Pressmeddelande -

Avfallstrenden går åt rätt håll

Avfallstrenden går åt rätt håll. Avfallsmängderna per person minskade till 458,4 kg förra året. Den totala mängden behandlat hushållsavfall var 4,4 miljoner ton. Materialåtervinning och biologisk återvinning ökar, avfall till energiåtervinning minskar. Det visar Avfallstrenden 2014 som Avfall Sverige kan presentera i dag.

Materialåtervinning och biologisk återvinning ökar i Sverige. Det är samma trend som i övriga Europa. Den stora skillnaden jämfört med övriga Europa är att deponering av hushållsavfall nästan

inte förekommer i Sverige. Endast 0,8 procent av det svenska hushållsavfallet deponeras jämfört med 34 procent i Europa som helhet.

33,2 procent av hushållsavfallet gick till materialåtervinning, en ökning med 3,2 procent. 16,1 procent behandlades biologiskt genom rötning eller kompostering. Det är en ökning med 6,0 procent. Energiåtervinningen minskade med 2,8 procent. Knappt hälften av hushållsavfallet går till energiåtervinning, 49,9 procent.

– Allt fler kommuner har infört insamling av källsorterat matavfall, nu är det cirka 170 kommuner. Det är en förklaring till ökningen av biologisk återvinning. Där matavfallet samlas in separat går det till biologisk återvinning i stället för energiåtervinning. Ser vi längre tillbaka i tiden än de fem år som vi redovisar i avfallstrenden märks en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Sedan 2004 har materialåtervinningen ökat med 6 procent, den biologiska återvinningen har ökat med 65 procent och energiåtervinning med 14 procent. Deponeringen har minskat med 91 procent under samma period.

2013 ökade mängden matavfall till biologisk återvinning med 17 procent jämfört med 2012. Rötningen ökade med 25 procent och kompostering minskade med 10 procent.

Avfallstrenden är en preliminär beräkning av mängden behandlat hushållsavfall i Sverige 2013.  I början av juli kommer vår statistiska årsskrift Svensk Avfallshantering med den slutliga sammanställningen av all statistik kring hushållsavfall 2013.

För mer information kontakta:

Jenny Westin, statistikansvarig 070-518 40 45, 
jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • avfallshantering
  • avfallsminimering
  • klimat
  • kretslopp
  • matavfall
  • samhällsfrågor
  • återvinning

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. 
Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nu

Presskontakt

Anna-Carin Gripwall

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

Weine Wiqvist, VD

Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

Relaterat innehåll