Pressmeddelande -

Ogräs vid järnvägen en säkerhetsrisk

2006-05-19 Under våren och försommaren bekämpar Banverket ogräs på stationer, bangårdar och järnvägar inom Västra banregionen. Ogräs utgör en säkerhetsrisk för järnvägen. Sedan våren 2001 används testade metoder och ny modern utrustning. Medlet är det godkända ogräsmedlet Roundup Bio. -Vegetation på banvallar och bangårdar utgör en säkerhetsrisk. Dålig sikt, skymda ljussignaler, svårigheter att upptäcka fel, halkrisk samt brandfara undviks genom ogräsbekämpning, säger Thomas Pettersson, chef för Göteborgs banområde. -Säkerheten på järnvägen är en mycket viktig fråga för oss. Därför måste ogräset tas bort, säger Thomas. För att uppnå ett effektivt och miljömässigt bra resultat används två metoder - dels besprutning och dels avstrykning direkt på ogräset. Det specialutrustade tåget arbetar utmed järnvägslinjer i en hastighet på 25 km/tim. Avstrykaren används på stationer och bangårdar och stryker/penslar ut medlet. För att störa övrig trafik så lite som möjligt utförs arbetet oftast nattetid. Vid båda metoderna används Roundup Bio. Sedan 2004 används enbart detta preparat. Det är godkänt för kemisk bekämpning och har testats i banvallsmiljö. Det verkar enbart på fröogräs. Noga testat och utvecklat Roundup Bio har valts ut i samarbete Sveriges Lantbruksuniversitet och är godkänt av Kemikalieinspektionen och av Banverkets Kemikalieråd. All bekämpning sker enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Preparatet är effektivt och bryts lätt ner. Det har glyfosat som aktiv substans som normalt tränger ner 20-30 cm i banvallen, halveringstiden är två till sex månader och ämnena är nästan helt nedbrutna inom ett år. Allt mindre mängder Banverket förbrukar i genomsnitt totalt 1000 kg Roundup Bio årligen vilket motsvarar ca 0,2 procent av förbrukningen i Sverige. Huvuddelen används inom jordbruket, i trädgårdar och vid plantskolor. Banverket arbetar aktivt för att minska användningen av bekämpningsmedel ännu mer. Förbrukningen har minskat med ca 80 procent sedan 1989. Inventerar känsliga områden Berörda kommuner informeras om vilka sträckor och bangårdar som finns med i körplanen. En formell anmälan görs också. I samråd med kommunerna inventeras känsliga områden som bör undantas, till exempel vattentäkter. Det slutliga körplanen kan därför komma att justeras. Tillträde förbjudet De aktuella områdena får enligt lag inte beträdas av allmänheten.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland