Pressmeddelande -

34 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

Sambandet mellan nattarbete och cancer, nackbesvär i tandvården, lärares och rektorers arbetsmiljö, eliminering av skadliga vibrationer i stenindustrin och bussförares arbetssituation. Det är några av de 16 forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som har beviljats sammanlagt 34,3 miljoner kronor av AFA Försäkring.

Sambandet mellan nattarbete och cancer
Nattarbete är en sannolik orsak till bröstcancer, men det är oklart hur länge man behöver arbeta för att utveckla bröst och prostatacancer. Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, tilldelas 996 000 kronor för att undersöka sambandet mellan nattarbete och bröst- respektive prostatacancer efter en uppföljningstid på 12 år.

Torbjörn Åkerstedt, professor, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet. Tel: 08-553 789 47, mobil: 0706 304 135. E-post: torbjorn.akerstedt@ki.se

Nya behandlingsmetoder vid Crohns sjukdom
Mary Jo Wick, Göteborgs universitet, får 1 986 000 kronor för att undersöka orsakerna bakom de kroniska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Genom att studera tarmceller från inflammerad och frisk vävnad, ska man bl. a undersöka om de s.k. dendritiska cellerna är med och påverkar sjukdomsförloppet. Resultatet ska kunna användas för att ta fram bättre behandlingsmetoder.

Mary Jo Wick, professor, Göteborgs universitet, Inst. för biomedicin, Avd. för mikrobiologi och immunologi. Tel: 031-786 6325, mobil: 0705 397 397. E-post: mary-jo.wick@immuno.gu.se

Hur påverkar bussförarnas arbetssituation deras hälsa?
Anna Anund, Statens Väg och transportforskningsinstitut beviljas 1 850 000 kronor för att undersöka hur bussförares arbetssituation med tidiga arbetspass, delade turer och långa arbetsdagar påverkar trötthet och hälsa. Studien görs i samarbete med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Keolis.

Anna Anund, Med. Dr, forskare, Statens Väg och transportforskningsinstitut, Tel: 013-20 43 27. E-post: anna.anund@vti.se

Skillnader i olycksfallsfrekvens mellan danska och svenska byggnadsarbetare
I samband med att Öresundsförbindelsen uppfördes, konstaterades det att de danska arbetarna drabbades av olycksfall i högre grad än de svenska, trots att de arbetade tillsammans. Denna skillnad gäller också generellt i dansk och svensk byggindustri. Marianne Törner vid Göteborgs universitet beviljas 4 197 000 kronor, för att i samarbete med en dansk forskargrupp klarlägga bakomliggande orsaker till skillnaden i olycksfallsfrekvens mellan svenska och danska arbetare i bygg- och anläggningsindustrin. Studien omfattar faktorer på såväl organisationsnivå som på samhällsnivå.

Marianne Törner, professor, Göteborgs universitet, Inst. för medicin, samt Högskolan Väst. Tel: 031-786 36 13, mobil: 0766-18 36 13. E-post: marianne.torner@amm.gu.se

Eliminering av skadliga vibrationer inom stenindustrin
Hans Lindell, Swerea IVF AB, beviljas 3 800 000 kronor för att vidareutveckla ett koncept som ska göra det möjligt att minska vibrationer från borrande maskiner inom stenindustrin. Ett liknande konceptet har genomförts på maskiner med slående vibrationer.

Hans Lindell, civ.ing. Swerea IVF AB, Tel: 031-706 60 02, mobil: 070 7806002.

E-post: hans.lindell@swerea.se

Ny lättanvänd metod för mätningar av arbetsställningar
Det saknas effektiva mätmetoder när arbetsuppgifter som misstänks orsaka besvär från huvud, nacke och rygg, ska kartläggas. Mikael Forsman, Karolinska Institutet, beviljas 1 641 000 kronor för att i samarbete med företagshälsovården, ta fram en metod för direkta mätningar av arbetsställningar och rörelser.

Mikael Forsman, docent, Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin. Tel: 0852487726, mobil: 0704910196. E-post: mikael.forsman@ki.se

Implementering av prismatiska glasögon i tandvården – effekter på nacke/axelsmärta, upplevd ansträngning och komfort vid kliniskt tandvårdsarbete
Besvär från nacke och axlar är vanligt förekommande inom tandvården. För att förbättra arbetsställningen och behålla god synskärpa hos tandläkare och tandhygienister, används prismatiska glasögon. Agneta Lindegård, Västra Götalandsregionen, beviljas 1 500 000 kronor för att utvärdera effekterna efter införandet av prismatiska glasögon hos Folktandvården i V:a Götaland.

Agneta Lindegård, Med dr, Ergonom, Västra Götalandsregionen, Inst. för Stressmedicin. Tel: 031-3420721, mobil: 070-3052892. E-post: agneta.lindegard@vgregion.se

Ledarskap under pågående organisationsförändringar
Johann Packendorff, Kungliga Tekniska Högskolan, beviljas 2 500 000 kronor för att studera ledarskap under pågående organisationsförändringar inom hälso- och sjukvården och hur detta påverkar arbetsmiljön.

Johann Packendorff, docent, universitetslektor, Kungliga Tekniska Högskolan, Inst. för Industriell ekonomi och organisation. Telefon: 08-7906058, mobil: 070-6477322. E-post: johann.packendorff@indek.kth.se

Begravd i papper? Administrationssamhällets konsekvenser för arbetsmiljö inom den offentliga sektorn
Det administrativa arbetet ökar inom offentlig sektor. Anders Ivarsson Westerberg, Södertörns högskola, beviljas 1 700 000 kronor för att studera de arbetsmiljömässiga konsekvenser detta medför för de anställda.

Anders Ivarsson Westerberg, docent, Södertörns högskola, Inst. för samhällsvetenskaper, föreståndare för Förvaltningsakademien. Tel: 08-608 43 92, mobil: 070-407 64 04. E-post: anders.ivarsson.westerberg@sh.se

Lärarlegitimation förändrar arbetsvillkoren för rektorer
Lärarreformen för grund- och gymnasieskolan har påverkat rektorernas uppdrag. Göran Fransson, Högskolan i Gävle, beviljas 2 100 000 kronor för att studera hur den nya lärarreformen påverkar rektorernas arbetsvillkor och yrkesroll.

Göran Fransson, lektor, Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. Tel: 026-65 40 07, mobil: 070-321 29 09. E-post: Goran.Fransson@hig.se

Metodik för att lösa arbetsplatskonflikter.
Thomas Jordan, Göteborgs universitet, beviljas 444 000 kronor för att intervjua 12 organisationskonsulter om deras metoder för konflikthantering i arbetsgrupper. Materialet ska sammanställas och kunna användas av praktiker, som en verktygslåda i konflikthantering.

Thomas Jordan, docent, Göteborgs universitet, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap. Tel: 031-786 56 63, mobil: 072-200 67 10. E-post: thomas.jordan@gu.se

Att berätta eller inte berätta om sitt funktionshinder
Kan en person med ett dolt funktionshinder tala öppet om detta på sin arbetsplats? Maria Norstedt, Lunds universitet, beviljas 1 500 000 kronor för att studera om dolda funktionshinder som kan påverka arbetsförmågan, också påverkar möjligheterna att behålla sitt arbete.

Maria Norstedt, doktor, Lunds universitet, Sociologiska inst. Tel: 073-352 69 70, mobil: 073- 3526970. E-post: Maria.Norstedt@soc.lu.se

Förebygga stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården
Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, beviljas 1 900 000 kronor för att utveckla och sprida ett material om hur anställda inom sjukvården kan undvika stick- och skärskador.

Ann-Beth Antonsson, Adj. professor, Tekn Dr, IVL Svenska Miljöinstitutet, Tel: 08-598 563 47, E-post: ann-beth.antonsson@ivl.se

Hälsofrämjande verksamhetsutveckling inom sjukvården
Lotta Dellve, Högskolan i Borås, beviljas 2 800 000 kronor för att undersöka hur hållbara och praktiknära metoder för hälsofrämjande verksamhetsutveckling inom sjukvården kan organiseras. Fem olika sjukhus kommer att delta i studien.

Lotta Dellve, professor, Högskolan i Borås, Inst. för vårdvetenskap Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Teknik och Hälsa. Tel: 08-790 48 95, mobil: 0734606895. E-post: lotta.dellve@hb.se

Hur ska lärarnas arbete organiseras för att ge arbetstillfredsställelse?
Carola Aili, Högskolan i Kristianstad, beviljas 3 000 000 kronor för att studera hur en optimal arbetsorganisation ska se ut, som ger lärarna optimala möjligheter att undervisa och därmed förbättrar den psykosociala arbetsmiljön.

Carola Aili, lektor, Högskolan i Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan . Tel: 044-20 32 33, E-post: carola.aili@hkr.se

Nackbesvär inom tandläkaryrket
Fredrik Hellström, Högskolan i Gävle beviljas 2 400 000 kronor för att undersöka förekomst av nackbesvär hos ett nittiotal tandläkarstudenter och vilken betydelse arbetsställningen har för uppkomsten av nackbesvär.

Fredrik Hellström, Med. Dr, forskare, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv. Tel: 090-10 60 38, mobil: 070-532 40 83. E-post: fhm@hig.se

Bilder på Agneta Lindegård, Ann-Beth Antonsson, Göran Fransson, Johann Packendorff, Lotta Dellve, Mikael Forsman och Torbjörn Åkerstedt finns att hämta uner bilder i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • afa försäkring
  • arbetsmiljö
  • arbetsliv
  • forskare
  • forskning
  • forskningsanslag

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Presskontakt

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63

Relaterat innehåll