Pressmeddelande -

Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 3 maj 2006

Beslut vid årsstämman Utdelning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3 kr 25 öre per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 8 maj 2005 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 11 maj 2005. Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande Beslutade stämman omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Per Lundberg, Yngve Stade och Meg Tivéus till ordinarie styrelseledamöter samt beslutade stämman välja Ewald Nageler till ny ordinarie styrelseledamot. Ingvar Petersson valdes av stämman till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till vice ordförande. Valberedning inför 2007 års ordinarie bolagsstämma Beslutade stämman att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ordförande skall under hösten 2006 kontakta de till aktieinnehav största aktieägarna för att en valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och grundas på de kända aktieinnehaven omedelbart före offentliggörandet. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till aktieinnehav största ägaren. Valberedningen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande. Ändringar i bolagsordningen Beslutade stämman att godkänna de av styrelsen föreslagna ändringarna i bolagsordningen. Ändringarna är föranledda av den nya aktiebolagslagen. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier till tredje man som betalning i samband med företagsförvärv, samt även överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. Vidare beslutade stämman bland annat fastställa resultat- och balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2005, att ge ansvarsfrihet för styrelsen, fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, arvode åt revisorerna samt godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor till bolagsledningen. Stockholm den 3 maj 2006 Billerud AB (publ) Per Lindberg VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingvar Petersson, styrelseordförande, 070 595 7605 Per Lindberg, VD och koncernchef, 070 248 1517 Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment.

Ämnen

  • Ekonomi, finans