Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BIOPHAUSIA AB (PUBL) DEN 10 MAJ 2006

På årsstämma i BioPhausia AB (publ) har idag fattats följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkningar mm Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2005, samt beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman fastställde även arvodet åt styrelsen och revisorerna. Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske. Styrelse Följande styrelseledamöter omvaldes: Jan Rynning, Mats Lindquist, Roger Johanson samt Bengt Gerdin. Följande ledamöter nyvaldes: Pia Rudengren samt Johan Unger. Årsstämman beslöt att arvode för styrelsen för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 937 500 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter. Revisorer Till revisionsbolag utsågs Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudrevisor. Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med den nya aktiebolagslagen. Bemyndigande till nyemission Årsstämman har beslutat att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammanlagt högst 10 000 000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet till finansiering vid förvärv. Konstituerande styrelsesammanträde Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman omvaldes Jan Rynning till ordförande i BioPhausia AB.

Ämnen

  • Ekonomi, finans