Pressmeddelande -

Rapport från årsstämma i Aspiro AB (publ)

På Aspiros årsstämma, som ägde rum torsdagen den 11 maj 2006, togs följande beslut: Dispositioner Bolagsstämman beslutade att bolagets ansamlade förlust -94 457 698 kr i dess helhet täcks genom överföring från reservfonden. Beslut om styrelse och arvode till styrelsen Bolagsstämman omvalde Ulf Hubendick, Johan Lenander, Erik Mitteregger, Gunnar Strömblad och Christian Ruth till styrelseledamöter samt omvalde Gisle Glück Evensen till styrelsesuppleant. Arvodet åt styrelsen skall uppgå till 225 000 kr att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande samt 75 000 kr mellan övriga ledamöter som inte är anställda i Aspiro- eller Schibstedkoncernen, i enlighet med styrelsens beslut. Beslut om valberedning Beslöts att det årligen ska utses en valberedning bestående av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. Majoriteten av ledamöterna ska inte vara styrelseledamöter. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet. Inom valberedningen utses en ordförande, som primärt inte skall vara styrelseledamot. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet omfattar 19 miljoner aktier, motsvarande ca 9 % av aktiekapitalet efter fullt utnyttjande, som endast får utnyttjas i anledning av förvärv av verksamhet eller bolag. Vidare får emission endast ske till marknadsmässigt pris. Beslut om utgivande av personaloptioner Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om emission av 2 100 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkände överlåtelse av motsvarande antal personaloptioner till ledning och nyckelpersonal. Föreslagna personaloptioner är en komplettering av det program som beslutades av bolagsstämman 2005 som omfattade 10 miljoner optioner, varav endast 7,9 miljoner har fördelats. Optionerna skall tecknas senast den 1 november 2006 och nyteckning av aktier kan ske under en period om 36 månader från teckning av optionerna till en teckningskurs som motsvarar 125 procent av bolagets aktiekurs som bestäms som det volymviktade genomsnittsvärdet 10 börsdagar före den dag teckning av optionerna äger rum. Beslut om utgivande av teckningsoptioner Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att emittera 1.000.000 teckningsoptioner till bolagets VD Johan Lenander med rätt att teckna motsvarande antal aktier i Aspiro. Teckningsoptionerna skall få tecknas till marknadsmässigt pris beräknat enligt Black & Scholes modell. Teckning skall ske senast den 1 november 2006. Nyteckning av aktier kan ske under en period om 24 månader från teckning av optionerna till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av bolagets aktiekurs som bestäms som det volymviktade genomsnittsvärdet 10 börsdagar före den dag teckning av optionerna sker. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ann Charlotte Svensson IR- och informationschef Tel: +46 (0)709 91 80 10 E-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com Johan Lenander VD Tel: +46 (0)708 21 80 01 E-post: johan.lenander@aspiro.com För mer information om Aspiro, besök www.aspiro.com Om Aspiro Aspiro är marknadsledare i Norden inom distribution av mobila innehållstjänster, dvs. underhållning, information och tjänster som gör mobiltelefonen mer personligt anpassad. Aspiro paketerar, marknadsför och säljer tjänsterna till mobilanvändare framför allt mellan 15 och 40 år. Aspiro erbjuder en bred portfölj av mobila tjänster såsom spel, ringsignaler, bakgrundsbilder, filmklipp, fullängdsmusik, nummerupplysning via sms, målservice etc. Försäljningen sker genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag samt via egna webb- och wapsidor och annonsering i främst tryckta medier under varumärken som Inpoc, Cellus, Mobilehits och Boomi. Aspiro grundades 1998 och aktien handlas på Stockholmsbörsens Attract 40. Bolaget har drygt 130 medarbetare med huvudkontor i Sverige och marknadskontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg och är representerade genom egen agent i USA.

Ämnen

  • Ekonomi, finans