Pressmeddelande -

AVALON ENTERPRISE: SAMMANDRAG FRÅN ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Avalon Enterprise AB (publ) samlades under fredagen den 19 maj i Stockholm. Under stämman beslutades i korthet: Fastställd årsredovisning för 2005 Stämman fastställde Avalon Enterprise AB:s och koncernens resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2005. Vidare togs beslut om att disponera resultatet enligt styrelsen förslag. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende år 2005. Styrelse Stämman beslutade: -Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. -Att utse Björn Littorin, Per-Anders Johansson, Tomas Hellström, Peter Mattisson och Eva Holmström till ordinarie ledamöter (omval). -Att arvode till styrelsen utgår med 200 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. -Att utse Jean Bülow och Mattias Holgersson till styrelsesuppleanter (omval). Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier för kvittning mot tilläggsköpeskilling för förvärvet av Avalon Technology AB Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning, riktad till överlåtarna av aktierna i Avalon Technology AB. Genom nyemissionen skall nya aktier av serie B emitteras till överlåtarna av aktier i Avalon Technology AB, vilka skall erlägga likvid för aktierna genom kvittning mot sin fordran på bolaget avseende tilläggsköpeskilling om sammanlagt 6.800.000 SEK. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier i syfte att möjliggöra kvittning av nuvarande skulder som har sitt ursprung i bolagets tidigare ackorduppgörelse och rekonstruktion Stämman fattade beslut att bemyndiga styrelsens att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammantaget högst 18 000 000 aktier av serie B, med kvotvärde om 0,20 kronor per aktie till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie. Bemyndigandet är ett villkor i ackordsuppgörelsen och utgör en förlängning av ursprungligt bemyndigande från 11 juni 2003 samt förlängning från ordinarie bolagsstämma 2004 och 2005 med resterande ej utnyttjad del. Bemyndigandet som ursprungligen erhölls för kvittningen uppgick till 90 000 000 aktier av serie B av vilka 64 033 597 utnyttjats. Ändring av bolagsordningen för Avalon Enterprise AB (publ) Stämman beslutade i enlighet med förslaget att bolagets bolagsordning ändras och anpassas till den nya aktiebolagslag (2005:551) som trätt i kraft den 1 januari 2006. Därutöver beslutades om vissa språkliga och redaktionella ändringar samt att antalet styrelsesuppleanter skall vara högst två till antalet. Vid stämman avtackades såväl avgående verkställande direktören Björn Littorin som avgående styrelseledamoten Staffan Lindgren. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Per-Anders Johansson till styrelsens ordförande. För ytterligare information, kontakta: För ytterligare information kontakta Per-Anders Johansson 070-9439670, pa.johansson@cimon.se eller Björn Littorin 070-6656515, bjorn.littorin@avalonenterprise.se www.avalonenterprise.se Avalon Enterprise ökar kundernas tillväxt med "Bättre produkter. Fler affärer". Avalon Enterprise aktien är noterad på NGM-Equity listan.

Ämnen

  • Ekonomi, finans