Pressmeddelande -

Birka Line Abp - Delårsrapport 01.01-31.03.2006

RESULTATÖVERSIKT FÖR KONCERNEN Koncernens omsättning var 19,78 miljoner euro (jämfört med 23,55 miljoner euro motsvarande period föregående år). Rörelsens övriga intäkter om 19,29 miljoner euro utgörs av vinst vid försäljning av fartyg. Rörelseresultatet förbättrades tack vare fartygsförsäljningarna till 16,68 miljoner euro (-3,07 miljoner euro). Likviditeten stärktes i och med fartygsförsäljningarna. Avvecklingskostnaden för Birka Princess beräknas till 0,70 miljoner euro och är kostnadsförd. Det finansiella nettot blev -1,26 miljoner euro (-1,24 miljoner euro). Resultatet före skatter uppgick till 15,42 miljoner euro (-4,31 miljoner euro). Periodens skatt uppgår till 4,01 miljoner euro (0,91 miljoner euro). Resultatet efter skatt uppgår till 11,41 miljoner euro (-3,40 miljoner euro). Resultat per aktie var 1,32 euro (-0,39 euro). RESULTATÖVERSIKT FÖR KONCERNEN Koncernens omsättning var 19,78 miljoner euro (jämfört med 23,55 miljoner euro motsvarande period föregående år). Rörelsens övriga intäkter om 19,29 miljoner euro utgörs av vinst vid försäljning av fartyg. Rörelseresultatet förbättrades tack vare fartygsförsäljningarna till 16,68 miljoner euro (-3,07 miljoner euro). Likviditeten stärktes i och med fartygsförsäljningarna. Avvecklingskostnaden för Birka Princess beräknas till 0,70 miljoner euro och är kostnadsförd. Det finansiella nettot blev -1,26 miljoner euro (-1,24 miljoner euro). Resultatet före skatter uppgick till 15,42 miljoner euro (-4,31 miljoner euro). Periodens skatt uppgår till 4,01 miljoner euro (0,91 miljoner euro). Resultatet efter skatt uppgår till 11,41 miljoner euro (-3,40 miljoner euro). Resultat per aktie var 1,32 euro (-0,39 euro). IFRS - RAPPORTERING Birka Line Abp övergick 31.12.2005 till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS). Birka Line Abp utgav den 28.02.2006 meddelande om bokslutets jämförelseuppgifter enligt IFRS på årsnivå för 2005 och uppgifter för kvartalen den 3 maj 2006. Denna rapport följer de redovisningsprinciper som publicerades i börsmeddelandet den 3 maj 2006. Denna delårsrapport är oreviderad. KRYSSNINGSVERKSAMHETEN Under perioden har kryssningsverksamheten enbart haft ett fartyg i trafik, Birka Paradise. Birka Princess har varit ur trafik sedan 1.1.2006 och överläts till sin nya ägare per den 17 mars 2006. Försäljningsvinsten uppgick till 14,2 miljoner euro. Totala antalet passagerare under perioden uppgick till 176.746 stycken på ett fartyg jämfört med 223.322 under motsvarande period i fjol med två fartyg. Passagerare per tur har ökat med 32 % jämfört med fjolåret. Införtjäningen per passagerare ökade med 3,9 %. Omsättningen sjönk med 19 % medan kostnaderna har sjunkit med 21 % vilket inneburit att rörelseresultatet i operativ verksamhet förbättrats med 20 % eller 0,90 miljoner euro. Avvecklingskostnaden för Birka Princess beräknas till 0,70 miljoner euro och är kostnadsförd. Försäljningsvinsten av Birka Princess medförde att rörelseresultatet blev positivt med en inverkan om 13,5 miljoner euro. Det finansiella nettot var i nivå med fjolåret. Tack vare försäljningsvinsten av Birka Princess var resultatet betydligt bättre än i fjol. LASTVERKSAMHETEN Lastverksamheten omfattar sex fartyg, fartygen är befraktade för Finnlines och Korsnäs. Fartygen är i trafik mellan Norden och Kontinenten. Antalet trafikdagar under perioden var i nivå med fjolåret. Kent Loyalist överläts till sin nya ägare i början av perioden och innebar en försäljningsvinst om 5,05 miljoner euro. Avvecklingskostnaden för fartyget var obetydlig och är kostnadsförd. Omsättningen var lägre än ifjol, medan det operativa resultatet var bättre än fjolåret. Försäljningsvinsten på Kent Loyalist medförde att rörelseresultatet och resultatet var betydligt bättre än ifjol. PERSONAL Under perioden uppgick totala antalet årsanställda till 792 (884 motsvarande period i fjol). Förändringen beror på avyttringen av fartygen Kent Loyalist och Birka Princess. Försäljningen av Birka Princess innebär en minskning motsvarande ca 280 arbetsplatser inom koncernen. Under perioden har 145 personer blivit uppsagda, övrig minskning har skett genom naturlig avgång och att visstids-anställningar inte förlängts eller ersatts. AKTIEN Den 15 februari 2006 meddelades att Bror Husell köpt Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags aktieandel i Birka Line Abp. Förvärvet representerade en 4,82 % andel av aktiekapitalet och en 5,66 % andel av röstetalet. BOLAGSSTÄMMA Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april 2006 beslöts att ingen dividend utdelas. Bokslutet för 2005 fastställdes och styrelsemedlemmarna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Till ordinarie styrelsemedlemmar återvaldes Hans Mansén, Marika Palmqvist, Daniel Widman och Erik Wiljanen, och nyvaldes Björn Blomqvist, Sture Carlson och Jukka Suominen. Stämman beslöt att inte välja några styrelsesuppleanter. Till ordinarie revisorer återvaldes Solveig Törnroos-Huhtamäki (CGR) och Katja Kerke (CGR), och till revisorssuppleant CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Vid styrelsens konstituerande möte återvaldes Daniel Widman till styrelseordförande och Erik Wiljanen till viceordförande i styrelsen. UTSIKTER FÖR 2006 Kryssningstrafiken omfattar ett fartyg, Birka Paradise, vars trafik under året kommer att i huvudsak vara dygnskryssningar mellan Stockholm och Mariehamn. Under sommaren genomförs veckoslutskryssningar till Visby, Tallinn, Helsingfors och Mariehamn. Marknadsläget bedöms vara fortsatt hårt under 2006. Marknadsläget för lastverksamheten förväntas vara stabilt under 2006. Sedvanligt uppehåll för dockning och underhåll för tre av fartygen är planerade under senare delen av året. Koncernens resultat för hela verksamhetsåret 2006 förväntas, såsom tidigare meddelats, bli positivt utan att försäljningsvinsten av Birka Princess beaktas. KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MILJ. EURO) 01.01-31.03.2006 01.01-31.03.2005 Hela året 2005 Omsättning 19,78 23,55 115,46 Rörelsens övriga intäkter 19,29 Kostnader Material och varor 5,52 6,51 31,75 Personalkostnader 6,18 7,69 31,74 Avskrivningar 3,72 4,06 16,43 Rörelsens övriga kostnader 6,97 8,35 39,41 Kostnader totalt 22,38 26,62 119,34 Rörelseresultat 16,68 -3,07 -3,88 Finansiella intäkter 0,22 0,12 1,14 Finansiella kostnader -1,48 -1,36 -5,77 Resultat före skatter 15,42 -4,31 -8,51 Inkomstskatter -4,01 0,91 1,76 Räkenskapsperiodens resultat 11,41 -3,40 -6,74 Resultat per aktie, euro 1,32 -0,39 -0,78 KONCERNENS BALANSRÄKNING (MILJ. EURO) 01.01-31.03.2006 01.01-31.03.2005 31.12.2005 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Materiella anläggningstillgångar Tomter 0,03 0,03 0,03 Byggnader och konstruktioner 1,30 1,27 1,34 Fartyg 210,27 240,29 228,50 Maskiner och inventarier 1,08 1,64 1,67 Långfristiga tillgångar totalt 212,69 243,24 231,54 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 2,40 2,86 3,25 Försäljningsfordringar 1,05 0,95 1,85 Övriga fordringar 6,82 6,96 6,51 Finansiella tillgångar som kan säljas 16,16 18,57 15,78 Likvida medel 37,80 7,48 11,80 Kortfristiga tillgångar totalt 64,23 36,82 39,20 Tillgångar totalt 276,93 280,06 270,74 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 8,61 8,61 8,61 Reservfond 14,78 14,78 14,78 Fond för verkligt värde 12,36 10,47 11,39 Ackumulerade vinstmedel 55,78 70,16 62,82 Räkenskapsperiodens resultat 11,41 -3,40 -6,74 Eget kapital totalt 102,95 100,62 90,86 Skulder Långfristiga skulder Latent skatteskuld 18,69 19,96 18,38 Räntebärande skulder 130,78 129,71 130,78 Långfristiga skulder totalt 149,47 149,68 149,16 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 7,55 6,32 15,49 Räntefria skulder 16,96 23,44 15,22 Kortfristiga skulder totalt 24,51 29,76 30,72 Eget kapital och skulder totalt 276,93 280,06 270,74 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Meur Aktie- kapital Reserv- fond Fond för verkligt värde Ackumu- lerade vinstmedel Totalt Eget kapital 01.01.2006 8,61 14,78 11,39 56,08 90,86 Omräkningsdifferens -0,04 -0,04 Utdelning Övriga förmögenhetsändringar redovisade direkt mot eget kapital 0,97 0,97 Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital -0,25 -0,25 Summa förmögenhetsändringar redovisade direkt mot eget kapital 0,97 -0,25 0,72 Årets resultat 11,41 11,41 Eget kapital 31.03.2006 8,61 14,78 12,36 67,20 102,95 Meur Aktie- kapital Reserv- fond Fond för verkligt värde Ackumu- lerade vinstmedel Totalt Eget kapital 01.01.2005 8,61 14,78 14,24 66,50 104,13 Omräkningsdifferens -0,04 -0,04 Utdelning Övriga förmögenhetsändringar redovisade direkt mot eget kapital -0,10 -0,10 Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital 0,02 0,02 Summa förmögenhetsändringar redovisade direkt mot eget kapital -0,10 0,02 -0,07 Årets resultat -3,40 -3,40 Eget kapital 31.03.2005 8,61 14,78 14,14 63,09 100,62 Meur Aktie- kapital Reserv- fond Fond för verkligt värde Ackumu- lerade vinstmedel Totalt Eget kapital 01.01.2005 8,61 14,78 14,24 66,50 104,13 Omräkningsdifferens -0,11 -0,11 Utdelning -4,31 -4,31 Övriga förmögenhetsändringar redovisade direkt mot eget kapital -2,85 -2,85 Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital 0,74 0,74 Summa förmögenhetsändringar redovisade direkt mot eget kapital -2,85 0,74 -2,11 Årets resultat -6,74 -6,74 Eget kapital 31.12.2005 8,61 14,78 11,39 56,08 90,86 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Meur 31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005 Netto kassaflöde från verksamheten -1,23 -0,78 3,89 Kassaflöde av investeringar 35,02 -0,55 -1,20 Finansiering Ökning av långfristiga lån 10,00 Ökning av kortfristiga lån 15,00 Minskning av kortfristiga lån -7,94 -1,38 -22,70 Betalda dividender -4,31 Ränteintäkter 0,16 0,04 0,18 Dividendintäkter 0,80 Finansiering totalt -7,79 -1,34 -1,03 Förändring av likvida medel 26,00 -2,66 1,67 Likvida medel vid periodens början 11,80 10,14 10,14 Likvida medel vid periodens slut 37,81 7,48 11,80 SEGMENTSRAPPORT RÖRELSEGRENAR 31.03.2006 Kryssnings-verksamheten Last-verksamheten Koncernen Omsättning 14,59 5,19 19,78 Rörelsens övriga intäkter 14,24 5,05 19,29 Rörelseresultat 9,88 6,80 16,68 Ofördelade kostnader/intäkter -5,27 Räkenskapsårets resultat 11,41 Tillgångar 173,14 65,98 239,12 Ofördelade tillgångar 37,80 Skulder 12,80 4,16 16,96 Ofördelade skulder 157,02 Investeringar 0,02 0,02 Avskrivningar 2,35 1,37 3,72 RÖRELSEGRENAR 31.03.2005 Kryssnings-verksamheten Last-verksamheten Koncernen Omsättning 17,97 5,58 23,55 Rörelsens övriga intäkter Rörelseresultat -4,59 1,51 -3,07 Ofördelade kostnader/intäkter -0,33 Räkenskapsårets resultat -3,40 Tillgångar 207,42 65,16 272,58 Ofördelade tillgångar 7,48 Skulder 20,97 2,47 23,44 Ofördelade skulder 155,99 Investeringar 0,55 0,03 0,58 Avskrivningar 2,58 1,49 4,06 RÖRELSEGRENAR 31.12.2005 Kryssnings-verksamheten Last-verksamheten Koncernen Omsättning 92,77 22,69 115,46 Rörelsens övriga intäkter Rörelseresultat -9,45 5,57 -3,88 Ofördelade kostnader/intäkter -2,86 Räkenskapsårets resultat -6,74 Tillgångar 200,56 58,37 258,93 Ofördelade tillgångar 11,80 Skulder 12,48 2,75 15,22 Ofördelade skulder 164,65 Investeringar 1,20 1,20 Avskrivningar 10,43 6,00 16,43 NÅGRA VIKTIGA RELATIONSTAL 31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005 Resultat per aktie, euro 1,32 -0,39 -0,78 Eget kapital per aktie, euro 11,95 11,68 10,55 Bruttoinvesteringar, milj.euro 0,02 0,58 1,20 Bruttoinvesteringar i % av omsättningen 2,0 1,0 Antal årsanställda 792 884 912 Omsättningen per anställd, tusen euro 24,97 26,64 126,60 GIVNA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (MILJ. EURO) 31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005 Skulder mot vilka inteckningar i fartyg ställts som säkerhet Lån från penninginrättningar 138,33 136,03 139,71 Givna inteckningar 156,92 164,03 166,40 Inteckningar som säkerhet totalt 156,92 164,03 166,40 Öppna räntederivativavtal Nominellt värde 84,00 90,36 84,00 Marknadsvärde -0,44 -1,05 -1,02 Mariehamn den 3 maj 2006 BIRKA LINE ABP Anders Ingves VD Delårsrapport 01.01-31.03.2006 http://hugin.info/132657/R/1048677/172876.pdf Tilläggsuppgifter lämnas av VD Anders Ingves, tel +358-(0)40-71 78 441.

Ämnen

  • Ekonomi, finans