Samarbete med Skoljuristerna stärker avtalsområde förskola och skola

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2020 16:59 CEST

Arbetsgivarföreningen KFO har inlett ett samarbete med Skoljuristerna för att ännu bättre möta uppdraget från medlemmarna att tillhandahålla mer specialiserade juridiska tjänster. Det finns en ökande efterfrågan på specialistkompetens inom skoljuridik och utbildning inom avtalsområdet förskola och skola.

Nu bildar vi Fremia – Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2020 16:43 CEST

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea går samman och bildar Fremia, som blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet 2020/2021 och kommer initialt att samla 5 600 medlemsföretag med tillsammans 150 000 anställda.

Civilsamhällets parter: Höj lönebidragstaket!

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2015 13:38 CEST

Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007, trots att alla politiska partier under lång tid har varit överens om att så borde ske. Lönebidraget är en oerhört viktig insats för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar får anställning på vanliga arbetsplatser runt om i landet. Den uteblivna höjningen medför att en stor grupp människor riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivarna inte har möjlighet att ta tillvara den kunskap och kompetens som dessa personer har. Därför vill civilsamhällets parter, både arbetsgivare och fack, poängtera hur viktigt lönebidraget är för en fungerande arbetsmarknad med mångfald.

Anordnarbidragen i allmänhet, och lönebidraget i synnerhet, är till för att underlätta för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. Det är i första hand utformat för att integrera en eller några få personer i en i övrigt ”vanlig” arbetsplats. Det uppstår alltid, i större eller mindre omfattning, kostnader för arbetsgivare som anställer en eller flera personer med funktionsnedsättningar. Det handlar till exempel om kostnader för större behov av handledning och arbetsledning, anpassning av arbetsplats och arbetsuppgifter, kompetensutveckling relaterat till funktionsnedsättningen och särskilda behov, samverkan med myndigheter om medarbetare och deltagare med mera. Genom stöden ska arbetsgivare kompenseras för den nedsatta arbetsförmågan. Men idag får inte arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning tillräcklig kompensation för de extra kostnader det medför.

Finansieringsgraden – det vill säga den externa finansiering som arbetsgivaren får för anställningen – har sjunkit rejält sedan 2007. Sedan dess har nämligen lönebidragstaket legat still på samma nivå, 16 700 kronor per månad. Under samma period har timlöneutvecklingen varit cirka 20 procent enligt Konjunkturinstitutet.

Den uteblivna höjningen av lönebidragstaket medför en väsentligt lägre finansieringsgrad för arbetsgivarna, och därmed ökade kostnader för att anställa personer med funktionsnedsättningar.  Den faktiska lönekostnaden för en anställd med lägstalön i exempelvis en ideell organisation är cirka 30 000 kronor, inräknat sociala avgifter och kostnader för kollektivavtalade pensioner och försäkringar, samtidigt som lönebidraget ligger kvar på 16 700 kronor. Det säger sig självt att det därmed blir allt svårare att anställa personer med funktionsnedsättningar. Den yttersta konsekvensen blir att personer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden än mer riskerar ett utanförskap och att arbetsgivarna går miste om dessa personers kunskap och kompetens.

Arbetsgivaralliansen och KFO företräder tillsammans 7000 av civilsamhällets arbetsgivare, som tillsammans har mer än 135 000 anställda. Våra medlemsverksamheter har en enorm bredd och tar ett stort samhälleligt och socialt ansvar på arbetsmarknaden, även för personer med funktionsnedsättningar och för personer som står utanför arbetsmarknaden. Det finns en potentiell tillväxt inom alla våra medlemsverksamheter om de ges rätt förutsättningar. Att höja lönebidragstaket är en sådan förutsättning.

Enbart inom området arbetsintegrerande sociala företag visar en rapport att dessa företag skulle kunna öka med 300 procent, från dagens cirka 300 sociala företag till över 900 företag. Antalet anställda i dessa sociala företag skulle kunna öka från cirka 3 000 anställda till 9 000 anställda. De skulle kunna sälja mellan 24 000 till 30 000 arbetsinkluderande tjänster, jämfört med dagens cirka 10 000 (Enligt Temagruppen Entreprenörskap & Företagandes rapport ”Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin”).

Men för att det ska vara möjligt krävs rätt förutsättningar. Ett höjt lönebidrag är en sådan förutsättning. Därför hoppas nu civilsamhällets parter, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Kommunal, Unionen och Vision att lönebidraget äntligen kan höjas, i linje med vad alla politiska partier vill.

KFO är arbetsgivarföreningen för idéburna och kooperativa företag och organisationer. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 100 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007. Det är en oerhört viktig insats för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar får anställning på vanliga arbetsplatser runt om i landet. Därför vill civilsamhällets parter, både arbetsgivare och fack, poängtera hur viktigt det är med ett höjt lönebidrag för en fungerande arbetsmarknad med mångfald.

Läs vidare »

Nu lanserar vi initiativet Svensk Kooperation

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 15:34 CEST

De kooperativa idéerna ligger i tiden men den kooperativa företagsformen är okänd för många. Det ska Svensk kooperation ändra på.

Fyraårigt avtal för lärare och förskollärare!

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2014 08:00 CET

Arbetsgivarföreningen KFO har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet omfattar lärare, förskollärare och fritidspedagoger och löper mellan den 1 september 2014 och den 31 augusti 2018.

- Vi är väldigt nöjda med att det blev ett fyraårigt avtal. Det ger arbetsgivarna i den här sektorn långsiktighet och möjlighet att planera verksamheten på ett bra sätt, säger Sonja Lagergren, avtalsansvarig för förskola och skola på KFO.

Den överenskomna löneförhöjningen för lärare, förskollärare och fritidspedagoger är lägst 2,8 procent för 2014. För 2015 gäller att parterna lokalt kommer överens om lönenivån, med hjälp av central konsultation. Om de inte lyckas komma överens, blir utfallet för 2015 lägst 2,5 procent. För 2016 och 2017 finns ingen centralt fastställd summa. 

Under våren kommer KFO och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd att ordna avtalskonferenser på olika platser i landet, för att utbilda lokala fackliga företrädare och arbetsgivare i lönebildning. 

- Det är bra att vi på allvar utvecklar den lokala lönebildningen genom en strukturerad form och gemensamma seminarier. När man får mer kunskap om dessa frågor, skapas ökad delaktighet för både arbetsgivare och arbetstagare, säger Sonja Lagergren. 

Fler nyheter i avtalet är att provanställning kan förlängas vid överenskommelse, till exempel vid sjukfrånvaro eller föräldraledighet, och att föräldralönen utökas med en månad till sammanlagt sex månader. 

Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 95 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Arbetsgivarföreningen KFO har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet omfattar lärare, förskollärare och fritidspedagoger och löper mellan den 1 september 2014 och den 31 augusti 2018.

Läs vidare »

Schablonersättningen för personlig assistans en stor besvikelse

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2014 07:00 CEST

Regeringen avser att justera ersättningen för personlig assistans till 284 kronor per timme för 2015, enligt budgetpropositionen.

- Det är alldeles tokigt att påstå att den del i assistansersättningen som är avsedd att täcka administration, kompetensutveckling och assistansomkostnader är för hög, som regeringen nu gör. Regeringen bör intressera sig för hur pengarna används i praktiken. Det finns ännu inga av regeringen initierade undersökningar eller utredningar som är tillräckligt väl underbyggda, säger Hanna Kauppi, ansvarig för branschfrågor inom personlig assistans hos KFO.

I den undersökning av 2013 års kostnader som KFO gjorde bland medlemmar med sammanlagt 878 assistansberättigade, låg lönekostnaden på 89 procent av ersättningen och ett par procent lägre för egna arbetsgivare. Det är i god paritet med Försäkringskassans allmänna råd och modell för uppräkning av det förhöjda beloppet på 87-13 procent för lön och övriga kostnader.

Många KFO-medlemmar anser att deras existensberättigande består av att de koncentrerar sina resurser till en kvalificerad individuell anpassning där självbestämmande är centralt. Det måste finnas ett utrymme för kvalificerad rådgivning, för arbete med arbetsledning, för utbildning och för att lönesätta personliga assistenter så att de stannar i yrket och är rekryteringsbara.

- Den totala kostnadsökningen för kollektivavtalade lönejusteringar och arbetsgivaravgifter enligt upplägget i budgetpropositionen, kommer troligtvis för de allra flesta att ligga någonstans runt 10 kronor per timme för 2015. Regeringen justerar ersättningen med 4 kronor per timme. Ekvationen går inte alls ihop. Det minsta som både assistansberättigade och anordnare borde kunna vänta sig är en konsekvensanalys och ett svar på hur man tänkt, säger Hanna Kauppi.


Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 98 000 anställda, varav drygt 500 företag inom personlig assistans med cirka 28 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Enligt budgetpropositionen justeras schablonersättningen för personlig assistans 2015 till 284 kronor per timme. KFO anser dock att det är otillräckligt för att möta kostnadsökningarna.

Läs vidare »

KFO och Vårdföretagarna oroade över sänkt assistansersättning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2014 17:14 CEST

Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna har idag i en skrivelse till ansvarig minister Åsa Regnér utryckt sin oro inför den kommande justeringen av timersättning för personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar.

- Den låga höjning som förra regeringen gav utrymme för i budgetpropositionen kommer inte täcka de kollektivavtalade löneökningarna kommande år. När sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga nu dessutom tas bort kommer möjligheterna att ge kvalitativ assistans kraftigt försämras, säger Fredric Käll, ordförande, Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

- Vi har i tidigare i skrivelser påtalat att justeringen bör bli 2,8 procent vilket motsvarar 8 kronor. Det var utan att ta hänsyn till sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga. Antalet anställda under 25 år är cirka 22 procent i våra båda organisationer. Borttagandet av ungdomsrabatten skulle innebära en kostnadsökning på cirka 6 kronor per timme.  Den har tidigare räknats av i höjningen av schablonbeloppet. I en situation där justeringen hamnar så långt från verkligheten kommer flertalet anordnare tvingas dra ner på kostnader för personal vilket allvarligt kommer påverka kvaliteten i assistansen. Små anordnare kommer sannolikt få svårt att överhuvudtaget bedriva verksamhet, säger Hanna Kauppi, ansvarig för branschfrågor inom personlig assistans på KFO.

Arbetsgivarföreningen KFO och Bransch Personlig assistans inom Vårdföretagarna representerar sammantaget merparten av all befintlig verksamhet på den privata utförarsidan inom personlig assistans, cirka  800 assistansverksamheter och 52 000 personliga assistenter

Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 95 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna har idag i en skrivelse till ansvarig minister Åsa Regnér utryckt sin oro inför den kommande justeringen av timersättning för personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Vem tar ansvar för civilsamhällets kollektivavtal?

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2014 11:31 CEST

Vem tar ansvar för civilsamhällets kollektivavtal?
 
Tid: 1 juli kl 9-10
Plats: Odd Fellows lokal, Nunnegränd 4, Visby

 
I Sverige finns drygt 200 000 organisationer inom civilsamhället, som tillsammans har cirka 190 000 anställda. Villkoren för att vara arbetsgivare och anställd i dessa organisationer skiljer sig från offentlig sektor eller det kommersiella näringslivet.
 
I dagsläget är inte de kollektivavtal som finns utformade efter civilsamhällets förutsättningar. Därför vill Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO anpassa kollektivavtalen efter våra medlemmars särskilda behov. Men vad vill de fackliga organisationerna? Välkommen till samtal kring civilsamhällets förutsättningar, vad som behöver utvecklas och hur parterna tillsammans kan genomföra detta om bara viljan finns.
 
Medverkande:
Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO
Hans Göran Elo, förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen
Lenita Granlund, avtalssekreterare, Kommunal
Annika Strandhäll, förbundsordförande, Vision
Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen
Moderator: Eva Nordström, näringspolitisk chef, Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 95 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Välkommen till ett samtal i Almedalen kring civilsamhällets förutsättningar, vad som behöver utvecklas i kollektivavtalen och hur parterna tillsammans kan genomföra detta om bara viljan finns.

Läs vidare »

Kraftig ökning av kvinnor i ledningen för kooperativa företag

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2014 19:29 CET

37 procent, eller mer än var tredje person i ledningen för kooperativa företag, är en kvinna. En ökning med fem procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar en undersökning som arbetsgivarorganisationen KFO har gjort bland de 18 största kooperativa företagen. Motsvarande siffra för börsbolagen är 17,2 procent enligt Andra AP-fondens årliga kvinnoindex.

Undersökningen från KFO, som baseras på 2012 års siffror, visar även att kvinnor är bättre representerade i styrelserna för de kooperativa företagen, där 31 procent är kvinnor jämfört med börsbolagens 22,3.  De 18 största kooperativa företagen i Sverige omsatte 230 miljarder kronor och hade 63 000 anställda under 2012.

Lördagen den 8 mars är det internationella kvinnodagen. En dag som är till för att sätta fokus på jämställdhet och rättvisa villkor. Hur kommer det då sig att de kooperativa företagen har lyckats så bra med den kvinnliga representationen?
- Jämställdhet är en naturlig del av verksamheten, eftersom de kooperativa företagen baseras på en demokratisk värdegrund. En annan förklaring är att deras stämmor har beslutat om tydliga strategier för jämställdhet och att de har gett sina valberedningar ett uppdrag att åstadkomma detta i praktiken. Det här är också något som de regelbundet följer upp, säger Petter Skogar, förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO.

Trots den kraftiga ökningen av andelen kvinnor i ledande positioner, är det en bit kvar till målet med en jämställd ledning och styrelse. De flesta kooperativa företag arbetar aktivt med att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar. Det handlar både om jämställdhet i lönebildningen, att underlätta för föräldrar att kombinera arbetsliv och familjeliv och att skapa karriärvägar för kvinnor.
- För att få kvinnor i ledande positioner i både styrelserum och ledningsgrupper, måste företagen arbeta med frågorna i alla led. När kvinnor har bra förutsättningar att bli mellanchefer får man automatiskt en bra rekryteringsbas till högre tjänster och styrelserum. Det här har de kooperativa företagen varit bra på, säger Petter Skogar. 

Arbetsgivarföreningen KFO, som organiserar kooperativa och idéburna företag och organisationer, gör årligen en analys av redovisade siffror för de 18 största kooperativa företagen i Sverige.

Kontaktpersoner:
Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO, 076-534 54 10.
Eva Nordström, näringspolitisk chef, Arbetsgivarföreningen KFO, 070-560 3085.

Förslag på kontaktpersoner för fördjupande intervjuer:
Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund, 0733-856 826 (Skicka sms så återkommer hon).
Cecilia Blanck, verksamhetschef för brukarkooperativet JAG och styrelseledamot i Arbetsgivarföreningen KFO, 070-662 3540.

 

Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 95 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

37 procent, eller mer än var tredje person i ledningen för kooperativa företag, är en kvinna. En ökning med fem procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar en undersökning som arbetsgivarorganisationen KFO har gjort bland de 18 största kooperativa företagen. Motsvarande siffra för börsbolagen är 17,2 procent enligt Andra AP-fondens årliga kvinnoindex.

Läs vidare »

Fler unga kan få jobb

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2014 10:00 CET

Ett nytecknat avtal i fastighetsbranschen kan hjälpa fler unga att få jobb. Det är ett så kallat yrkesintroduktionsavtal som vänder sig till ungdomar upp till 24 år som gått ut gymnasiet men saknar relevant yrkeserfarenhet. Bakom satsningen på ett yrkesintroduktionsavtal står arbetsgivarorganisationerna Almega Fastighetsarbetsgivarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Fastigo samt fackförbunden Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal. Med i samarbetet är även Fastighetsbranschens utbildningsnämnd som kommer att ansvara för information till företag och unga.

– Målet med satsningen är dubbelt. Dels handlar det om att introducera unga till en karriär inom fastighetsbranschen och motverka den kompetensbrist som på många håll redan är ett faktum. Dels handlar det om att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten, säger arbetsgivarparterna i ett gemensamt uttalande.
– Genom att anställa en person i ett yrkesintroduktionsavtal har arbetsgivare chansen att lotsa in en ny medarbetare i företaget och samtidigt skräddarsy utbildning och arbete efter företagets behov.

Anställningen är mellan 6 och 12 månader. Minst 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning, resten jobb. Lönen är 75 procent av lägstalönen på företaget. Företaget ska tillhandahålla en handledare som lotsar den anställde in i jobbet och fungerar som den anställdes stöd i det dagliga arbetet. Företaget får ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad från Arbetsförmedlingen och får ersättning för arbetsgivaravgift för den som anställs enligt yrkesintroduktionsavtalet.

Arbetsgivarföreningen KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 4000 medlemsföretag som tillsammans har 95 000 anställda. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Ett nytecknat avtal i fastighetsbranschen kan hjälpa fler unga att få jobb. Det är ett så kallat yrkesintroduktionsavtal som vänder sig till ungdomar upp till 24 år som gått ut gymnasiet men saknar relevant yrkeserfarenhet. Bakom satsningen på ett yrkesintroduktionsavtal står både arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Medlemschef
  • jaoln.awedeeenix@klrfosl.sxkebi
  • 08-702 54 41

Om Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarföreningen KFO företräder 4 200 medlemmar med cirka 135 000 anställda. KFO:s medlemmar utgör en kärna i svenskt närings- och samhällsliv och bedriver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter, som gror och utvecklas i Sverige. Vårt medlemslöfte är att vi skapar bättre förutsättningar för engagerade arbetsgivare.

Adress

  • Arbetsgivarföreningen KFO
  • Klara södra kyrkogata 1, Box 16 355
  • 103 26 Stockholm
  • Vår hemsida