Pressmeddelande -

Kommuniké från Artimplant AB:s årsstämma 2010

Västra Frölunda, 5 maj, 2010

Fastställande av räkenskaper, disposition av resultat och ansvarsfrihet
2009 års räkenskaper för koncern och moderbolag fastställdes. Stämman beslutade att moderbolagets ansamlade förlust om 13 282 277 kr nedsättes mot reservfonden och att ingen utdelning utgår. Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor
Ingemar Kihlström omvaldes som styrelseordförande och till ordinarie ledamöter av styrelsen omvaldes Anna Malm Bernsten, Wenche Rolfsen Sandsborg och Mats Lindquist. Håkan Johansson valdes till ny ordinarie ledamot.
Ernst & Young AB omvaldes som revisor med Björn Grundvall som ny huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall vara oförändrat och utgå med 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Det beslutades även att arvode skall utgå till revisionsutskottet med 40 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot, samt att arvode skall utgå till ersättningsutskottet med 20 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till ledamot.
Arvode till revisorerna skall utgå enligt nytt upphandlingsavtal med 200 000 kronor per år.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen inför 2010 års årsstämma, som planeras till maj 2011, skall utses av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna den 30 september, 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen.

Samtliga ovanstående beslut fattades enhälligt.

Överläkare Jan Lidström, ortoped på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, presenterade sina positiva erfarenheter med Artelonprodukter i ett flertal indikationer.

VDs presentation från årsstämman är tillgänglig på Bolagets hemsida:
http://www.artimplant.com/investors-media/presentations.html

För ytterligare information kontakta:
Ingemar Kihlström, Styrelseordförande, tel +46 (0)733-82 11 02

Hans Rosén, VD, tel +46 (0)31-746 56 00, +46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703 01 68 54,
lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant
Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka.

Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för oralkirurgiska och veterinärmedicinska applikationer. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2010 kl.08:45 (svensk tid).

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel