Gå direkt till innehåll
​Fler husläkare, mer kvällsöppet och kraftigt höjd fast ersättning till vårdcentralerna 2021

Pressmeddelande -

​Fler husläkare, mer kvällsöppet och kraftigt höjd fast ersättning till vårdcentralerna 2021

Förändringarna för vårdcentralerna gäller från februari 2021 och innebär bland annat fler listningsbara läkare och ökade möjligheter för vårdcentraler att ha kvälls- och helgöppet. För att ge en stabil ekonomisk grund och möjliggöra digital vård på alla vårdcentraler förändras också sättet som den ekonomiska ersättningen beräknas.

Den fasta ersättningen för varje listad patient kommer utgöra merparten av vårdcentralernas intäkter. Den rörliga ersättningen sänks till 110 kronor per besök för alla slags besök utom psykologbesök, som kommer att ersättas med 425 kronor. Det betyder ett mindre fokus på enbart de fysiska vårdcentralsbesöken. Förslaget väntas beslutas den 24 november.

Den totala ekonomiska ersättningen till vårdcentralerna höjs nästa år med 3 procent eller drygt 180 miljoner 2021. Räknat med ersättningshöjningar och ökade volymer (fler patienter och fler besök) har de årliga resurserna för vårdcentralerna därmed ökat med ca 1,1 miljard sedan 2016.

- Vårdcentralerna ska vara grunden för vården och kunna ta hand om fler och mer avancerade vårdbehov än i dag, även på kvällar och helger. För att ge vårdcentralerna stabila förutsättningar ökar vi kraftigt den fasta andelen av den ekonomiska ersättningen och prioriterar vårdcentralerna ekonomiskt i regionens budget. Vi höjer ersättningen för kvälls- och helgöppet, och öppnar för att fler specialistläkare kan vara listningsbara husläkare. Patienterna ska kunna välja sin egen husläkare – men man ska också kunna träffa husläkaren digitalt. Vården ska helt enkelt ännu mer utgå från den enskilde patientens behov, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Det är viktigt att vi under 2021 fortsätter att förstärka husläkarverksamheten med ca 180 miljoner kr vilket bland annat möjliggör en utveckling av att patienter kan få hjälp genom en kombination av vanliga fysiska besök och via digitala verktyg. Under nästa år kommer det också att ske ett arbete för att fortsätta att säkra en god tillgänglighet inom husläkarverksamheten genom att utveckla ett mer heltäckande mått för tillgänglighet med målet att säkra så korta väntetider som möjligt för patienterna, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

- I ett ansträngt ekonomiskt läge tydliggörs den politiska inriktningen att stärka och utveckla vårdcentralerna som nav i den nära vården. Kompetensförsörjningen får inte utgöra en bromskloss i utvecklingen mot en mer nära vård. Därför kommer husläkarmottagningarna få en höjd ersättning när de tar emot specialistläkare under utbildning (blivande specialister i allmänmedicin). Äldre ska garanteras ett tryggt mottagande, vilket kan handla om till exempel direktkontakt på telefon och längre tid för besök. Alla husläkarmottagningar ska från och med nästa år erbjuda en särskild äldremottagning. Det är jag särskilt glad för, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

- När vi nu ger en större andel fast listningsersättning får vårdcentralerna arbeta på det sätt som de själva finner bäst och som skapar bättre tillgänglighet och trygghet hos patienterna. Det öppnar också upp för nya innovativa lösningar. Genom att ändra systemet kring telefontillgängligheten skapar vi även bättre förutsättningar för vårdpersonalen att lägga upp sitt arbete och vi litar på att professionen kommer ha en god tillgänglighet för alla oavsett kontaktsätt, säger Christine Lorne (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Människan är en helhet och den fysiska och den psykiska hälsan är lika viktig. Det här beslutet innebär stora förändringar i ansvaret för patienternas psykiska hälsa för vårdcentralerna. För Miljöpartiet är det något vi kämpat för länge och vi ser det som en stor framgång, säger Susanne Nordling (MP), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta: Nytt ersättningssystem för vårdcentralerna

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2019 om en Primärvårdstrategi och i januari 2020 om en genomförandeplan för strategin med 22 prioriterade åtgärder. Flera av dessa åtgärder genomförs i och med denna revidering. Det nya ersättningssystemet (förfrågningsunderlag enligt LOV) föreslås gälla från 1 februari 2021.

Högre andel fast ersättning och stärkt styrning utifrån vårdbehov: 2016 infördes ett nytt ersättningssystem för husläkarverksamheten (vårdcentralerna). När vårdvalet infördes 2008 var den rörliga ersättningen störst, för att stimulera tillgänglighet genom fler besök, och ersättningen differentierades enbart utifrån ålder. 2016 blev den fasta ersättningen istället störst, och ersättningen fick förutom ålder även socioekonomiska och vårdbehovsrelaterade faktorer. 2021 års ersättningssystem fortsätter på den vägen. Totalt omfördelas nästan 800 miljoner kronor. De komponenter som kopplar till vårdbehov höjs: individuella vårdbehovsindexet CNI till 376 kronor per år, ACG till 1 190 kronor per år. En ny ökad listningsersättning för de äldsta införs: för 65–74 år en höjning med 100 kr (12 procent) till 920 kr per år, för 75+ en höjning med 180 kr (22 procent) till 1 000 kronor. Listningsersättningen kommer därmed fördelas på 45,5 procent ACG, 14,4 procent CNI och 15,4 procent åldersrelaterad ersättning.

Fler med egen namngiven läkare: En ny målrelaterad ersättning införs för listade på namngiven läkare (per 31 december 2021), mottagningar där fler än 70 procent av patienterna är listade på en namngiven läkare (och inte bara på mottagningen) får därmed en bonus.

Fler listningsbara läkare: förutom specialister i allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin och geriatrik, kommer även specialister i internmedicin och rehabiliteringsmedicin verka som husläkare med egen patientlista.

Mer kvälls- och helgöppet: Vårdcentraler som har öppet mer än grundkravet får höjd tilläggsersättning, 30 000 kronor/månad för 5 timmar/vecka över grundkravet, 65 000 kr/mån för minst 10 extra timmar/vecka. (Grundkravet är minst 45 timmar/vecka, alltid måndag-fredag kl 8-17).

Tillgänglighet: För att stimulera tillgänglighet för besök införs en bonus relaterat till uppfyllnad av vårdgarantin.

Första linjens psykiatri: Vårdcentralernas uppdrag för psykisk hälsa förstärks på flera punkter: teambaserat omhändertagande, krav på bemanning på plats på vårdcentralen, samt krav på tillgång till psykolog.

Barns och ungas psykiska hälsa: Alla vårdcentraler ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa för barn och unga med krav på minimibemanning (tre behandlare + läkare). Målet är en ökning av de psykiska hälsoinsatserna för barn och unga med 65% vilket kommer motsvara 110 miljoner kronor i resurstillskott 2022.

Fler ST-tjänster: Antalet utbildningstjänster för blivande specialister i allmänmedicin ska utökas och ersättningen till vårdcentralerna för handledning höjs med 30 000 kronor/år.

Fakta: Ökade resurser till vårdcentralerna

2016-2020 (prognos) ökade resurserna till vårdcentralerna (ersättningshöjningar + fler patienter och fler patientbesök) med nära 20 procent eller nästan en miljard kronor. Höjningen på 180 miljoner kronor 2021 ger alltså en ökning på nära 1,2 miljarder på fem år.


Region Stockholm är landets näst största parlament med ansvar för bland annat hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och Stockholmsregionens utveckling. Sedan hösten 2018 styrs Region Stockholm av den blågröna koalitionen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Ofelia Venneman

Pressekreterare (KD) 070-737 43 21
Sofia Molin

Sofia Molin

Pressekreterare (C) 0707374142
Rasmus Jonlund

Rasmus Jonlund

Presschef (L) 087372529

Tobias Östberg

Pressekreterare (MP) 0707374509