Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 4 MAJ 2006

Aktieägarna i Boss Media AB (publ) har den 4 maj 2006 hållit årsstämma i Växjö. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Arvode Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 850 000 kronor (föregående år 700 000 kr) att fördelas med 250 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare år att utgå enligt gängse arvodesprinciper för revisorer enligt godkänd räkning. Styrelse Bolagsstämman beslutade om omval av Björn Nordstrand, Thore Ohlsson, Per Thunander, Jan Westholm och Meg Tivéus. Björn Nordstrand utsågs till styrelsens ordförande. Valberedning Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför nästa års årsstämma skall utses genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Ny bolagsordning Bolagsstämman antog ny lydelse av bolagets bolagsordning i anledning av de ändringar som genomförts i nya aktiebolagslagen. Teckningsoptionsprogram Årsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag till nytt teckningsoptionsprogram. Årsstämman beslutade att utge 2 000 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 2008-07-01 – 2009-12-31. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner (2 000 000) skulle utspädningseffekten bli cirka 3,4 procent. Bemyndigande att fatta beslut om nyemission Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 7 500 000 aktier. Sådan nyemission kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med betalning genom s.k. apportegendom. Anförande av verkställande direktören I sitt anförande kommenterade Boss Medias VD, Johan Berg, utvecklingen under verksamhetsåret 2005. Han lämnade vidare en redogörelse för den rådande marknadssituationen och arbetet med att skapa fortsatt tillväxt för Boss Media-koncernen. VD redogjorde även för koncernens utveckling under första kvartalet 2006 i enlighet med den delårsrapport som offentliggjordes tidigare under dagen. För mer information, kontakta: Markus Holm, Vice VD och CFO, Boss Media AB (publ), telefon: 0470-70 30 00 eller 0709-53 05 85, e-post: markus.holm@bossmedia.se Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning