Pressmeddelande -

Ny handbok för åklagare om övergrepp mot barn

Våld och sexuella övergrepp mot barn är ärenden som ofta är mycket svåra att utreda. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har därför gett ut en handbok om hur sådana ärenden bör handläggas. Ett centralt kapitel i handboken handlar om förhöret, bland annat hur regelverket ser ut, vilka yttre förutsättningar som bör vara uppfyllda och på vilket sätt ett förhör med barn kan byggas upp. – Det är till exempel mycket viktigt att förhörsledaren tar hänsyn till barnets mognadsnivå och därför anpassar förhöret och sitt språk till barnets förutsättningar, säger kammaråklagare Peter Broberg som sammanställt handboken. Samverkan mellan myndigheter är en annan aspekt som tas upp i handboken. Den är viktig både för kvaliteten i utredningen och för att ge barnet stöd och hjälp. Boken tar också upp möjligheten att använda sig av extern kunskap i utredningen. – I komplicerade ärenden eller om det handlar om mycket små barn så kan olika experter, som barnpsykologer och barnpsykiatriker, vara värdefulla för utredningen. Polis och åklagare kan exempelvis behöva hjälp med tolkningen av ett barns berättelse. Den här typen av experter kan sannolikt användas oftare i utredningar, säger Peter Broberg. Handboken innehåller också en sammanställning över vägledande domar inom området från Högsta domstolen och hovrätterna. Handboken ”Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn” ersätter en tidigare promemoria inom området och finns i sin helhet på www.aklagare.se (pdf-format).

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor