Pressmeddelande -

BIOLIGHT INTERNATIONAL: ÅRSSTÄMMA I BIOLIGHT INTERNATIONAL AB

Vid årsstämman i Biolight International AB den 15 maj 2006 fattades följande beslut. Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Omval skedde av samtliga styrelseledamöter: Hans Larsson, Tord Bergstedt, Birgit Gidlund Larsson, Claes Holmberg, Håkan Sjunnesson, Rolf Thiberg och Akbar Seddigh. Hans Larsson omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat belopp 300.000 kronor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen innebärande en anpassning till den nya aktiebolagslagen samt en möjlighet att kunna hålla bolagsstämma, utöver i Danderyds kommun, även i Stockholms kommun godkändes. Styrelsen förslag till bemyndigande att besluta om nyemission godkändes. Biolight International AB (publ) Styrelsen För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70 eller 0708 - 27 45 47. Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB). Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum

Ämnen

  • Företagande