Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

(Aktietorget: ALPH) - Nettoomsättning 0 KSEK (0) - Resultat efter skatt uppgick till -3 431 KSEK (-2 372) - Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,77) - Likvida medel uppgick till 20 803 KSEK (12 048) - Soliditet 95% (89%) Händelser efter periodens utgång - Bolaget har hittat en konkurrensfördel hos QuanTyper inom diagnostik av djursjukdomar där inhibitorer försvårar analysen (t ex Johne's disease) och har tagit beslut om att starta utveckling inom området. Resurser tas från budgeterade medel avsedda för MegaCycler. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Verksamhet AlphaHelix utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan känd teknologi på marknaden. Med den senast framtagna metoden kan forskare och sjukvårdspersonal såväl identifiera arvsmassa hos exempelvis fågelinfluensavirus, som spåra smittkällan via databaser på Internet. AlphaHelix har utvecklat QuanTyper, avsedd för diagnostik och MegaCycler avsedd för storskalig forskning. AlphaHelix fokuserar initialt på veterinär-marknaden för att den har lägre regulatoriska krav än humanmarknaden, vilket i sin tur beräknas ge bolaget intäkter i ett tidigare skede. Affärsmodellen på lång sikt är att samarbeta med en partner som har en global försäljnings- och serviceorganisation. För att attrahera en sådan partner och erhålla fördelaktiga samarbetsvillkor är det kritiskt att bolaget kan visa konkurrenskraftiga resultat från referenskunder. Inledningsvis kommer AlphaHelix därför att direkt bearbeta slutkunder. Eftersom många marknader kräver en licens för realtids-PCR, planerar AlphaHelix att i första skedet sälja till marknader som inte kräver en licens för realtids-PCR. För att på längre sikt kunna sälja på global basis, behöver bolaget en licens för realtids-PCR. Det förstärker AlphaHelix behov av en global partner, med en sådan licens, eller med resurser för att skaffa en sådan licens. Antalet anställda uppgick till sju personer vid periodens slut. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 2 100 aktieägare. Samarbetet med SVA I samarbetet med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), fortsätter AlphaHelix utvecklingen av tester för fågelinfluensa samt mul- och klövsjuka. Samarbetsavtalet har förlängts till och med februari 2008. Inriktningen på veterinärsidan har breddats, och omfattar förutom virusanalyser, nu även bakteriologi. SVA representerar Sverige i världs-organisationen för djurhälsa (OIE). SVAs speciella kompetens inom just PCR-diagnostik har lett till att OIE utsett SVA till "Collaborating Centre" för just PCR-diagnostik av virussjukdomar. Om samarbetet faller väl ut bedömer styrelsen att SVA kommer att rekommendera andra referenslaboratorier inom OIE att prova AlphaHelix instrument och tester. AlphaHelix beräknar att order från kunder kommer tidigast under första halvåret 2008. Under en kortare tid planerar AlphaHelix att erbjuda kunderna provning av QuanTyper utan köptvång. Förserien av QuanTyper I maj slutfördes första fasen i arbetet med förserien av QuanTyper, vilket totalt kostade ca 13,4 MSEK. De tre instrumenten som tagits fram uppgraderas, vilket totalt beräknas kosta ca 5,8 MSEK (exklusive internt nedlagd tid och patentkostnader). Vid periodens utgång hade ca 4,5 MSEK förbrukats i uppgraderingsprojektet. Finansiell ställning Likvida medel uppgick den 30 september till 20,8 MSEK och soliditeten till 95%. Händelser efter periodens utgång QuanTyper har en konkurrensfördel i att det går att köra snabba PCR-analyser på stora provvolymer (200 mikroliter), vilket minskar påverkan från inhibitorer och därmed ökar känsligheten. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att påbörja utveckling av diagnostik av djursjukdomar, där inhibitorer försvårar analysen (t ex Johne´s disease). Resurser kommer att tas från budgeterade medel avsedda för MegaCycler. Förserie-tillverkning av MegaCycler har ännu inte påbörjats. Första steget, i nyutvecklingen ovan, kommer att kosta ca 1,4 MSEK och innefattar bland annat att anpassa QuanTyper och Capillette för 200 mikroliters provvolym samt att höja säkerhetsnivån i bolagets laboratorium. Läs mer om AlphaHelix teknik omkring denna typ av tester i "Using high volume Superconvective PCR to overcome PCR inhibition" http://alphahelix.com/pages/application_notes.html Mer om Johne's disease: http://www.johnes.org Bolagets produktionsanläggning för reagens-patronen Capillette i Junsele har tagits i bruk och en första provserie kommer att produceras. Nästa rapport Bokslutskommuniké 27 februari 2008 Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 8 393 773 Handelspost: 300 Likviditetsgarant: Kaupthing Bank Sverige AB Org. nr: 556555-4382 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Uppsala den 15 november 2007 AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mats Malmqvist, VD, 0707-70 80 09 Per Ersson, CFO, 0708-66 24 45

Ämnen

  • Utbildning