Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN AB TRACTIONS ÅRSSTÄMMA

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42965 På AB Tractions årsstämma igår den 3 maj 2006 beslutades bl. a. följande: * Utdelning till aktieägarna lämnas med 2:80 kronor per aktie, totalt 15,4 mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 8 maj 2006 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 11 maj 2006. * Omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström och Pär Sundberg. Till styrelsens ordförande valdes Bengt Stillström. * Ändring av bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag.- Uppdelning av aktier (split 3:1) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring. * Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10% av totalt utestående aktier. Återköpen får ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat innefattar även möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris. Stockholm den 3 maj 2006 AB TRACTION Styrelsen

Ämnen

  • Ekonomi, finans