Arwidsro föreslår ny styrelse i Oasmia

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 08:36 CET

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical, och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslår nu en ny styrelse i Oasmia. Arwidsro anser att det nu behövs en styrelse med integritet som har den erfarenhet och kapacitet som är nödvändig för att transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt lyckat life-science bolag och att på så sätt slå mynt av den forskning som har bedrivits.

Till nya styrelsemedlemmar föreslås Jörgen Olsson, Sven Rohmann och Peter Zonabend (se nedan).

För att ytterligare förstärka kommersialiseringen av Oasmias forskning föreslår Arwidsro att ett Advisory Board med relevant kompetens för den internationella onkologimarknaden tillsätts. Ett antal seniora personer från industrin har kontaktats och dessa har konfirmerat sitt intresse förutsatt att den nya styrelsen blir vald.

Arwidsro är av uppfattningen att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Även ur denna aspekt är Arwidsros förtroende för den nuvarande styrelsen förbrukat. Därför har Arwidsro begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 25 januari 2019.

Till ny styrelse föreslår Arwidsro:

Jörgen Olsson

Entreprenör och rådgivare

Utbildning: Ekonomexamen, Luleå Universitet.

Född: 1961.

Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef för Hoist Finance 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta .

Övriga uppdrag: ledamot av styrelsen i Hoist Finance sedan 2010.

Jörgen Olsson föreslås utses till styrelseordförande.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Sven Rohmann

Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet.

Född: 1962

Tidigare erfarenhet: Managing Partner of Nextech Venture, Schweiz, CEO of Ganymed Pharmaceuticals AG, General Manager Europe for healthcare venture fund Burrill& Co and venture capital fund manager at Novartis Pharma AG samt globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: -


Peter Zonabend

VD för Arwidsro

Utbildning: Ek. kand, jur. kand. LL.M, EMLE

Född: 1980

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren

Övriga pågående uppdrag: Styrelseuppdrag inom Arwidsro

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier, förvaltar enligt fullmakt anhörigs innehav om 79 917 aktier

Konvertibelinnehav i Oasmia: 1 konvertibel av serie 2018:2 vilken kan konverteras till 129 870 aktier.


För ytterligare information kontakta Peter Zonabend 070 496 32 78

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia Pharmaceutical, och sedan drygt ett år huvudägare. Arwidsro föreslår nu en ny styrelse i Oasmia.

Läs vidare »

Bemötande av fel i Oasmias pressmeddelande 2018-12-17

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 21:46 CET

Oasmias styrelse har i sitt pressmeddelande använt sig av ett antal grundlösa påståenden, insinuationer och rena osanningar. Vi bemöter dessa separat. Huvuddragen kan sammanfattas enligt följande.

Att Oasmias skuld till Nexttobe är slutligt reglerat är direkt felaktigt

Krediten mellan Nexttobe och Oasmia som MGC förvärvat förlängdes till den 24 augusti 2019 i samband med att MGC förvärvade krediten. Det är inte någon ny kredit som har lämnats av MGC till Oasmia utan MGC har enbart förvärvat vissa rättigheter under krediten från Nexttobe. Resterande del ska erläggas i samband med att lånet förfaller. Som säkerhet för den del av köpeskillingen som ännu inte betalats pantsatte MCG krediten till Nexttobe. Återbetalning av krediten fick enligt överlåtelseavtalet inte erläggas av Oasmia till annan än Nexttobe, innan MGC:s skuld till Nexttobe var helt betald. Oasmia informerades om överlåtelseavtalets innehåll samt pantförskrivningen. Således finns fortfarande krediten kvar. Styrelsen har inte löst Oasmias finansiering om man inte beaktar den finansiering som Arwidsro är villig att tillhandahålla.

Teckningsoptionerna är ännu Arwidsros egendom

Av Oasmias pressmeddelande är det omöjligt att härleda hur Arwidsros teckningsoptioner hamnat hos MGC och vissa skrivelser är rent av motsägelsefulla. Oasmia hävdar att Arwidsro nu kräver full tilldelning av teckningsoptionerna men senare i pressmeddelande skriver Oasmia att "PA inte fullgjort skyldigheten att efterge Ränteoptionerna". Det är svårt att förstå hur Oasmia kan hävda att teckningsoptionerna inte tilldelats och samtidigt hävda att Arwidsro inte fullgjort skyldigheten att ge tillbaka samma teckningsoptioner. Ännu mer besynnerligt är det att Oasmia hävdar att Arwidsros teckningsoptioner makulerats, men trots detta har styrelsen medgett att MGC får använda dessa för teckning av aktier. Vidare är Oasmias kommentar att teckningsoptioner som utgetts utan att optionsbevis utfärdats inte skulle utgöra värdepapper direkt felaktig och strider mot ABL. Hur Oasmia anser att detta går att utläsa ur ABL 13:26 som reglerar att aktier i en nyemission som inte betalts förverkas är för Arwidsro helt främmande. Arwidsros avtal om lån och teckningsoptioner är ingivet till tingsrätten i sin helhet och har legat till grund för de beviljade säkerhetsåtgärderna.

Direkta felaktigheter i pressmeddelandet (citat ur pressmeddelandet i kursivt. Övrigt är Arwidsros kommentarer).

"Begäran om extra bolagsstämma måste ses mot bakgrunden av PA:s anspråk på teckningsoptioner i Oasmia, vilka PA inte har rätt till enligt Oasmias styrelse. Styrelsen kan inte se något annat syfte med begäran om bolagsstämma än ett försök av PA att byta ut bolagets styrelse i avsikt att söka komma åt dessa teckningsoptioner och på så sätt berika sig själv."

Det är felaktigt att Arwidsro önskar att komma åt teckningsoptioner för att berika sig själva. Dessa teckningsoptioner förvärvades av Arwidsro under ett låneavtal med Oasmia vilket pressmeddelades av Oasmia den 2 januari 2018. Arwidsro avser fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Teckningsoptionerna är en del av uppgörelsen och tillhör Arwidsro. Avtalet är ingivet till tingsrätten som del av underlaget för de säkerhetsåtgärder som har beviljats Arwidsro. Vidare önskar Arwidsro att byta styrelse för att ta bolaget vidare till nästa fas och då nuvarande styrelse agerar i strid mot aktiebolagslagen, ingångna avtal samt Nasdaqs regelverk för emittenter.

"PA avböjde helt att slutligt medverka i lösen av Oasmias skuld till Nexttobe. På grund härav har PA inte rätt till teckningsoptionerna. Trots detta framförde PA aggressiva krav på att ändå ha rätt till teckningsoptionerna. Kraven har varit av sådan karaktär, att styrelsen under inga omständigheter har kunnat godta dessa med hänsyn till bolaget och dess aktieägare. Om styrelsen hade tillmötesgått PA, hade styrelsen dessutom brutit mot aktiebolagslagen. Oasmias styrelse noterar följande:"

Någon lösen av Oasmias skuld till Nexttobe har inte ägt rum utan MGC Capital Ltd (MGC) har endast förvärvat krediten från Nexttobe AB (Nexttobe). Arwidsro var också villigt att förvärva krediten från Nexttobe men överlåtelsen skedde utan vår vetskap. Arwidsro har inte framfört några "aggressiva krav" på att ha rätt till teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna tillhör Arwidsro.

"Att PA som storägare varit så beräknande och vägrat att medverka i finansieringen av Oasmias skuld till Nexttobe, men ändå krävt full tilldelning av de teckningsoptioner som var kopplade till en sådan finansiering, är inte på något sätt försvarbart."

Detta är fel då teckningsoptionerna redan är tilldelade. Tilldelning av teckningsoptionerna gjordes i samband med att Arwidsro tecknade sig för dem och registreringen gjordes under Q1 2018.

"PA har genom Per Arwidsson och Arwidsros VD, Peter Zonabend, uttryckt direkta hot till enskilda styrelseledamöter och till styrelsen i sin helhet. PA har på detta sätt försökt att pressa styrelsen av ett publikt bolag att otillbörligt gynna en enskild aktieägare."

Arwidsro har varken genom Per Arwidsson eller Peter Zonabend uttryckt något hot mot enskilda styrelseledamöter eller mot styrelsen. Påståendet är helt grundlöst.

"Avtalet angående lånelöftet innehåller en tvistelösningsklausul som baseras på ett förenklat skiljedomsförfarande. Det är besynnerligt att PA valt att inte inleda detta förfarande. Oasmia valde att inleda ett sådant skiljedomsförfarande den 3 december 2018 i syfte att få det slutgiltigt fastställt, att PA inte har rätt till de teckningsoptioner de gör anspråk på."

Stockholms tingsrätt har bifallit Arwidsros begäran om säkerhetsåtgärder vilket förhindrar Oasmia att genomföra registreringen av MGC:s utnyttjande av Arwidsros teckningsoptioner samt att makulera teckningsoptionerna. Anledningen till att Arwidsro vänt sig till tingsrätten är att beslut om säkerhetsåtgärder beslutad av en skiljenämnd inte är verkställbart. Oasmia har sedan genstämts av Arwidsro via skiljeförfarande.

"PA:s ovan redovisade ageranden hör inte hemma i ett börsnoterat bolag och är från styrelsens synpunkt helt oacceptabla."

Arwidsros agerande har endast för avsikt att förhindra Oasmias rättsstridiga handlande. Varken ett onoterat eller börsnoterat bolag kan överta teckningsoptioner som tilldelats någon och därefter överlåta dem till annan part i syfte att låta denna part nyttja dem för teckning. De kan inte överföras till annan och annan kan inte använda dem till teckning på villkor som är förmånliga i förhållande till aktuell börskurs. Oasmia har sökt att otillbörligt gynna MGC – och dess ägare – på sådant sätt att de skulle få teckna aktier för 3.10 kr/st när den aktuella kursen varit runt 12 kr. Detta är ett såväl otillbörligt som olagligt. Oasmia kan naturligtvis inte till annan överlåta egendom som ägs av Arwidsro. Oasmia behöver en styrelse som verkar för alla aktieägare inte endast försöker berika enskilda aktieägare.

"Villkoret för att erhålla Ränteoptionerna är inte uppfyllt. Det är inte längre möjligt att uppfylla detta villkor, eftersom Oasmia inte har någon skuld till Nexttobe som PA kan finansiera regleringen av. Ett annat villkor för utbetalning av lånet var att Oasmias styrelse först måste fatta alla nödvändiga beslut för att uppta lånet enligt PA:s lånelöfte."

Oasmia har fortfarande en skuld enligt den ursprungliga förbindelsen till Nexttobe, eftersom Nexttobe enligt ett villkorat avtal överlåtit förbindelsen på kredit till MGC, som ännu inte slutbetalt sin skuld till Nexttobe. Så vitt är känt saknar Oasmia finansiering för att lösa lånet när det förfaller i augusti 2019 om inte Arwidsro fullgör sina åtaganden. Arwidsro avser fortfarande fullgöra sina åtaganden, vilket gör att bolaget har finansiering.

"PA hade en skyldighet att efterge Ränteoptionerna till Oasmia vederlagsfritt för att makuleras av Oasmia, för det fall PA inte fullgjorde PA:s lånelöfte eller lånet inte blev aktuellt. Detta framgår av Oasmias pressmeddelande av den 2 januari 2018 men också av PA:s egen bekräftelse."

Av avtalet mellan Oasmia och Arwidsro framgår det tydligt att för det fall att teckningsoptionerna återgår till Oasmia, så har Oasmia en skyldighet att makulera dem. Detta innebär i sin tur att Oasmia inte kan överlåta dem till MGC, eller låta MGC på annat sätt nyttja dessa teckningsoptioner att teckna aktier i Oasmia med.

"PA erbjöds att medverka i Överlåtelseavtalet både före och efter dess undertecknande. Erbjudandet innebar att PA skulle utbetala sin andel om 70 % av lånelöftet eller annan andel under augusti och september 2018 fram till EMA:s beslut om Apealea den 21 september 2018. PA erhöll också utkast till Överlåtelseavtalet för att överväga sin medverkan. PA avböjde emellertid att medverka i denna slutliga reglering av Oasmias skuld till Nexttobe. Först efter EMA:s positiva rekommendation avseende Apealea visade PA ett intresse för en sådan medverkan. Efter detta beslut reducerades den ekonomiska risken väsentligt och Ränteoptionerna ökade dessutom väsentligt i värde."

Detta är felaktigt. Julian Aleksov har gjort upp denna affär på eget bevåg utan Arwidsros medverkan. Arwidsro har ställt sig positiv till att överta Nexttobes fordran både före och efter MGCs förvärv av densamma. Vidare kan det poängteras ytterligare en gång att skulden till Nexttobe ännu inte reglerats.

"Genom Överlåtelseavtalet, som således PA inte ville medverka i, tog MGC ansvar för en större andel av Oasmias skuld till Nexttobe på grund av Nexttobes lån än vad som var förutsatt enligt MGC:s och PA:s lånelöften, 100 % istället för 30 %. På grund härav gavs MGC i avtal med Oasmia rätt att erhålla ytterligare teckningsoptioner, nämligen exakt det antal Ränteoptioner som PA hade rätt till enligt PA:s lånelöfte, om löftet hade förverkligats."

Som tidigare nämnt har Oasmia ingen möjlighet att överföra Arwidsros teckningsoptioner till MGC. Vidare har inga ytterligare teckningsoptioner emitterats vilket innebär att det måste vara Arwidsros teckningsoptioner som MGC använt för teckning av aktier.

"Sammanfattningsvis gäller följande: Oasmias skuld till Nexttobe är slutligt reglerad genom Överlåtelseavtalet. Skulden existerar inte längre. Oasmia har därför inget behov av det lån som PA åtagit sig att lämna för reglering av skulden. PA har avböjt att medverka i finansieringen av Oasmias reglering av skulden till Nexttobe. Trots detta gör PA gällande rätten till Ränteoptionerna, som PA var endast berättigade till, om PA lämnade ett lån till Oasmia. Eftersom ett fullgörande av PA:s lånelöfte inte längre är aktuellt och inte kan bli aktuellt, har PA haft en skyldighet att vederlagsfritt efterge Ränteoptionerna. Detta framgår av avtalet parterna emellan men också av Oasmias pressmeddelande om lånelöftet och optionerna av den 2 januari 2018. PA har inte fullgjort skyldigheten att efterge Ränteoptionerna. Styrelsen i Oasmia har därför beslutat att makulera Ränteoptionerna som PA gjort anspråk på enligt PA:s lånelöfte, vilka optioner inte längre kan göras gällande."

Skulden till Nexttobe är som tidigare nämnt inte reglerad. Nexttobe har denuntierat Oasmia om den fordringsöverlåtelse som skett och att Oasmia med befriande verkan endast kan erlägga betalning till Nexttobe så länge som slutreglering från MGC ej har ägt rum.

Lånelöftet från Arwidsro är ännu gällande och således har det inte funnits någon skyldighet för Arwidsro att återlämna teckningsoptionerna.  

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Oasmias styrelse har i sitt pressmeddelande använt sig av ett antal grundlösa påståenden, insinuationer och rena osanningar. Vi bemöter dessa separat. Huvuddragen kan sammanfattas enligt följande.

Läs vidare »

Arwidsro ifrågasätter Oasmias styrelses agerande och kommunikation

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 21:40 CET

Oasmia Pharmaceuticals AB:s styrelse har den 17 december i ett pressmeddelande framfört grundlösa anklagelser mot Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson. Vi vill här i korthet ge fakta kring tvisten mellan oss och Oasmias styrelse och varför vi anmodat bolaget att kalla till extra bolagsstämma för att byta ut styrelsen.

Arwidsro och Per Arwidsson (nedan Arwidsro) är sedan hösten 2016 storägare i Oasmia och sedan drygt ett år huvudägare. Vi är långsiktiga i vårt innehav och har under hela den tid vi varit ägare stöttat Oasmia finansiellt samt arbetat för att Oasmia ska bli ett framgångsrikt bolag. Vi ser nu med oro på hur bolagets styrelse ägnar sig åt finansiella manipulationer istället för att arbeta för bolagets utveckling och framgång.

Obetalt lån

Arwidsro har ingått ett låneavtal (lånelöfte) om 75 miljoner kronor till förmån för Oasmia vilket pressmeddelades den 2 januari 2018. Som betalning för löftet erhöll Arwidsro 24 193 548 teckningsoptioner vilket berättigar till lika många aktier. Samtidigt erhöll ett för Arwidsro okänt bolag MGC Capital Ltd (MGC) 10 641 161 teckningsoptioner mot att de skulle lämna ett lån om cirka 33 miljoner kronor på motsvarande villkor. Avsikten med lånelöftena var att Arwidsro och MGC skulle lösa ett lån som företaget Nexttobe AB (Nexttobe) lämnat Oasmia redan 2015, men som förlängts i omgångar. 

I slutet av augusti 2018 sålde Nexttobe, utan Arwidsros vetskap, Nexttobe-lånet till bolaget MGC. MGC betalade enbart 25 miljoner kronor kontant och kort därefter erlades ytterligare en del av köpeskillingen kontant. Resterande del ska betalas när lånet förfaller. Som säkerhet för den del av köpeskillingen som ännu inte betalats pantsatte MGC Nexttobe-lånet till Nexttobe.

Den 7 september 2018 meddelade Oasmia i ett pressmeddelande att MGC nyttjat 8 064 516 av sina teckningsoptioner. Som betalning kvittades en del av Nexttobe-lånet vilket var i strid med pantsättningen av Nexttobe-lånet och i strid med aktiebolagslagen. 

Den 1 november 2018 meddelade så Oasmia i ytterligare ett pressmeddelande att MGC hade nyttjat 25 806 451 teckningsoptioner och erlagt betalning genom partiell kvittning av Nexttobe-lånet. Av dessa teckningsoptioner ägs 23 225 806 av Arwidsro. Dessa har inte överlåtits till MGC av Arwidsro och Oasmia har inte rätt att förfoga över dem.

Styrelsen hävdar också att MGC med teckningsoptionerna har reglerat en skuld på 80 miljoner kronor för Oasmias räkning. Det är inte sant. Lånet är obetalt och skulden kvarstår.

Försök till stöld av optioner

Styrelsen i Oasmia har alltså låtit företaget MGC utnyttja teckningsoptioner som ägs av Arwidsro. Oasmia har inte rätt att låta det ske. 

Tilldelningen av teckningsoptionerna gjordes i samband med att Arwidsro tecknade sig för dem och registrering skedde hos Bolagsverket under februari 2018. Arwidsro har inte krävt att få nyttja teckningsoptionerna, utan de behövs för att Arwidsro ska kunna fullgöra sina åtaganden under det låneavtal som förlängdes i mitten av september genom avtal som hela styrelsen bekräftat.

På grund av att Oasmias styrelse i ett pressmeddelande angivit att företaget MGC nyttjat optionerna har Arwidsro i tingsrätten begärt ett förbud att nyttja dessa teckningsrätter för emission av aktier. Tingsrätten har beviljat detta och sedan utökat dessa så kallade säkerhetsåtgärder.

Ett bolag (i det här fallet Oasmia) kan inte återta teckningsoptioner som tilldelats någon annan (i det här fallet Arwidsro) och därefter överlåta dem till annan part (i detta fall MGC) utan den första partens samtycke (dvs. Arwidsros samtycke). Även om Arwidsro hade samtyckt till att Oasmia skulle få återta teckningsrätterna skulle dessa ha makulerats. Styrelsen har inte rätt att åter sätta dem i spel. Oasmias styrelse har dessutom försökt att gynna MGC på sådant sätt att de skulle få teckna aktier för 3,10 kr/st när den aktuella börskursen varit runt 12 kr, vilket styrelsen inte har rätt att göra enligt lag. Det finns även anledning att misstänka att det finns starka band mellan Oasmias styrelse eller delar av den och företaget MGC, och att man genom MGC agerat för egen vinning.

En ny styrelse med kompetens är en nödvändighet

Vi förvånas av att Oasmias styrelse ägnar sig åt allt annat än att utveckla bolaget. Vi anser att Oasmias styrelse vid upprepade tillfällen har brutit mot aktiebolagslagen, ingångna avtal och börsens regler för informationsgivning. Vårt förtroende för styrelsen är därmed förbrukat. 

Oasmia måste få en styrelse som har erfarenhet och kapacitet att transformera bolaget från ett forskningsintensivt bolag till ett kommersiellt lyckat life-science bolag som kan slå mynt av den forskning som har bedrivits. Därför har vi begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Detta har nu skett, dock med sådan försening att det utgör ytterligare ett brott mot aktiebolagslagen.

För ytterligare Information, kontakta Peter Zonabend, tel: 070 496 32 78

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Oasmia Pharmaceuticals AB:s styrelse har den 17 december i ett pressmeddelande framfört grundlösa anklagelser mot Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson. Vi vill här i korthet ge fakta kring tvisten mellan oss och Oasmias styrelse och varför vi anmodat bolaget att kalla till extra bolagsstämma för att byta ut styrelsen.

Läs vidare »

Arwidsro förstärker transaktionsteamet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:21 CET

Arwidsro stärker organisationen genom rekrytering av Gustav Lilliehöök som transaktionsansvarig. Anställningen ingår i Arwidsros expansionsstrategi.

Arwidsro säljer fastighet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 08:00 CET

Arwidsro säljer fastigheten Smedjan 8 i Malmö till I am home. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen.

Fastigheten Smedjan 8 är beläget i Norra Sorgenfri i Malmö, ett industriområde som utvecklats under 1900-talet. Norra Sorgenfri och området öster om den befintliga innerstaden har goda förutsättningar att bli en attraktiv del av innerstaden och en mötesplats mellan östra och västra Malmö.

Området ska utvecklas från industriområde till en ny levande kvarterstad med en blandning av bostäder, lokaler, förskola, torg och parker. Arwidsro har tillsammans med Malmö Stad arbetat fram en ny detaljplan. Detaljplanearbete pågår och förväntas vara klart under första kvartalet 2019.

- Vi är glada att I am Home och Heimstaden tar vid den fortsatta utvecklingen av Norra Sorgenfri, ett av Malmös största och mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Försäljningen ger oss möjligheten att än mer fokusera på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen, säger Peter Zonabend, VD på Arwidsro.

Arwidsro biträddes av Jens Haneklint & Amanda Balijaj, Advokatfirman TörngrenMagnell, och Pangea Property Partners.

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro säljer fastigheten Smedjan 8 i Malmö till I am home. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen.

Läs vidare »

Arwidsro startar nytt affärsområde inom samhällsfastigheter

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 07:19 CEST

Arwidsro startar ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget rekryterar Tobias Kjellin, tidigare VD på BTH Bygg och Magnus Ekman, projektchef på bostadsutvecklaren Index Residence AB. Arwidsro samhällsfastigheters ambition är att skapa i alla avseende hållbara livsmiljöer.

- Arwidsro samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar vad vi anser vara samhällets viktigaste byggnader. Vi vill bokstavligen bidra till samhällsbygget med arkitektur av god kvalitet för de som behöver det mest – våra barn, unga, gamla och funktionsnedsatta, säger VD Peter Zonabend.

Arwidsro samhällsfastigheter kommer primärt att bygga för egen förvaltning. Att skapa i alla avseende hållbara, trivsamma livsmiljöer av god kvalitet är bolagets grundläggande affärsidé. Målsättningen är att alla, stora som små, ung som gammal, boende, personal och anhöriga ska må bra och trivas i bolagets fastigheter. I utveckling och förvaltning arbetar man därför nära verksamheterna som ska bedrivas. Kunniga och erfarna samarbetsparter utses med omsorg i alla produktionsled.

Arwidsro samhällsfastigheter ska vara en lärarande organisation som strävar efter att ständigt utveckla sin kunskap och kompentens. Verksamheten kommer att präglas av nyfikenhet och man arbetar gärna med nyskapande och innovativa projekt med människor som delar grundaren Per Arwidssons ambition att vara goda samhällsbyggare.

- Med Arwidsro samhällsfastigheter vill vi bidra till att bygga samhälle där alla oavsett ålder och förutsättningar får möjlighet att utvecklas och växa till sin fulla potential. Vi tycker att alla har rätt till trivsamma, ändamålsenliga livsmiljöer byggda med omtanke och respekt. Våra fastigheter ska kort sagt vara värdiga ett demokratiskt och humanistiskt samhälle, säger grundaren och ägaren Per Arwidsson.

Arwidsro samhällsfastigheter lutar sig mot ägarens Per Arwidssons närmare 40-års erfarenhet i branschen. VD Peter Zonabend har rekryterat Tobias Kjellin, tidigare VD på BTH Bygg som affärsområdesansvarig och Magnus Ekman som kommer att arbeta som marknadsansvarig. Ekman kommer närmast från Index Residence AB där han arbetat som projektchef.

Både Magnus Ekman och Tobias Kjellin, har en lång och gedigen erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschens alla delar. Tillsammans täcker de en bred kompetensbas som parade med deras nyfikenhet, engagemang och nytänkande ger verksamheten de bästa av förutsättningar att lyckas med bolagets högt ställda målsättningar.

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro startar ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Bolaget rekryterar Tobias Kjellin, tidigare VD på BTH Bygg och Magnus Ekman, projektchef på bostadsutvecklaren Index Residence AB. Arwidsro samhällsfastigheters ambition är att skapa i alla avseende hållbara livsmiljöer.

Läs vidare »

Arwidsro har anställt Peter Francke som CFO

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:51 CEST

​Arwidsro har anställt Peter Francke som CFO. Anställningen är ett ytterligare led i bolagets arbete att förstärka ledningen och genomföra en långsiktig och kontrollerad expansion.

Åhus köpcenter expanderar och får fler butiker

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:10 CEST

– Jag är väldigt glad över den planerade utvecklingen. Vi kommer stärka kunderbjudandet med Systembolaget som granne och med den övriga planerande hyresgästmixen är jag övertygad om att vi kommer att kunna erbjuda alla som bor i Åhus mycket god service och ett brett utbud säger Staffan Andersson, ICA-handlare.

– Vi är stolta över att få utveckla Åhus köpcenter tillsammans med befintliga och nya hyresgäster. Vi förhandlar just nu med ett flertal starka intressenter och räknar med att inom kort kunna offentliggöra dessa. Arwidsro skapar även en bestående trivsam handelsmiljö här, vilket vi hoppas ska bidra till en positiv upplevelse för såväl Åhusbor som tillfälliga besökare, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro. 

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Arwidsro utvecklar Åhus köpcenter, med ICA-Kvantum, till en ny attraktiv mötesplats med mat, dryck och utökad service. Om- och tillbyggnaden tillför 2 000 kvm lokalyta för 6 till 7 hyresgäster med bland andra Systembolaget, som öppnar våren 2020. Samtidigt byts fasaden och utemiljön görs mer attraktiv.

Läs vidare »

Arwidsro utökar styrelsen med Per-Arne Rudbert

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 07:21 CET

​Per-Arne Rudbert tillträder som styrelseledamot i Arwidsro Fastigheter AB den 1 januari 2018. Utökningen i styrelsen förstärker byggandet av framtidens Arwidsro, med fokus på utveckling av verksamheten och därmed bland annat relationer och grön teknologi.

Granen Fastighetsutveckling blir Arwidsro

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 07:02 CET

Granen Fastighetsutveckling har under 2017 genomfört förändringar i fastighetsbeståndet samt strategiskt och organisatoriskt. För att ytterligare förstärka och tydliggöra dessa förändringar byter Granen nu namn till Arwidsro.

Bolagets värdegrund och ursprungliga övergripande strategi kvarstår – att utveckla bestående livsmiljöer. Ett handplockat, breddat team står nu redo att utveckla verksamheten, med fokus på kvalitet, engagemang, relationer och grön teknologi.

- Vi går nu tillbaka till vår ursprungliga strategi och jag är mycket nöjd med att vi rekryterat den organisation vi nu har. Samtidigt har vi investerat i att digitalisera vår verksamhet och ta hem stora delar av de resurser som låg outsourcat. Namnet Arwidsro var vår släktgård i Bohuslän där enkelhet, tydlighet och ansvar var grundregler. Dessa värden kännetecknar vårt företag och jag känner en återfunnen glädje i verksamheten och ser med stor tillförsikt fram emot framtiden, säger Per Arwidsson, grundare och ordförande.

Läs mer på Arwidsro.se

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

​Granen Fastighetsutveckling har under 2017 genomfört förändringar i fastighetsbeståndet samt strategiskt och organisatoriskt. För att ytterligare förstärka och tydliggöra dessa förändringar byter Granen nu namn till Arwidsro.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • peqdtenur.nwzocvnaotbealndzs@alwrwixidmusrqpo.ngsewm
  • 070 496 32 78

Om Arwidsro

Bestående livsmiljö

Sedan starten 1979 arbetar vi med bestående utveckling och förvaltning av handelsfastigheter, bostäder och stadsutvecklande samhällsfastigheter.

Adress

  • Arwidsro
  • Humlegårdsgatan 20
  • 102 16 Stockholm
  • Sverige

Länkar