Pressmeddelande -

Elektrifieringen av Haparandabanan minskar bullret och bidrar till bättre miljö

När Haparandabanan uppgraderas och elektrifieras står trafiksäkerheten och boendemiljön i fokus. Järnvägsplanerna som tagit fram omfattar den cirka 120 kilometer långa sträckan mellan Boden-Morjärv-Kalix-Karlsborg. - Det blir fler tåg som trafikerar banan i framtiden, men varje tågpassage kommer höras mindre än dagens tåg, säger projektledare Örjan Johansson, vid Banverket. När uppgraderingen av Haparandabanan är färdig ersätts dagens diesel lok med ellok. -Haparandabanan är ett viktigt miljöprojekt där trafiksäkerhet och miljökrav ska förenas, säger Örjan Johansson. Haparandabanan är också ett viktigt infrastrukturprojekt och har stor betydelse för regionens utveckling och Sveriges transportsystem. Skyddsnät och skyddstak kommer att monteras där järnvägen passerar under vägbroar. Området närmast järnvägen avverkas för att minska riskerna för trafikstörningar och öka siktbarheten längs järnvägen. Förutom äganderätt kommer mark behöva tas i anspråk för tillfällig nyttjanderätt och servitut. Totalt berörs cirka 800 fastighetsägare och markägare. Där mark berörs erhåller markägarna ersättning för intrång. Utifrån de riktlinjer som finns vid ombyggnad av järnväg berörs ca 250 bostadsfastigheter av för höga bullernivåer. Vid samlad bebyggelse föreslås bullerförbättrande åtgärder i form av vallar, plank och andra spårnära skydd. Utemiljön förbättras genom att skydda bullerutsatta uteplatser med lokala skärmar. Vissa bostadshus kommer att åtgärdas genom bl a fönsterbyten. När riktvärdena för inomhusmiljö inte klaras lämnas förslag om inlösen vilket innebär att Banverket erbjuder sig att köpa fastigheten. Järnvägsplanerna är resultatet av ett omfattande arbete som bedrivits under drygt ett års tid. Banverket genomför nu utställelse av planerna, för att delge innehållet och ta emot synpunkter. Utställning av järnvägsplaner pågår nu i Boden, Niemisel, Morjärv och Kalix samt på Banverkets regionkontor i Luleå. Efter utställning behandlas inkomna synpunkter, och beaktas i de slutliga järnvägsplaner som lämnas till Banverkets huvudkontor för fastställelse. Kostnaden för elektrifieringen beräknas till cirka 350 miljoner kronor och totalkostnaden för hela Haparandaprojektet beräknas uppgå till 2,7 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Norrbotten