i A-Com AB (publ) fattade följande beslut. Ändring av bolagsordning Styrelsen beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte dels att möjliggöra nedsättning av aktie­kapitalet till täckande av tidigare förlust, dels att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Beslut om minskning av aktiekapitalet till täckande av förlust Bolagsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 48 262 500 kronor för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier, och medför således att akties kvotvärde kommer att minska från 50 kronor till 27 kronor 50 öre. Emission av aktier och konvertibler såsom vederlag för aktier i Bizkit Audumbla AB Bolagsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 9 287 932 kronor 50 öre genom nyemission av högst 337 743 aktier, och därutöver uppta ett förlagslån om högst 26 000 000 kronor till följd varav bolagets aktiekapital kan ökas med högst 7 944 420 kronor, på följande huvudsakliga villkor.[1] Rätt att teckna samtliga nya aktier samt de konvertibla skuldebreven skall tillkomma aktieägarna i Bizkit Audumbla AB. Emissionskursen för de nya aktierna skall utgöra 53,295 kronor per aktie.[2] De konvertibla skuldebreven skall emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp. Förlagslånet skall löpa från och med den 8 maj 2006 till och med den 8 maj 2009 med en årlig räntesats om 4 procent, och medföra en rätt men inte skyldighet för konvertibelinnehavare att konvertera förlagsbevis till nya aktier i bolaget. Konvertering kan påkallas under perioden från och med den 8 november 2008 till och med den 8 maj 2009, till en konverteringskurs om 90 kronor. Teckning av aktier samt konvertibla förlagsbevis skall ske under perioden från och med den 28 mars till och med den 12 maj 2006. Betalning för de nya aktierna samt för de konvertibla förlagsbevisen skall ske genom apport av aktierna i Bizkit Audumbla AB. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med kvittningsrätt Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och längst intill årsstämma 2006, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 200 000 aktier. Emissionen skall ske med bestämmelse om kvittning och skall ske på marknadsmässiga villkor. Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier mm Slutligen beslutade bolagsstämman om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och längst intill årsstämma 2006, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 200 000 aktier. Emission skall kunna ske med bestämmelser om apport, kvittning eller kontantlikvid och skall ske på marknadsmässiga villkor. Samtliga beslut fattades enhälligt. För mer information Roland Nilsson, Styrelseordförande, A-Com, 08-410 660 00 Fredrik Sandelin, VD & Koncernchef, A-Com, 08-410 660 00 www.a-com.se [1] Den aktiekapitalökning som följer enligt ovan har justerats för minskning av akties kvotvärde till följd av beslut om minskning av aktiekapitalet till täckande av förlust enligt ovan. [2] Emissionskursen har fastställts till den volymviktade betalkursen för A-Comaktien på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 9 februari till och med den 22 februari 2006. A-Coms affärsidé är att bygga specialistbolag inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande tjänster. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga kundvärde - Spetskompetens i samverkan. A-Com är en av Nordens största aktörer inom området.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service