Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

• Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 75,5 (55,5) Mkr. • Royaltyintäkterna ökade med 43 procent och uppgick till 60,7 (42,5) Mkr. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,8 (10,6) Mkr. Ändrade redovisningsprinciper från 1 januari 2006 avseende säkringsredovisning har påverkat periodens resultat negativt med 3,6 Mkr. • Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (7,5) Mkr. • Resultatet per aktie efter beräknad skatt uppgick till 0,13 (0,13) kr. Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.

Ämnen

  • Massmedia