Pressmeddelande -

Bolagsverket slutredovisar ekobrottsuppdrag till regeringen

Bolagsverket vill ha ett utökat brottsförebyggande uppdrag och stöd för att avregistrera falska företrädare och målvakter i företag. Bolagsverket vill även ha bättre möjligheter att dela information med brottsbekämpande myndigheter för att motverka ekonomisk brottslighet och göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg.

Den 17 december lämnade Bolagsverket sin slutrapport av regeringsuppdraget att utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av olika företagsuppgifter. Bolagsverket arbetar löpande med att minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Under 2018 har Bolagsverket genomfört en rad åtgärder för att motverka ekobrott, t.ex. inrättat en ekobrottsenhet, informerat om tryggt företagande, infört ökade kontroller, skärpta handläggningsrutiner och åtgärder mot användandet av falska identiteter.

– Vi har infört ökade kontroller av ID-handlingar och upptäckt flera fall av falska handlingar. I flera fall har företag valt att återkalla anmälan, efter föreläggande om att styrka identiteten på de som anmälts för registrering, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

Bolagsverket har ökat kontrollen och skärpt granskningsrutinerna vid anmälan av postadress, utbyte av årsredovisning och av handlingar som bifogas vid anmälan eller registrering. Skärpta rutiner har medfört att Bolagsverket i större utsträckning vägrar registrering av uppgifter som inte kan säkerställas och att oriktiga eller falska uppgifter leder till avregistrering eller polisanmälan.

– Vi har under året inrättat en ny ekobrottsenhet och genomfört ett flertal åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi vill nu erbjuda ett utökat skydd mot företagskapning och undersöker även möjligheten att använda AI i våra analyser. Vi behöver också ett utökat brottsförebyggande uppdrag och regeländringar så att vi lättare kan dela vår information med brottsbekämpande myndigheter, fortsätter Annika Stenberg.

Sammanfattning av slutrapporten

Bolagsverket har i regeringsbeslutet N2018/01305/SUN fått i uppdrag att i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och företrädare för näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av företagsuppgifter. Inom ramen för detta uppdrag har Bolagsverket

 • organiserat arbetet att förebygga ekonomisk brottslighet genom att etablera en ny enhet,
 • infört fler kontroller och skärpta handläggningsrutiner, bland annat ökad kontroll av pass och andra id-handlingar, utländska adresser samt utbyten av årsredovisningar,
 • genomfört ett pilotprojekt för att testa förmågan att med hjälp av ett analysverktyg riskbedöma företag och sammanställa information för vidare granskning. Bolagsverket tittar nu vidare på möjligheterna att med hjälp av artificiell intelligens tidigt identifiera och hindra att företag används som brottsverktyg,
 • påbörjat arbetet med att öka skyddet mot så kallade företagskapningar och gjort kommunikationsinsatser för att upplysa företagen om hur de skyddar sig mot kapning.

Bolagsverket kan redan nu bedöma att de åtgärder som hittills vidtagits har gett ett gott resultat men för att ytterligare arbeta förebyggande och förhindra att företag används som brottsverktyg anser vi att det finns anledning att se över beskrivningen av verkets uppdrag i instruktionen utifrån en utökad brottsförebyggande roll. Bolagsverket föreslår även följande:

 • Bolagsverket vill ha stöd i associationsrättslig lagstiftning för att avregistrera företrädare med falska eller obefintliga identiteter eller med falska id-handlingar.Vi har för detta ändamål tagit fram ett utkast till förslag.
 • Vi vill agera brottsförebyggande och behöver stöd i lag för att kunna vägra registrering eller avregistrera uppgifter utifrån en samlad bedömning.
 • Vi vill omfattas av lagen om uppgiftsskyldighet vid grov organiserad brottslighet, den så kallade LUS-lagstiftningen.
 • Våra möjligheter att självmant kunna dela sammanställd information, och kunna sekretessbelägga den hos verket, bör ses över och kompletteras med sekretessregler.
 • Våra möjligheter att behandla personuppgifter i kontrollsyfte, för att motverka att verkets system utnyttjas för ekonomisk och annan brottslighet, bör ses över.

Kontakt

Helene Thorgren, avdelningschef företagsregistrering, 076-823 43 53, helene.thorgren@bolagsverket.se

Mer information

Slutrapport ekobrottsuppdrag (PDF)

https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.17813!/bolagsverket-slutrapport-ekobrott-181217.pdf

Bolagsverkets arbete mot ekobrott (sammanställning)
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/bolagsverkets-arbete-mot-ekobrott-1.16903

Bolagsverket lämnar förslag på åtgärder för att förebygga ekobrott (pressmeddelande 180329)
https://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2018/bolagsverket-lamnar-forslag-pa-atgarder-for-att-forebygga-ekobrott-1.16314

Regeringens pressmeddelande om uppdraget (2018-02-26)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-vill-gora-det-svarare-for-kriminella-att-anvanda-foretag-som-brottsverktyg/

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsinformation

Taggar

 • ekobrott
 • ekonomisk brottslighet
 • företagskapning
 • målvakt
 • falsk identitet
 • aktiebolag
 • brottsförebyggande

*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare Faktafrågor, sökning, registerinformation 0771-670 670

Stefan Tärnhuvud

Presskontakt Pressansvarig 073-181 60 04

Relaterat material

Relaterade nyheter