Gå direkt till innehåll
Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation bildades den 1 januari 2021.
Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation bildades den 1 januari 2021.

Pressmeddelande -

Sverige får en ny arbetsgivarorganisation

Fremia företräder i huvudsak idéburna, kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer men är även hemvist åt personal- och partnerägda företag inom en mängd olika branscher.

- Vi arbetar aktivt för att stärka förutsättningarna för våra medlemmar och vill se ett samhälle där demokrati, delaktighet och engagemang utvecklas. Vi ska påverka den politiska agendan i en riktning som gynnar tillväxt, utveckling och konkurrenskraft för den idéburna sektorn i allmänhet och våra medlemmar i synnerhet, säger Leif Linde, styrelseordförande i Fremia.

Fremia vill förbättra konkurrensvillkoren för företag och organisationer genom att utveckla den svenska kollektivavtalsmodellen. För att modellen ska hålla för framtiden måste arbetsmarknadens parter vara beredda att ta sig an de utmaningar som arbetsmarknaden står inför. Alternativet är en tynande svensk modell där färre företag och anställda omfattas av kollektivavtal.

- Kollektivavtalen ska utformas så att de kan ge företagen viktiga konkurrensfördelar. Därför arbetar vi för att kollektivavtalen anpassas efter de enskilda verksamheternas förhållanden och bli mer flexibla. Om normen flyttas, så att kollektivavtalsanslutning betraktas som ett undantag, istället för en självklarhet, riskerar det att upplevas som en konkurrensnackdel bland många företag. En sådan utveckling vill vi aktivt motverka, säger Petter Skogar, verkställande direktör, Fremia.

Det finns en relativt okänd del av samhälls- och näringslivet som behöver uppmärksammas.

– Sverige präglas av en historisk uppdelning i offentlig sektor och privat företagande. Många verksamheter hamnar utanför den traditionella uppdelningen, som till exempel kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer. Följden blir att dessa verksamheter förblir relativt osynliga trots att de fyller en central funktion i samhället. Det här vill vi ändra på, säger Leif Linde.

======================================================================

För intervjuer och kommentarer kontakta

Petter Skogar, vd, Fremia, petter.skogar@fremia.se, 08-702 54 10

Tobias Nilsson, vvd, Fremia, tobias.nilsson@fremia.se, 08-632 29 91

Ämnen


Fremia företräder 5 400 medlemmar med 145 000 anställda. Våra medlemmar utgör en kärna i svenskt närings- och samhällsliv. De bedriver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter.

Vi arbetar för att skapa konkurrenskraftiga villkor och förutsättningar som gör att våra medlemmar kan få ett större inflytande och i ännu större utsträckning bidra till ett hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på engagemang – ideellt lika väl som professionellt.

Vi skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling för våra medlemmar vilka är verksamma inom en rad olika sektorer och branscher. Från kooperativt och ömsesidigt drivna företag, civilsamhällets organisationer till idéburna välfärdsorganisationer. Genom att integrera arbetet med att teckna  kollektivavtal om anställningsvillkor, löner, tjänstepension och försäkringar, med intressepolitisk verksamhet, vill vi bidra till ökad medlemsnytta och effektivare resurshantering.

Presskontakt

Jan Edén

Jan Edén

Presskontakt Medlemschef 08-702 54 41