Pressmeddelande -

Kommuniké från Artimplant AB:s årsstämma

Fastställande av räkenskaper, disposition av resultat och ansvarsfrihet 2007 års resultat och balansräkning fastställdes. Stämman beslutade att ansamlad förlust om 13 718 000 kr nedsättes mot reservfonden och att ingen utdelning utgår. Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet. Val av styrelse Ingemar Kihlström omvaldes som styrelseordförande och till ordinarie ledamöter av styrelsen omvaldes Lennart Ribohn, Anna Malm Bernsten och Wenche Rolfsen Sandsborg. Nyval av Mats Lindquist som ordinarie ledamot. Fastställande av arvoden Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Det beslutades även att arvode skall utgå till revisionsutskottet med 40 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot, samt att arvode skall utgå till ersättningsutskottet med 20 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till ledamot. Arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal med 150 000 kronor per år. Valberedning Stämman beslutade att valberedningen inför 2008 års årsstämma, som planeras till maj 2009, skall utses av representanter för de tre största aktieägarna den 30 september, 2008. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman fastställde de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen. Personaloptioner Stämman beslutade att anta de föreslagna incitamentsprogrammen. Frånsett arvode till styrelsen som Aktiespararna reserverade sig mot så fattades samtliga ovanstående beslut enhälligt. För ytterligare information kontakta: Ingemar Kihlström, Styrelseordförande, tel +46 (0)733-82 11 02 Hans Rosén, VD, tel +46 (0)31-746 56 00, +46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703 01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html Om Artimplant Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala applikationer. Artimplant är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård. Forward-looking statements This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings. Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars, 2008 kl.09:00.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel