Pressmeddelande -

Nationellt nätverk mot korruption bildat

För närvarande är cirka 50 personer inom statlig eller kommunal förvaltning delgivna misstanke om brott och ungefär lika många (exklusive Systembolaget) har åtalats eller dömts. Detta har gjort att Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption tagit initiativ till att bilda ett särskilt nätverk mot korruption. Sverige är ett relativt korruptionsfritt land, vilket också bekräftas av Riksrevisionens rapport som offentliggjordes den 3 maj 2006. Det betyder dock inte att problemet inte existerar. Riksrevisionen pekar bland annat på en aningslöshet inom svenska myndigheter. Man vill helt enkelt inte tro att den egna personalen skulle vara mutbar. – Inte minst därför behövs ett nätverk, men också flera andra åtgärder, säger överåklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot korruption. Ökad medvetenhet om korruption Samma dag som Riksrevisionens rapport presenterades, den 3 maj, samlades också representanter från en rad statliga myndigheter för att diskutera den svåråtkomliga frågan om korruption. Initiativet kom från Riksenheten mot korruption och är sannolikt ett av de första i sitt slag i Europa. Syftet med nätverket är bland annat att öka medvetenheten inom myndigheterna om vad som kan vara korruptionsbrott och att utveckla samarbetsformer för att få en effektivare korruptionsbekämpning. De myndigheter som deltog var Konkurrensverket, Finansinspektionen, Sida, Socialstyrelsen, Utrikesdepartementet, Skatteverket, Exportkreditnämnden, Riksrevisionen samt Sveriges kommuner och landsting. Mötet behandlade bland annat frågor om åklagar- och polisresurser för utredning av korruption, internationella frågor samt dagsläget i Sverige. Under mötet gav deltagarna också exempel på vad myndigheterna kan göra i brottsförhindrande och brottsutredande syfte. Frågor om samverkan och sekretess diskuterades också. Utbildning för myndigheter – Sedan ett år tillbaka erbjuder vi en utbildning om korruption, speciellt riktad till myndigheter. Vi samverkar också direkt med flera andra myndigheter, bland annat Ekobrottsmyndigheten. Det nybildade nätverket är ytterligare ett viktigt steg för att både höja medvetenheten men också öka lagföringen, säger Christer van der Kwast. Mötet har redan givit resultat i form av förfrågningar från myndigheter till Riksenheten mot korruption. Ett nytt möte, där fler myndigheter kommer att bjudas in, är planerat till hösten, liksom en uppföljning till majmötet. Box 5553 114 85 Stockholm 08-453 66 00 Mer information: Överåklagare Christer van der Kwast 070-623 61 22 Informationsdirektör: Karin Rosander 08-453 66 52 070-280 69 50

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor