Pressmeddelande -

Engagemang för förändring i vården

Många vårdmedarbetare tycker inte att de har tid att delta i utvecklingsarbete. De anser att det tar tid från vårdarbetet. Andra väljer att engagera sig i förändringsarbete. För att undersöka vad det är som påverkar om och hur vårdanställda engagera sig, får Thomas Andersson vid Högskolan i Skövde 2 981 940 kronor från AFA Försäkring.

Varje år satsar vården  många miljarder på att utveckla behandlingsmetoder, informationssystem, arbetsorganisation och former och innehåll för kompetensutveckling. Men ändå är det mycket som tyder på att arbetet i vården fortfarande är ganska traditionellt. 

Hur de anställda ser på utvecklingsarbete och förändring är en viktig delförklaring till att det är så. Förutom inställningen att projekt stjäl tid från det ”riktiga” arbetet, så fungerar också de etablerade yrkesrollerna som en konserverande faktor. Det finns många – och starka – tolkningar om vad som ingår, och inte ingår, i det egna arbetet.

Thomas Andersson söker i fallstudier vid två sjukhus svar på tre huvudfrågor som alla rör viljan att engagera sig i vårdutveckling:  Hur påverkar lokala relationer på arbetsplatsen, som förtroende för ledning och arbetskollegor? Vilken påverkan har uppfattningar om vad den egna yrkesrollen och andra yrkesgruppers yrkesroller består av?  Vilken betydelse har hur de anställda upplever egenkontroll (stress och balans mellan krav och kontroll) – för engagemanget, välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen?
Svaren på dessa frågor kan få stor betydelse för utvecklingen av såväl det praktiska vårdarbetet som för vården som arbetsplats.

Detta är ett av 14 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 36 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Thomas Andersson, docent, Högskolan i Skövde, Inst för teknik och samhälle. Tel.nr: 0500-448861, mobil: 0707-997260. E-post: thomas.andersson@his.se.

Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se

 

Ämnen

 • Hälso-, sjukvård

Kategorier

 • förändringsarbete + vården
 • förändringsarbete
 • engagemang i arbetslivet
 • vårdanställd
 • sjukvård
 • vård
 • offentlig sektor
 • forskningsanslag
 • forskning
 • forskare
 • arbetsmiljö
 • arbetsliv
 • afa försäkring

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63