Pressmeddelande -

Kommuniké från Boliden AB:s årsstämma den 4 maj, 2006

Utdelning Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2 kr per aktie och den 9 maj 2006 ska vara avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut av VPC den 12 maj 2006. Styrelse Stämman beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg. Anders Ullberg valdes till styrelsens ordförande. Valberedning Stämman beslutade att Boliden ska ha en valberedning bestående av representanter för de fem största aktieägarna, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Arvoden och ersättningar Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 2 550 000 kr att fördelas med 750 000 kr till ordföranden och med 300 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver att arvode utgår med 100 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr till vardera av revisionsutskottets två ledamöter. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 50 % av den fasta lönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande. Bolagsordning Stämman beslutade om en ändring i bolagsordningen för att anpassas till den nya aktiebolagslagen (2005:551) som trädde i kraft den 1 januari 2006 och till svensk kod för bolagsstyrning. Upptagande av lån Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om upptagande av lån där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2007. Skellefteå, 4 maj 2006 BOLIDEN AB För ytterligare information vänligen kontakta: Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Boliden är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och på Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på 20 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada. www.boliden.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans