Pressmeddelande -

Årsstämmokommuniké

· Kontant utdelning om 3,50 kr/aktie · Omval av tidigare styrelseledamöter samt nyval av Bo Nilsson och Bo Forsén · Nyval av revisor och revisorssuppleant · Valberedning · Anpassning av bolagsordningen · Bemyndiganden för emission och lån · Bemyndiganden för återköp av egna aktier Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2006. Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag - dela ut 3,50 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 8 maj och utdelningen beräknas sändas ut av VPC torsdagen den 11 maj. Årssstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Enligt valberedningens förslag omvaldes samtliga ordinarie styrelseledamöter och två nyvaldes. De två nyvalda är Bo Forsén och Bo Nilsson. Styrelsen består nu av Lars Ove Håkansson, Boel Flodgren, Bo Forsén, Göran Hellström, Bo Nilsson, Mats Paulsson samt Svante Paulsson. Enligt kommitténs förslag ska arvodet till styrelsen uppgå till 960.000 kr. Enligt valberedningens förslag nyvaldes auktoriserade revisorn Willard Möller, vid SET Revisionsbyrå AB, som revisor och auktoriserade revisorn Pär Lövgren, vid samma byrå, som revisorssuppleant. En valberedningen skall även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Kommittén skall bestå av fem ledamöter - representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av december månad, jämte styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade ändra bolagsordningen för att åstadkomma nödvändig anpassning till den nya aktiebolagslagen. Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att deltaga i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigande kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får högst avse sammanlagt 10 procent av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal B-aktier. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga villkor. Årsstämman bemyndigade styrelsen att - i anledning av ny aktiebolagslag - intill nästa årsstämma kunna besluta om upptagande av, eller ställande av säkerhet för, dels sedvanliga kreditfacilitetslån hos kreditinstitut, dels fastighetsobligationslån, i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 130.742 A-aktier och högst 1.636.003 B-aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav. Förvärv får ske till gällande börskurs med högst 10 % avvikelse uppåt eller nedåt. Aktier kan förvärvas för att förbättra bolagets kapitals¬truktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. Bemyn¬digandet ger styrelsen rätt att besluta om övriga frågor relaterade till förvärv av egna aktier. Slutligen lämnade årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 130.742 A-aktier och högst 1.636.003 B-aktier. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om till vem egna aktier skall avyttras, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring skall ske. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att avyttra aktier med avvikelse från aktieägares förköpsrätt till förvärv av aktier, i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Stockholmsbörsen skall avyttring ske till gällande börskurs. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om andra frågor relaterade till avyttring av egna aktier. Samtliga beslut på årsstämman fattades med erforderlig majoritet. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars-Ove Håkansson, Styrelsens ordförande, tel 0705 - 40 82 62 Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22 Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 290 Mkr per 31 december 2005. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans