Pressmeddelande -

Årsstämma 2006

Den 8 maj 2006 avhölls årsstämma i Borås Wäfveri AB (publ) med avseende på räkenskapsåret 2005. Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Stig-Arne Blom, beslöt att: • Fastställa årsredovisningen för 2005 • Ingen utdelning för 2005 skall utgå i enlighet med styrelsens förslag • Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005 • Enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2006 bevilja styrelsen arvode om totalt 660.000 kronor samt att till bolagets revisorer bevilja ersättning mot faktura • Enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämma 2007 hållits utse: Stig-Arne Blom ( omval ) Johan Claesson ( omval ) Mats Gabrielsson ( omval ) Hans Johansson ( omval ) Madis Üürike ( omval ) Ann-Charlotte Lundén ( nyval ) Lars Mauritzon hade avböjt omval • Godkänna styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen • Vid årsstämma 2003 valdes ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB som revisorer med Pär Sundaeus som huvudansvarig revisor för en tid av fyra år. • I sitt anförande betonade VD, Thomas Widstrand, speciellt det positiva mottagandet koncernen fått på det nya marknadskonceptet. Detta tar dock längre tid än beräknat att implementera på marknaden. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Stig-Arne Blom till styrelsens ordförande. Borås, 9 maj 2006 Styrelsen För ytterligare information v.v kontakta Stig-Arne Blom Styrelsens ordförande Borås Wäfveri AB Tel: 0705 – 25 16 15 Thomas Widstrand VD och Koncernchef Borås Wäfveri AB 0705-47 18 10

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland