Pressmeddelande -

Ordinarie bolagsstämma i Biacore International AB

Uppsala, 2006-05-04. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR) meddelar att vid dagens årsstämma deltog 23 aktieägare, representerande 61 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till stämmans förfogande fritt eget kapital i moderbolaget på sammanlagt 85 312 000 kronor skulle disponeras på följande sätt: Till aktieägarna utdelas 3 kronor per aktie, totalt 29 250 000 kronor i ny räkning balanseras 56 062 000 kronor Totalt 85 312 000 kronor Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 9 maj 2006. Stämman omvalde styrelseledamöterna Lars-Göran Andrén, Gordon Edge, Donna Janson, Ronald Long, Donald R Parfet, Mats Pettersson och Anders Vedin. Det noterades att arbetstagarna utsett Anna Hansson och Markku Hämäläinen till ordinarie styrelseledamöter samt Anette Persson och Hans Sjöbom till styrelsesuppleanter. Till styrelseordförande omvaldes Donald R Parfet. Stämman beslöt att styrelseledamöterna ska erhålla ett sammanlagt arvode om 2 200 000 kronor. Styrelsens ordförande ska erhålla 425 000 kronor och envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna 200 000 kronor. Särskild ersättning för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga utskottsledamöterna för varje enskilt uppdrag.. Stämman beslöt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslöt om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens lydelse i syfte att dels anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 och dels göra vissa redaktionella justeringar. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och godkännande av personaloptioner inom ramen för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Beslutet innebär i huvuddrag följande: För att säkerställa förpliktelser enligt villkoren för personaloptionerna ska Biacore emittera sammanlagt 125 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag till Biacore. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie i Biacore under tiden från den 12 maj 2006, eller det senare datum då Bolagsverket registrerar emissionen, till och med den 7 juni 2011. Teckningskursen ska motsvara ett belopp uppgående till 115 % av den för aktier i bolaget på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 5 maj 2006 till och med den 11 maj 2006. Beräknat på aktiekapitalet och antalet röster efter fullt utnyttjande av utestående personaloptioner per 31 december 2005 (inklusive ”hedge” för sociala avgifter avseende tidigare program) kommer utspädningen att uppgå till cirka 1,2 %. Baserat på registrerat aktiekapital och antalet röster kommer det föreslagna programmet tillsammans med tidigare utgivna personaloptioner (inklusive ”hedge” för sociala avgifter avseende tidigare program) som är utestående per den 31 december 2005 att resultera i en ackumulerad utspädning motsvarande cirka 9,6 %. Dotterbolaget ska förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa förpliktelser i anledning av utfärdade personaloptioner. Personaloptionerna ska utfärdas vederlagsfritt till anställda inom Biacorekoncernen. Styrelsen beslutar om tilldelning i varje enskilt fall, varvid utfärdande får ske med högst 20 000 personaloptioner till verkställande direktören/koncernen för Biacore International AB, med högst 10 000 personaloptioner per person till övriga ledningspersoner inom Biacorekoncernen och med högst 5 000 personaloptioner per person till andra nyckelpersoner inom Biacorekoncernen. Detta innebär att av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget, ej ska erhålla personaloptioner samt att garanterad tilldelning inte kommer att förekomma. Rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner ska inträda årsvis med 1/3 per år under åren 2007-2009 mot betalning av ett belopp per aktie motsvarande 115 % av den för aktier i bolaget på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med 5 maj 2006 till och med den 11 maj 2006. Varje personaloption ger rätt till en värdeökning om högst 250 % av det ursprungliga lösenpriset. Personaloptionerna kan utnyttjas fram till och med den 16 maj 2011. Sociala avgifter som uppstår vid eventuellt utnyttjande av personaloptioner kommer inte att täckas genom utnyttjande av en del av de teckningsoptioner som ges ut, eftersom kostnaden förenlig därmed inte har bedömts överväga nyttan. Kostnaden för det föreslagna programmet består huvudsakligen av två delar som kommer att belasta Biacores resultaträkning: 1. Kostnader hänförliga till värdet av incitamentsprogrammet, vilka enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och baserat på vissa antaganden har beräknats till cirka 4,2 miljoner kronor ojämnt fördelade över tre år. 2. Sociala avgifter som är beroende av aktiekursens utveckling. Kostnaden för sociala avgifter beräknas normalt på skillnaden mellan marknadsvärdet av de underliggande aktierna vid tidpunkten för utnyttjandet av personaloptioner och lösenpriset för aktierna. Under antagande av en skillnad om 100 kronor per personaloption och sociala avgifter om i genomsnitt 28 % kommer, förutsatt att samtliga personaloptioner utnyttjas, kostnaden att uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor. Dessa kostnader fördelas ojämnt över löptiden för incitamentsprogrammet. – Slut – För vidare information kontakta: Donald R. Parfet, styrelseordförande Tel +1 269 217 2008 Till redaktionen: Biacore marknadsför över hela världen analytiska system som ökar produktiviteten vid forskning och utveckling inom biovetenskaperna och läkemedelsindustrin. Företagets instrument genererar unika data för proteininteraktioner, ett område som får allt större betydelse inom dessa marknader. Ökad förståelse av hur proteiner fungerar kan förbättra kunskapen om den roll de spelar i normala tillstånd och vid olika sjukdomar samt hur de påverkas av olika läkemedelskandidater. Användningen av Biacores produkter är väldokumenterad inom viktiga områden som karaktärisering av antikroppar, proteomik, optimering av läkemedelskandidater samt bioterapeutisk utveckling och produktion. Bland kunderna finns många ledande forskningsinstitut, alla de stora läkemedelsföretagen i världen samt ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn. Biacore expanderar framgångsrikt inom livsmedelsindustrin och levererar nyckelfärdiga system för att kontrollera kvaliteten och säkerheten för olika livsmedel. Företaget erbjuder en rad olika produkter för att tillgodose kundernas krav. Alla Biacores system är baserade på ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR) för att mäta och övervaka proteininteraktioner. Biacore har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader, USA, Europa, Japan och Australien och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet. Företaget grundades 1984, har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen (www.stockholmsborsen.se, kod SSE:BCOR).

Ämnen

  • Ekonomi, finans